EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Otevřené a zavřené dveře - EW 42

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Otevřené a zavřené dveře - EW 42

V sobotu, dne 24. března, roku 1849 jsme měli s bratřími v Topshamu, ve státě Maine, příjemné a velmi zajímavé shromáždění. Duch svatý byl na nás vylit a byla jsem v Duchu vzata do města Boha živého. Potom mi bylo ukázáno, že přikázání Boží a svědectví Ježíše Krista, v němž se praví o zavřených dveřích, nemohou být od sebe odděleny, a že doba, kdy přikázání Boží měla zazářit ve vší své důležitosti a kdy lid Boží měl být zkoušen pravdou o sobotě, nastal právě tehdy, kdy byly otevřeny dveře do svatyně svatých v nebeské svatyni, kde je truhla smlouvy, v níž je Desatero přikázání. Tyto dveře nebyly otevřeny, dokud prostřednictví Ježíšovo nebylo dokončeno ve svatyni nebeského chrámu v roce 1844. On potom zavřel dveře do svatyně a otevřel dveře do svatyně svatých, kam vešel přes druhou oponu, kde nyní stojí u truhly smlouvy a kam teď sahá víra pravého Izraele.

Viděla jsem, že Pán Ježíš zavřel dveře do svatyně a nikdo je nemůže otevřít a že otevřel dveře do svatyně svatých a nikdo je nemůže zavřít (Zj 3:7.8). Od té doby, co Ježíš otevřel dveře do svatyně svatých, která obsahuje truhlu smlouvy, jsou lidu Božímu zjevena přikázání a on bude zkoušen otázkou o sobotě.

Viděla jsem, že nynější zkouška v otázce soboty nemohla nastat dříve, dokud nebylo skončeno prostřednictví Ježíšovo ve svatyni a dokud nevešel za druhou oponu. Proto křesťané, kteří zemřeli dříve, než se otevřely dveře do svatyně svatých a než bylo ukončeno půlnoční volání v sedmém měsíci roku 1844, a kteří nezachovávali pravou sobotu, odpočívají nyní v naději, nebo se jim nedostalo světla o sobotě a nebyli jí zkoušeni jako my, kteří již to světlo máme od té doby, kdy byly dveře otevřeny. Viděla jsem, že satan mnohé z lidu Božího v té věci pokouší. Protože tak mnozí dobří křesťané ve vítězné víře zesnuli aniž by zachovávali pravou sobotu, oni pochybují, že by sobota mohla být nyní pro nás zkušebním kamenem.

Nepřátelé přítomné pravdy se pokoušeli otevřít dveře do svatyně, které Pán Ježíš zavřel a zavřít dveře do svatyně svatých, jež On v roce 1844 otevřel a kde se nachází truhla, která obsahuje dvě kamenné desky, na nichž je prstem Božím napsáno deset přikázání.

Satan nyní, v době zapečeťování, zkouší všelijakou lest, aby mysl lidu Božího odvrátil od přítomné pravdy a způsobil jeho klopýtnutí. Viděla jsem pokrývku, kterou Bůh rozprostřel nad svým lidem, aby jej ochránil v době soužení. Každá duše, která se rozhodne pro pravdu a má čisté srdce, bude přikryta touto přikrývkou Všemohoucího.

Satan to ví a on pracuje s velikou mocí, aby jich co nejvíce přivedl do nejistoty a učinil je neutvrzenými v pravdě. Viděla jsem, že ono tajemné klepání v Novém Yorku i na jiných místech, byla moc satanova a že takové věci se budou stále častěji projevovat. Jsou oděny do náboženského roucha, aby podvedené ukolébaly ve větší jistotě a aby myšlení lidu Božího pokud možno obracely na takové věci, které by daly podnět k pochybování o učení a moci Ducha svatého.

Viděla jsem, že satan pracuje skrze své zástupce mnohými různými způsoby. Pracuje pomocí kazatelů, kteří opovrhli pravdou a byli velkými klamy pohnuti k tomu, aby věřili lži, která je vede na zatracení. Zatímco kázali nebo se modlili, někteří z nich klesli bezmocně k zemi, avšak ne mocí Ducha svatého, nýbrž mocí satanovou, která byla vdechnuta těmto nástrojům, aby se skrze ně šířila dále na lid. Během kázání, modlitby nebo rozhovoru někteří vyznávající adventisté, kteří pohrdli přítomnou pravdou, používali mesmerismu, aby získali přívržence. Lid se z toho radoval, protože měl za to, že je to Duch svatý. Mnozí z těch, kteří tuto moc používali, byli natolik pojati do tmy a klamu satanova, že se domnívali, že to, co mají k dispozici, je moc Boží. Oni pokládají Boha za sobě rovného a Jeho moc mají za nic.

Někteří satanovi agenti napadali těla mnohých svatých takových, které nebylo možno satanským vlivem odvrátit od pravdy. Ó, kéž by to všichni mohli vidět tak, jak mi to Bůh zjevil, aby mohli lépe poznat satanovu lstivost a měli se na pozoru. Viděla jsem, že satan pracuje těmito rozmanitými způsoby právě nyní, aby v čase zapečeťování lid Boží odvrátil, svedl a odvedl na scestí. Viděla jsem, že mnohým, kteří nebyli utvrzeni v přítomné pravdě, se třásla kolena a nohy pod nimi klesaly, protože nebyli pevně zakořeněni v pravdě a přikrývka Všemohoucího Boha nemohla být nad nimi rozprostřena, ačkoli se tolik chvěli strachem.

Satan se pokoušel vším svým uměním držet je tam, kde byli, až zapečeťování pomine a přikrývka nad lidem Božím bude rozprostřena, kdežto oni zůstanou vně a bez ochrany budou vydáni hněvu Božímu v sedmi posledních ranách. Bůh začal tuto přikrývku rozprostírat nad svým lidem a ona bude brzy rozprostřena nad všemi těmi, kteří v den boje mají mít ochranu. Bůh mocně působí ve prospěch svého lidu, ale satanu je rovněž dovoleno pracovat.
Viděla jsem, že tajemných znamení, divů a nepravých reformací přibývá a ještě se budou rozšiřovat. Reformace, které jsem viděla, nebyly žádnými reformacemi od bludu k pravdě. Můj doprovázející anděl mi poručil, abych se dívala, je-li pociťováno totéž vědomí odpovědnosti za hříšníky, jako dříve. Když jsem se pozorně dívala, tak jsem u nich nepozorovala to břímě starosti o hříšníky, neboť pro ně již pominula doba ke spasení.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy