EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Tajemné klepání - 59

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Tajemné klepání - 59

Dne 24. srpna 1850 jsme viděla, že ono "tajemné klepání" byla moc satanova - něco pocházelo přímo od něj, něco nepřímo pomocí jeho nástrojů, - ale všechno pocházelo od satana. Byla to jeho činnost, kterou prováděl různým způsobem, ale mnozí v církvi i ve světě byli zahaleni v tak hustou temnotu, že se domnívali a trvali na tom, že je to moc Boží. Anděl pravil: "Nemá-liž se lid na Bohu svém dotazovati? K mrtvým-liž místo živým má se utíkati?" Mají jít živí k mrtvým, aby se jim dostalo vysvětlení? Mrtví nevědí nic. Máme hledat živého Boha u mrtvých? Oni se odloučili od živého Boha a rozmlouvali s mrtvými, kteří nic nevědí. (viz Iz 8:19.20)

Viděla jsem, že brzy bude považováno za rouhání se Bohu, bude-li se mluvit proti klepání duchů, kteréžto se bude víc a více rozšiřovat a satanova moc se bude rozmáhat. Mnozí z jeho oddaných následovníků budou mít moc konat zázraky - dokonce způsobí, aby oheň padal z nebe před zraky lidí. Bylo mi ukázáno, že tito novodobí čarodějníci budou všechny divy našeho Pána Ježíše Krista přirovnávat ke klepajícím duchům a k magnetismu, a mnozí skutečně budou mít za to, že všechny ty veliké zázraky, které dělal Syn Boží na zemi, byly vykonány toutéž mocí. Byla jsem přenesena zpět do doby Mojžíšovy a viděla jsem znamení a divy, které Bůh dělal skrze Mojžíše před faraonem. Mnohé z nich byly napodobeny egyptskými kouzelníky. Před konečným osvobozením svatých bude Bůh mocně působit pro svůj lid, avšak i tomuto novodobému čarodějnictví bude dovoleno falešně napodobovat dílo Boží. EW 28

Tato doba brzy přijde a my se musíme přidržet pevného ramene Hospodinova. Všechna ta veliká znamení a mocné satanovy zázraky jsou určeny k tomu, aby lid Boží svedly a uvedly do záhuby. Naše myšlenky musí být obráceny k Bohu a nemáme se bát bázní bezbožných - to jest bát se toho, čeho se oni bojí a uctívat to, co oni uctívají, - ale máme věrně a zmužile stát na straně pravdy. Kdyby naše oči mohly být otevřeny, pak bychom viděli kolem sebe zástupy zlých andělů, kteří hledají stále nové způsoby, jak by nás zničili. Viděli bychom také anděly Boží, kteří nás chrání před jejich mocí, protože oko Boží stále bdí nad Izraelem a chce být svému lidu záštitou a vysvobozením, jestliže v Něj složí svou důvěru. Když nepřítel přitáhne jako povodeň, tehdy mu bude Duch Boží odporovat.

Anděl pravil: "Nezapomínej, že jsi na začarované půdě!" Viděla jsem, že musíme bdít, obléci celou zbroj Boží a vzít štít víry - pak budeme stát pevně a zlostníkovy ohnivé šípy nám nebudou moci uškodit.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy