EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


První andělské poselství

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

První andělské poselství

Viděla jsem, že Bůh s tím souhlasil, když byla hlásána doba Ježíšova příchodu v roce 1843. Bylo Jeho úmyslem, aby byl 125 EW lid probuzen a přiveden k vážnému zkušebnímu okamžiku, kdy se měl rozhodnout buď pro nebo proti pravdě. Kazatelé byli přesvědčeni o správnosti výkladu prorockého údobí. Někteří se zřekli pýchy, vzdali se svého platu a opustili své církve, aby chodili z jednoho místa na druhé a zvěstovali toto poselství. Jelikož nebeské poselství proniklo do srdcí pouze mála kazatelů, kteří vyznávali svou víru v Krista, muselo být toto dílo vloženo na bedra mnohých, kteří nebyli kazateli. Aby mohli zvěstovat poselství, mnozí opustili svá orná pole, jiní zase své obchody a zboží. Někteří řemeslníci byli dokonce puzeni k tomu, aby opustili svá povolání a začali pracovat v tomto nepopulárním díle zvěstování poselství prvního anděla.

Kazatelé odložili své zvláštní názory a pocity a připojili se ke zvěstování Kristova příchodu. Všude, kde toto poselství bylo hlásáno, mocně působilo na lidi. Hříšníci činili pokání, plakali a prosili za odpuštění a ti, kteří něco nepoctivě 233 získali, snažili se o odškodnění. Rodiče projevovali velkou starostlivost o své děti. Ti, kteří přijali poselství, pracovali se svými neobrácenými přáteli a příbuznými. Zatímco jejich duše nesly tíhu slavného poselství, varovali je a naléhavě prosili, aby se připravili na příchod Syna člověka. Práce s blízkými byla nejnesnadnější, protože se nechtěli poddat váze důkazů, které jim byly dány v upřímném varování. Toto duše očišťující dílo odvádělo náklonnost od světských věcí a obracelo ji k oddanosti Pánu, jakou nikdy dříve lidé neprožili.

Tisíce přijímaly pravdu, kterou jim ve svých kázáních přinášel William Miller. V Duchu a v moci Eliášově povstávali Boží služebníci, aby zvěstovali toto poselství. Ti, kteří kázali toto slavné poselství, cítili podobně jako Kristův předchůdce Jan, že musí přiložit sekeru ke kořenu stromu, a tak vyzývat lidi, aby přinášeli ovoce, které by náležitě svědčilo o jejich pokání. Jejich svědectví mělo probudit církve, mocně je ovlivnit a také ukázat jejich pravou povahu. Když zaznívaly tyto slavnostní výstrahy, které poskytovaly možnost záchrany před Božím hněvem, mnozí členové různých církví toto ozdravné poselství přijali. Poznali své odpadnutí a s hořkými slzami pokání a v hluboké duševní úzkosti se před Bohem pokořili. Když na nich spočinul Duch Boží, tak i oni pomáhali hlásat poselství: "Bojte se Boha, vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho."

Kázání o pevně stanovené době příchodu vyvolalo ve všech třídách lidí velký odpor počínaje kazateli na kazatelnách a konče nejbezstarostnějším a nejtroufalejším hříšníkem. Pokrytečtí kazatelé i odvážní posměvači říkali: "Nikdo neví dne ani hodiny." Nechtěli se dát poučit a napomenout těmi, kteří poukazovali na rok, ve kterém, jak tomu věřili, mělo se ukončit prorocké 234 údobí. Nechtěli slyšet o znameních, které ukazovaly, že Kristus je blízko, dokonce přede dveřmi. Mnozí pastýři stáda, kteří vyznávali, že milují Pána Ježíše, říkali, že jim nevadí, je-li kázáno o Kristově příchodu, ale byli proti určování přesné doby. Boží vševidoucí oko však četlo v jejich srdcích. Oni si vlastně blízký Ježíšův příchod nepřáli. Věděli, že by jejich nekřesťanský život neobstál ve zkoušce, protože nechodili za EW 126 Ním po vyznačené stezce pokory. Falešní pastýři se stavěli do cesty dílu Božímu. Lidé slyšeli přesvědčující a mocnou pravdu, která na ně hluboce zapůsobila a oni, podobně jako žalářník, se ptali: "Co máme činit, abychom byli spaseni?" Pastýři se však postavili mezi pravdu a lid a kázali o příjemných věcech, aby lid odvedli od pravdy. Spojili se se satanem a jeho anděly, když říkali: "Pokoj, pokoj", třebaže žádný pokoj nebyl. Ti, kteří milovali své pohodlí a byli spokojeni s tím, že jsou odloučeni od Boha, nechtěli být vyburcováni ze své tělesné bezstarostnosti. Uviděla jsem, že Boží andělé to všechno zaznamenávali. Roucho těchto neposvěcených pastýřů bylo potřísněno krví duší.

Kazatelé, kteří sami nechtěli přijmout zachraňující poselství, bránili v tom jiným, kteří by toto poselství chtěli přijmout. Lpí na nich krev těchto duší. Kazatelé a lid se spojili, aby se stavěli na odpor tomu nebeskému poselství a aby pronásledovali Williama Millera a jeho spolupracovníky. Za tím účelem byly rozšiřovány různé falešné zprávy, aby byl poškozen jeho vliv. Častokrát se stávalo, když jasně předkládal Boží záměry, a ostřejší pravda se dotkla srdcí posluchačů, že se na něj lidé velmi rozhněvali, a když opouštěl místo shromáždění, někteří na něj číhali, aby jej připravili o život. Bůh však poslal své anděly, aby jej ochraňovali a oni jej bezpečně provedli prostředkem rozzuřeného davu. Jeho dílo nebylo ještě u konce.

Ti nejoddanější radostně přijímali poselství. Věděli, že je to Boží poselství, a bylo jim dáno v pravou dobu. Andělé pozorovali s hlubokým zájmem, jaký bude výsledek nebeského poselství. Když se církve od něho odvrátily a odmítly je přijmout, byli zarmouceni a radili se s Ježíšem. On svůj obličej odvrátil od těchto církví a přikázal svým andělům, aby věrně bděli nad vzácnými jedinci, kteří toto svědectví nezavrhli, protože jim mělo být uděleno ještě další světlo.

Viděla jsem, že kdyby se vyznavači křesťanství těšili na příchod Spasitele a kdyby Mu věnovali svou náklonnost a uvědomovali si, že se Mu nemůže na světě nic vyrovnat, pak by se radovali hned při prvním oznámení Jeho příchodu. Ale tím, že projevili svou nelibost, když slyšeli o příchodu svého Pána, dokázali, že Jej nemilovali. Satan a jeho andělé vítězoslavně plesali a vmetli do tváře Kristu a Jeho svatým andělům, že lid, který se k Němu hlásí, Jej miluje tak málo, že si ani nepřeje, aby Pán Ježíš podruhé přišel.

Viděla jsem, že lid Boží radostně vyhlížel a očekával svého Pána. Bůh však měl v úmyslu, že jej vyzkouší. Jeho ruka přikryla jednu chybu ve výpočtu prorockého údobí. Ti, kteří očekávali na svého Pána, ji neobjevili. Dokonce ani těm nejvzdělanějším mužům, kteří se stavěli proti vypočítávání doby příchodu, se ji nepodařilo odhalit. Bůh to tak naplánoval, že Jeho lid má prožít zklamání. Stanovený čas uplynul a ti, kteří s radostnou nadějí čekali na svého Spasitele byli smutní a zdrceni, zatímco ti, kteří netoužili po Kristově příchodu a poselství přijali jen ze strachu, se radovali, že nepřišel v předpokládané době. Jejich vyznání se ani nedotklo jejich srdce, ani nezušlechtilo jejich život. Toto uplynutí doby bylo právě 127 EW předurčeno k tomu, aby takoví ukázali, co je v jejich srdci. Byli mezi prvními, kteří se odvrátili a posmívali se zarmouceným 236 a zklamaným věřícím, kteří opravdu s láskou očekávali příchod svého Spasitele. Viděla jsem, že Bůh ve své moudrosti vyzkoušel svůj lid a provedl jej důkladnou zkouškou, aby byli odhaleni ti, kteří by se v hodině pokušení zalekli a vrátili zpět.

Pán Ježíš a všechny nebeské zástupy se soucitem a láskou pohlíželi na ty, kteří toužebně očekávali, aby uviděli Toho, koho jejich duše milovaly. Andělé se nad nimi vznášeli, aby je podpírali v hodině jejich zkoušky. Ti, kteří nevšímavě pohrdli nebeským poselstvím a nechtěli je přijmout, byli ponecháni v temnotě. Bůh se na ně rozhněval, protože nechtěli přijmout světlo, jež jim poslal z nebe. Tito věrní zklamaní jedinci, kteří nemohli pochopit, proč jejich Pán nepřišel, nebyli ponecháni v temnotě. Znovu byli vedeni k Bibli, aby v ní zkoumali prorocká údobí. Pán sňal svou ruku s výpočtu a omyl byl vysvětlen. Poznali, že prorocké údobí sahá až do roku 1844. Tentýž důkaz, kterým potvrzovali, že prorocké údobí končí v roce 1843, dokazoval, že končí v roce 1844. Jejich postavení bylo objasněno světlem Slova Božího, a oni v něm našli zmínku o prodlení· "Jestliže by pak prodlévalo (vidění), posečkej na ně!" (Abk 2:3) Tím, že milovali bezodkladný Kristův příchod, přehlédli prodlení vidění, čímž mělo být dosaženo toho, aby se ukázali praví čekatelé. Určili další časový termín. Viděla jsem však, že se mnozí z nich nemohli přenést přes to kruté, bolestné zklamání a už neměli tolik horlivosti a síly, jakou se vyznačovala jejich víra v roce 1843.

Satan a jeho andělé nad nimi vítězně jásali a ti, kteří nepřijali poselství, si blahopřáli k tomu, že měli tak dobrý úsudek a byli tak chytří, že se nedali zlákat podvodem, jak na zývali 237 toto poselství. Neuvědomovali si však, že odmítnutím Boží rady škodí sami sobě, a že se připojili k satanovi a jeho andělům, aby zmátli lid Boží, který se neochvějně ztotožňuje s tímto nebem poslaným poselstvím.

Všichni, kteří věřili v to poselství, byli ve svých církvích utlačováni. Ti, kteří toto poselství nepřijali, se přechodně obávali projevit své pocity, avšak opoždění stanovené doby vyjevilo jejich pravé cítění. Ve svém nitru si přáli, aby bylo umlčeno svědectví, které ti očekávající byli puzeni vydávat, a sice, že prorocké údobí sahá až do roku 1844. Ti, kteří tomu poselství věřili, srozumitelně svou chybu vysvětlili a uvedli důvody, které je vedou k očekáváni příchodu svého Pána v roce 1844. Jejich odpůrci nemohli proti tak mocným důkazům nic namítat. A přesto se proti nim zvedla vlna hněvu ze strany církví, které se rozhodly, že o žádných důkazech nechtějí slyšet a že tomu svědectví znemožní přístup do církve, aby ani jiní neměli možnost je vyslechnout. Ti, kteří se neodvážili jiným zadržovat světlo, které jim Bůh udělil, byli z církví vyloučeni. Avšak Pán Ježíš byl stále s nimi a oni se radovali ve světle Jeho obličeje. Tak byli připraveni na to, aby mohli přijmout poselství druhého anděla. EW 128

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy