EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nezkušeným

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Nezkušeným

Viděla jsem, že někteří nechápou správně důležitost pravdy a její působení a jednají na základě chvilkového hnutí mysli nebo vzrušení. Následují své pocity a nedbají na církevní řád. Zdá se, že se domnívají, že náboženství spočívá hlavně v dělání hluku. Někteří sotva přijali trojandělské poselství a už chtějí napomínat a učit ty, kteří jsou léta v pravdě utvrzeni, kteří pro ni trpěli a pocítili její posvěcující vliv. Ti, kteří se pod vlivem nepřítele takto nadýmají, měli by poznat posvěcující vliv pravdy a uvědomit si, že ona je nalezla, když byli "bídní, mizerní, chudí, slepí i nazí." Když je pravda začne očišťovat a odplaví strusku - což se určitě stane, jestliže byla pravda přijata s láskou - pak ti, na nichž bylo vykonáno toto veliké dílo, se nebudou domnívat, že jsou bohatí, a že ničeho nepotřebují.

Ti, kdo vyznávají pravdu a myslí si, že už ji celou znají, sotva že se naučili jedné zásadě pravdy, a kteří se rychle chtějí stát učiteli a kárat ty, kteří již několik let pevně stojí v pravdě, jasně dokazují, že pravdu nepochopili a neznají její vliv. Kdyby poznali její posvěcující moc, přinášeli by tiché ovoce spravedlnosti a pokořili by se pod její sladké a mocné působení. Přinášeli by ovoce ke slávě Boží a poznali by, co pravda pro ně učinila a vážili by si druhých více, než sami sebe.

Viděla jsem, že ostatky nejsou připraveny na to, co přijde na tuto zemi. Zdá se, jakoby většina těch, kteří vyznávají, že věří, že máme poslední poselství milosti, byla otupělá a apatická. Můj provázející mne anděl zvolal hrozivě slavnostním hlasem: "Připravte se, připravte se, připravte se! neboť brzo přijde krutý Boží hněv. Jeho zuřivost bude vylita nesmíšená s milostí, a vy nejste dosud připraveni. Roztrhněte svá srdce a ne roucha. Pro ostatky musí být vykonáno veliké dílo. Mnozí z nich se zdržují malými obtížemi." Anděl pravil: "Celé legie zlých andělů jsou kolem vás a snaží se vás obestřít hroznou temnotou, aby vás polapili. Příliš snadno se necháváte odvrátit od díla přípravy a od nejdůležitějších pravd pro tyto poslední dny. Zabýváte se malými obtížemi a rozvádíte dopodrobna nepatrné problémy, jen abyste tu či onu stranu uspokojili." Nejsou-li obě zainteresované strany podmaněny Boží milostí, stráví se takovými rozhovory celé hodiny a ztratí se tím nejen čas, ale zdržují se tím služebníci Boží, kteří jsou nuceni to vyslechnout. Kdyby bylo odloženo sobectví a pýcha, dala by se většina obtíží odstranit během pěti minut. Tím, že se tolik času věnuje sebeospravedlňování, jsou andělé zarmucováni a Bůh to nelibě nese. Viděla jsem, že Bůh se nesklání a nechce poslouchat dlouhá ospravedlňování a že to také nežádá od svých služebníků. Mrhají tím drahocenným časem, který měl být stráven poukazováním 120 přestupníkům na jejich bludy a vytrhováním duší z ohně.

Viděla jsem, že lid Boží stojí na začarované půdě a že někteří takřka ztratili pojem o krátkosti času a ceně lidské duše. Mezi světitele soboty se vloudila pýcha - pýcha oděvu a zevnějšku. Anděl pravil: "Světitelé soboty musí zemřít svému "já", musí zemřít pýše a touze po uznání."

Pravda, spasitelná pravda musí být dána hladovějícímu lidu, který je v temnotě. Viděla jsem, že mnozí prosili Boha, aby je pokořil; kdyby však měl jejich prosby vyslyšet, stalo by se tak podle spravedlnosti hroznými věcmi. Jejich povinností bylo, aby se sami pokořili. Viděla jsem, že když je dovoleno, aby se rozšířilo sebepovyšování, budou duše svedeny na scestí, a nebude-li toto zlo přemoženo, způsobí to jejich záhubu. Začne-li se někdo vyvyšovat a myslí si, že něco dokáže, vzdaluje se od něho Duch Boží a on jde ve vlastní síle tak dlouho, až je zničen. Viděla jsem, že svatý, stojí-li si správně, může pohnout ramenem Božím; naopak veliký zástup, jestliže nejedná správně, je slabý a ničeho nedosáhne.

Mnozí mají nepoddajné, hrdé srdce a víc myslí na své malé bolesti a potíže, než na duše hříšníků. Kdyby měli na zřeteli slávu Boží, mysleli by na hynoucí duše kolem sebe; byli by si vědomi jejich nebezpečné situace a vyzbrojili by se mocí a vírou v Boha. Podpírali by ruce Božích služebníků, aby zmužile a s láskou zvěstovali pravdu a varovali by duše, aby ji přijali dříve, než zmlkne sladký hlas milosti. Anděl pravil: "Ti, kteří vyznávají Jeho jméno, nejsou ještě připraveni." Viděla jsem, že posledních sedm ran dopadne na nechráněné hlavy bezbožníků a pak ti, kteří jim stáli v cestě, uslyší trpké výčitky hříšníků a jejich srdce zemdlí.

Anděl pravil: "Zdržovali jste se maličkostmi - zabývali jste se malými potížemi a to způsobilo, že hříšníci jdou na zahynutí." Bůh je ochoten působit pro nás v našich shromážděních a je to Jeho radostí tak činit. Satan však praví: "Já budu dílu překážet." Jeho pomocníci odpovídají: "Amen." Ti, kteří vyznávají pravdu, zabývají se svými nepatrnými těžkostmi a nesnázemi, které jim satan zveličuje. Tak je mařen čas, který již nelze přivolat zpět. Nepřátelé pravdy vidí naši slabost, Bůh je zarmoucen a Kristus raněn. Satan dosáhl svého cíle, jeho plán se mu podařil a on triumfuje.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy