EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Věrnost při společném shromáždění

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Věrnost při společném shromáždění

Pán mi ukázal, že ti, kteří zachovávají sobotu, mají mít velký zájem o shromáždění a snažit se, udělat je pokud možno nejzajímavější. V tomto směru je zapotřebí projevit mnohem více zájmu a činorodosti. Všichni by měli o Pánu něco říci a udělají-li to, budou mít požehnání. Kniha pamětná bude psána o těch, kteří neopouštějí společná shromáždění, ale často se vespolek napomínají. Ostatky musejí zvítězit skrze krev Beránkovu a skrze slova svědectví svého. Někteří očekávají, že zvítězí jen skrze krev Beránkovu, aniž by vyvíjeli zvláštní úsilí. Viděla jsem, že Bůh ze své velké lásky nám dal schopnost řeči. Dal nám jazyk a my jsme odpovědní za jeho používání. Oslavujme proto Boha svými ústy, zvelebujme pravdu a Jeho nekonečné milosrdenství, abychom zvítězili skrze slovo svědectví svého a skrze krev Beránka.

Nemáme se shromažďovat, abychom pak zůstali němí. Pán pamatuje na ty, kteří se shromažďují, aby mluvili o jeho cti a slávě a vypravovali Jeho moc. Na takových věřících spočine požehnání Boží a oni budou občerstveni. Kdyby všichni byli tak čilí, jak by měli být, nebylo by třeba napomínání ani připomínání, že modlitby jsou dlouhé. Drahocenný čas by neuplynul naprázdno, ale byl by vyplněn krátkými svědectvími a modlitbami. Proste, věřte a vezmete. Pán je příliš často posmíván, příliš často jsou odříkávány modlitby, které nejsou modlitbami, a zaznívá příliš mnoho bezcenných, nic neříkajících proseb, které unavují anděly a zneuctívají Boha. Nejdříve bychom měli poznat svůj nedostatek a potom Boha prosit o to, co potřebujeme a věřit, že nám to dá hned, když se ještě modlíme. Tak bude naše víra vzrůstat a všichni tím budou vzděláni. Slabí budou posíleni a malomyslní pohlédnou vzhůru a uvěří, že Bůh odplatí všem, kteří jej pilně hledají.

Někteří se ve shromáždění drží zpátky, protože nemají nic, co by řekli nového a jestliže mluví, musí opakovat totéž. Viděla jsem však, že pravou příčinou jejich zamlklosti je pýcha. Bůh i andělé byli přítomni, když svatí vydávali svědectví a měli zalíbení v tom, když byli oslavováni opakovaným svědectvím, Pán miluje prostotu a pokoru, a nelibí se Mu, a andělé jsou rovněž zarmouceni, když dědicové Boží a spoludědicové Kristovi nechají ve svých shromážděních drahocenný čas neužitečně uplynout.

Kdyby bratři a sestry byli na tom místě, kde mají být, nepřišli by do rozpaků, když mají něco říci k oslavení Pána Ježíše,

61 EW který byl za jejich hříchy ukřižován na Golgotě. Kdyby se více zaobírali myšlenkou o tom, jak se Bůh snížil, když obětoval svého jediného Syna za naše hříchy a přestoupení a kolik bolestí a úzkosti Pán Ježíš vytrpěl, aby hříšníka zachránil a zajistil mu odpuštění a život, ochotně by Ho chválili a velebili 116. Nemohli by zůstat klidní, ale vděčně by mluvili o Jeho slávě a moci. A přitom by na nich spočinulo Boží požehnání. Bůh by byl oslaven, i když se budou opakovat tatáž vyprávění. Anděl mi ukázal ty, kteří dnem i nocí neustále volají: "Svatý, Svatý Pán Bůh Všemohoucí!" A řekl: "Ačkoli je to stálé opakování, přesto je Bůh oslavován." I kdybychom vyprávěli znovu totéž, byl by Pán oslaven a bylo by to důkazem, že nezapomínáme na Jeho dobrotu a milosrdenství.

Viděla jsem, že církve podle jména padly a že v jejich středu panuje chlad a smrt. Kdyby uposlechly Slovo Boží, byly by pokornější, ale ony se povznášejí nad dílo Boží. Pro ně je příliš pokořující, když se shromažďují, opakovat totéž prosté vypravování o Boží dobrotě; hledají něco nového, něco velikého, aby se jejich slova líbila lidem, a proto je Duch Boží opouští. Jdeme-li prostou cestou podle rady Bible, budeme cítit hnutí Ducha Božího. Bude-li se těmi prostými pravdami řídit a spolehneme-li cele na Pána, bude vše v krásném souladu. Nebude nám hrozit nebezpečí, že by nás zlí andělé mohli ovlivnit. Jakmile se duše povyšují nad Ducha Božího a jdou ve vlastní síle, přestávají andělé nad nimi bdít a jsou vydány napospas satanovým útokům.

Ve Slově Božím jsou zapsány povinnosti a bude-li je lid Boží plnit, zůstane pokorný a oddělený od světa a neupadne, jako církve podle jména. Měli bychom častěji slavit obřad umývání nohou a svaté Večeře Páně. Pán Ježíš nám dal příklad a přikázal nám, abychom dělali tak, jako On. Viděla jsem, že se máme přesně řídit Jeho příkladem nakolik je to možné, avšak bratři a 117 sestry si při umýváni nohou nepočínají vždy tak rozumně, jak by měli a pak z toho vzniká zmatek. Na nových místech by se to mělo zavést moudře a opatrně, zvláště tam, kde lidé neznají tak dobře příklad a učení našeho Pána ohledně umývání nohou a kde proti tomu mají předsudky. Mnohá upřímná duše je ovlivněna dřívějšími učiteli, jimž důvěřovala a má předsudek vůči této prosté povinnosti; těm bychom měli tento předmět vhodně a v pravou dobu vysvětlit.

V Písmě nenajdeme příklad, že by bratři umývali nohy sestrám, ale najdeme tam příklad, kdy sestry umývaly noohy bratřím. Marie umývala svými slzami nohy Pána Ježíše a vytírala je svými vlasy. (viz také 1Tm 5:10) Viděla jsem, že Pán dovolil sestrám, aby umývaly nohy bratřím a že to je ve shodě s církevním řádem. Všichni by měli jednat rozumně, aby z umývání nohou nevznikl fádní obřad.

I svatý pozdrav, o kterém apoštol Pavel píše v evangeliu Ježíše Krista, by měl být poznán ve správném světle. Je to svatý polibek. Je to znamení společenství mezi křesťanskými přáteli, když se loučí, anebo když se po několika týdnech či měsících odloučení znovu shledávají. V 1.ep. k Tesalonicenským 5:26 Pavel praví: "Pozdravte všech bratří políbením svatým." V kapitole praví: "Všeliké zlé tvárnosti se varujte." Je-li svaté políbení dáno ve vhodný čas a na vhodném místě, nemůže být zlou tvárností.

Viděla jsem, že silná ruka nepřítele je namířena proti dílu Božímu a že je třeba využít pomoci a síly všech, kteří milují věc pravdy. Měl by být proto projevován veliký zájem o ty, kteří obhajují pravdu, aby jim byly podpírány ruce, aby mohli ustavičnou bdělostí odrážet nepřítele. Všichni by měli být v díle spojeni jako jeden muž. Veškerá energie duše by měla být probuzena, protože co má být vykonáno, musí být vykonáno rychle.

Potom jsem viděla třetího anděla. Můj doprovázející anděl řekl: "Jeho dílo je hrozné. Jeho posláni je strašlivé. Je to anděl, který odděluje pšenici od koukolu a pšenici svazuje a zapečeťuje pro nebeskou obilnici. Tyto věci by měly zaměstnávat celou naši mysl a veškerou pozornost."

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy