EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Povinnosti před dobou soužení

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Povinnosti před dobou soužení

Pán mi znovu ukázal, že je to v rozporu s Biblí, jsou-li činěna nějaká opatření k zabezpečení našich časných potřeb během soužení. Viděla jsem, že i kdyby svatí měli nějaké potraviny uschovány, buď u sebe nebo na poli, pak v době soužení, až nastane na zemi násilí, hlad a mor, bylo by jim to násilně vzato a cizí lidé by posklízeli jejich pole. Tehdy bude pro nás doba, abychom Pánu plně důvěřovali a On nás bude živit. Viděla jsem, že v té době chléb náš a vody naše budou stálé a že nebudeme trpět nedostatek nebo hlad, protože Bůh je schopen prostřít nám stůl na poušti. Kdyby to bylo potřeba, pošle i krkavce, aby nás živili, jak to udělal pro Eliáše, nebo nechá padat mannu z nebe, jak to udělal pro Izraelské.

Domy a pozemky svatým v době soužení nic neprospějí, protože budou muset před zuřící lůzou utíkat. V té době již nebudou moci svůj majetek použít pro rozšíření přítomné pravdy. Bylo mi ukázáno, že je to vůle Boží, aby svatí byli hotovi se odříct všech pout ke svému majetku a aby udělali s Bohem smlouvu při obětech dříve, než přijde doba soužení. Položí-li svůj majetek na oltář a budou-li opravdově prosit Pána, aby jim zjevil jejich povinnosti, On jim ukáže, kdy tyto věci mají prodat. Potom v době soužení budou volní a nebudou mít žádné závaží, které by je tížilo dolů.

Viděla jsem, že když někteří lpěli na svém majetku a netázali se Pána ohledně svých povinností, On jim je také neukázal. Bylo jim dovoleno nechat si svůj majetek, ale v době soužení byl pro ně jako hora, která jim hrozila zadušením. Teprve pak jej usilovali odložit, ale už to nebylo možné. Slyšela jsem některé naříkat: "Dílo strádalo, lid Boží trpěl nedostatkem pravdy a my jsme se nepokusili tomuto nedostatku nějak odpomoci - nyní je náš majetek neupotřebitelný. Ó, kdybychom se jej vzdali a shromáždili si poklad v nebesích!" Viděla jsem, že obětí nepřibývalo, ale ubývalo a byly stráveny. Viděla jsem také, že Bůh nepožaduje od všech svých dítek, aby své majetky prodali v téže době, avšak chtějí-li o tom být poučeni, pak jim ukáže, kdy a kolik by měli prodat. V minulosti bylo od některých požadováno, aby svůj majetek dali na podporu adventního díla, zatímco jiným bylo dovoleno si majetek ponechat až do doby potřeby. Potom, když to dílo bude potřebovat, bude jejich povinnosti majetek prodat.

Viděla jsem, že poselství: "Prodejte, co máte a dejte almužnu", nebylo mnohými v jasném světle zvěstováno a smysl slov našeho Pána nebyl objasněn. Účel prodeje není dát těm, kteří mohou pracovat a sami se vydržovat, ale aby pravda byla rozšiřována. Je to hřích, jestliže se podporuje a pomáhá v zahálce takovým, kteří mohou pracovat. Někteří jsou horliví v navštěvování všech shromáždění - ne aby oslavovali Boha, nýbrž "pro chleby a ryby". Takoví lidé by udělali lépe, kdyby zůstali doma a "pracovali, dělaje rukama svýma což dobrého jest", aby uspokojili potřeby svých rodin a mohli něco dát na podporu slavného díla přítomné pravdy. Nyní je čas shromažďovat si poklady v nebesích a uvést svá srdce do pořádku, aby byla připravena na dobu soužení. Jen ti, kteří jsou čistého srdce i rukou, budou moci obstát v oné době zkoušky. Nyní je doba, abychom měli zákon Boží napsán v naší mysli, na našem čele a v našem srdci.

Pán mi ukázal nebezpečí, je-li naše mysl naplněna pozemskými myšlenkami a pečováním. Viděla jsem, že čtením jiných, vzrušujících knih, byla mysl mnohých odvrácena od přítomné pravdy a od lásky ke svaté Bibli. Druzí jsou opět naplněni nepokojem a pečováním o to, co budou jíst, co pít a čím se budou odívat. Někteří pokládají příchod Páně ještě za velmi vzdálený. 27 EW

Doba se prodloužila o několik let více, než oni očekávali, proto si myslí, že to bude trvat ještě mnohá léta - a tím způsobem jsou jejich myšlenky odvráceny od přítomné pravdy a přikloněny ke světu. Viděla jsem v těchto věcech velké nebezpečí, protože když je mysl naplněna jinými věcmi, je do ní znemožněn vstup přítomné pravdě a na našem čele už není místo pro pečeť živého Boha. Viděla jsem, že čas, ve kterém Ježíš má přebývat ve svatyni svatých je téměř naplněn a bude trvat ještě pouze o něco málo déle. Měli bychom naše volné chvíle trávit zkoumáním Bible, podle niž budeme v posledním dni souzeni.

Moji milí bratři a sestry! Kéž zákon Boží a svědectví Ježíše Krista stále naplňují vaši mysl a tak zapuzují světské myšlenky a pečování. Přemýšlejte o tom, když vstáváte i uleháte. Žijte a jednejte v úplné shodě s příchodem Syna člověka. Doba zapečeťování je velmi krátká a brzy pomine. Teď, když ještě čtyři andělé drží čtyři větry, je čas své povolání a vyvolení upevňovat.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy