EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zkouška naší víry

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Zkouška naší víry

V této době zkoušky je třeba, abychom se vespolek povzbuzovali a posilovali. Pokušení satanova jsou nyní větší než jindy, neboť on ví, že jeho čas je krátký a že brzo bude každý případ rozhodnut, buď k životu nebo k smrti. Teď není doba, abychom klesali pod tíhou zklamání a zkoušek, nýbrž musíme statečně snášet všechna naše trápení a cele důvěřovat mocnému Bohu Jákobovu. Pán mi ukázal, že Jeho milost je dostačující pro všechny naše zkoušky; a i kdyby byly naše zkoušky větší než předtím, tedy přece - budeme-li svou důvěru skládat v Boha - budeme moci překonat každé pokušení a dosáhnout vítězství skrze Jeho milost.

Překonáme-li naše těžkosti a zvítězíme-li nad satanovými pokušeními, obstojíme ve zkoušce naší víry, jež je dražší nad zlato, a budeme silnější i lépe připraveni snášet zkoušky nastávající Avšak klesneme-li a poddáme-li se pokušením satanovým, zeslábneme, neobdržíme žádnou odměnu za zkoušku a nebudeme tak dobře připraveni pro nastávající Tímto způsobem budeme slábnout a slábnout až se dostaneme do zajetí satanova, jak si to on přeje. Musíme obléknout celé odění Boží a v každé chvíli být připraveni k boji s mocnostmi temna. Přijdou-li na nás pokušení nebo zkoušky, jděme k Bohu a usilovně se modleme. On nás nepropustí prázdné, nýbrž udělí nám milost a sílu, abychom přemohli a zlomili moc satanovu. 0, kéž by všichni tyto věci viděli v pravém světle, a zmužile přetrvali všechny těžkosti jako dobří vojíni Ježíše Krista. Pak by Izrael spěl kupředu, posilněn jsa v Pánu a v moci síly Jeho.

Bůh mi ukázal, že svému lidu dal trpký nápoj, aby jej očistil a tříbil. Je to nápoj trpký, ale reptání, naříkání a nespokojenost jej může učinit ještě trpčím. Ti, kdo jej přijímají s naříkáním, musí dostat ještě další nápoj, protože ten první neměl takový účinek na srdce, jaký si Bůh přál. A jestliže ani druhý nebude účinkovat, musí mít jiný a jiný, až se ukáže takový účinek, jaký měl Pán v úmyslu - jinak zůstanou ve svém srdci nečistí a poskvrnění. Viděla jsem, že tento trpký nápoj může být oslazen trpělivostí, vytrvalostí a modlitbou a že bude mít zamýšlený účinek na srdce těch, kteří jej takto přijmou, a že Bůh bude uctěn a oslaven. Není to maličkost být křesťanem od Boha přijatým a potvrzeným. Pán mi ukázal některé, kteří se hlásili k přítomné pravdě, jejich život se však neshodoval s jejich vyznáním. Oni mají příliš nízkou úroveň zbožnosti a jsou daleko od biblického posvěcení. Mnozí se vydávají v neslušné a neužitečné zábavy a jiní se sami povyšují. Neočekávejme, že budeme žít pro své potěšení, žít a počínat si jako svět, mít účast na jeho zábavách a těšit se přízni světských lidí a potom že budeme také s Kristem kralovat ve slávě.

Chceme-li mít jednou účast na Kristově slávě, musíme se také účastnit Jeho utrpení. Jestliže usilujeme jen o své zájmy, jak bychom se mohli sami co nejlépe potěšit, místo abychom usilovali zalíbit se Bohu a napomáhali Jeho slavnému dílu tak utlačovanému, zneuctíváme Boha a Jeho svaté dílo, třebaže se tváříme, jako bychom je milovali. Zbývá nám už jen málo času, ve kterém můžeme pracovat pro Boha, nic by nám tedy nemělo být tak drahé, abychom to nemohli obětovat pro spasení rozehnaného a rozptýleného stádce Ježíšova. Ti, kteří nyní při obětech činí smlouvu s Bohem, přijdou brzy domů, aby jako bohatou odměnu zdědili na věky nové království.

Žijme tedy zcela pro Pána a spořádaným životem a zbožným obcováním ukažme, že jsme byli s Ježíšem a jsme Jeho tichými a pokornými následovníky. Musíme pracovat, pokud je den, neboť až nastane tmavá noc soužení a úzkosti, pak bude pozdě chtít pracovat pro Boha. Pán Ježíš je ve svém svatém chrámě a chce nyní přijmout naše oběti, naše modlitby a naše vyznání chyb a hříchů. On chce odpustit a shladit všechna přestoupení Izraelova, dříve než opustí svatyni. Až Pán Ježíš opustí svatyni, pak ti, kteří budou svatí a spravedliví, zůstanou svatí a spravedliví, protože všechny jejich hříchy budou už smazány a oni budou zapečetěni pečetí živého Boha. Ale ti, kteří budou nespravedliví a nečistí, zůstanou nespravedliví a nečistí, protože pak již nebude žádný kněz ve svatyni, který by jejich oběti, vyznání a jejich modlitby přednesl před Otcův trůn. A proto, co má být učiněno, aby duše byly zachráněny od přicházející bouře hněvu, musí být učiněno dříve, než Pán Ježíš opustí svatyni svatých v nebeském chrámu.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy