EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Kristův výslech

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Kristův výslech

Když andělé opouštěli nebesa, v hlubokém zármutku odkládali své třpytící se koruny. Nemohli je nosit během doby, kdy jejich Velitel trpěl a musel nést korunu trnovou. Satan a jeho andělé byli velmi zaměstnáni v soudní síni ničením veškerých sympatií a soucitu lidí tam přítomných. Už i samo ovzduší se stalo jejich vlivem těžké a poskvrněné. Nabádali kněze a starší, aby Ježíše týrali a zacházeli s Ním tím nejhrubším způsobem, jaký může lidská přirozenost snést. Satan doufal, že posměch a krutosti donutí Syna Božího, aby naříkal a reptal anebo zjevil svou božskou moc a vysvobodil se ze sevření zástupu. Tím by byl plán vykoupení přece jenom zmařen.

Petr šel za Pánem po Jeho zrazení. Byl zvědav, co budou dělat s Pánem Ježíšem. Ale když ho obviňovali, že je jedním z Jeho učedníků, dostal strach a řekl, že toho člověka nezná. Učedníci byli známí čistotou svého vyjadřování a Petr, aby 89 EW přesvědčil své žalobce, že není Kristovým učedníkem, popíral jejich obvinění a potřetí dokonce klel a zapřísahal se. Pán Ježíš, který stál nedaleko Petra, na něj upřel smutný vyčítavý pohled.

Tu si učedník vzpomněl na Ježíšova slova, která slyšel v hořejší místnosti a také na svoje horlivé ujištění, "I kdyby se všichni zhoršili nad tebou, já se nikdy nezhorším!" Zapřel svého Pána s klením a zapřísaháváním se, ale ten Ježíšův pohled obměkčil jeho srdce a zachránil ho. Hořce plakal a činil pokání za svůj velký hřích. Obrátil se a byl připraven posilovat své bratry 170.

Zástup se křikem dožadoval Ježíšovy krve. Krutě Ho zbičovali a pak Ho oblékli do starého purpurového královského pláště a na Jeho svatou hlavu vložili trnovou korunu. Do ruky Mu dali rákosovou hůl, klaněli se před Ním a posměšně Jej zdravili: "Zdráv buď, králi Židovský!" Potom Mu vzali z ruky hůl a bili Ho s ní po hlavě, čímž se Mu trnitá koruna zabodávala do čela a po Jeho obličeji a bradě začaly téct pramínky krve.

Pro anděly bylo velmi obtížné snést ten pohled. Chtěli Pána Ježíše vysvobodit, ale velící andělé jim v tom zabránili a vysvětlili jim, že za člověka musí být zaplacena velká cena. Aby tato cena byla úplná, je nutná smrt toho, kdo sám má moc nad smrtí. Pán Ježíš věděl, že andělé byli svědky Jeho pokoření a že i nejnižší anděl, kdyby byl poslán Mu na pomoc, v okamžiku by způsobil, že tento dav, který si tropí posměch z Ježíše, by bezmocně padl k zemi a vysvobodil by Ho z jejich moci. Věděl, že kdyby o to prosil svého Otce, andělé by Jej ihned vysvobodili. Bylo však nutné, aby snášel zběsilost bezbožných lidí a tak aby uskutečňoval plán spasení.

Pán Ježíš stál tiše a pokorně před rozzuřeným zástupem lidí, který s Ním zacházel tím nejohavnějším způsobem. Plivali do Jeho obličeje, před nímž se jednoho dne budou chtít ukrýt, a jenž bude osvěcovat Boží město a bude zářit jasněji, než slunce. Na ty, kteří Jej tupili, se Kristus ani špatně nepodíval. Hodili Mu na hlavu starý kus oděvu, aby neviděl, bili Ho do tváře a ptali se Ho: "Prorokuj, kdo tě to udeřil!" Andělé tím byli otřeseni. Chtěli Jej ihned vysvobodit, ale jejich velící andělé jim v tom zabránili.

Někteří z Jeho učedníků si dodali odvahy a vstoupili do soudní síně, kde byl Ježíš vyslýchán. Očekávali, že projeví svou božskou moc, že se vysvobodí z rukou svých nepřátel a potrestá je za jejich surovost. Jejich naděje rostly a klesaly podle toho, jak se odvíjel průběh líčení. Někdy pochybovali a báli se, že byli oklamáni. Ale hlas, který slyšeli na hoře proměnění a sláva, kterou tam viděli, posilovaly jejich víru, že Pán Ježíš je Synem Božím. Připomínali si ty události, jichž byli svědky, divy, které Pán Ježíš konal, když uzdravoval nemocné, otvíral oči slepých a uši hluchých, když trestal a vymítal ďábly, když křísil mrtvé a dokonce utišoval vichřice a rozbouřené moře. Nemohli tomu uvěřit, že by měl zemřít. Stále doufali, že použije svou moc a velitelským hlasem rozežene tento krvelačný zástup, jako tehdy, když vstoupil do chrámu a vyhnal ty, kteří z Božího domu udělali tržiště, když tehdy před Ním prchali, jako kdyby byli pronásledováni rotou ozbrojených vojáků. Učedníci doufali, že Ježíš ukáže svou moc a všechny přesvědčí, že je Králem Izraele.

Jidáš měl hořké výčitky svědomí a styděl se za svůj ošklivý čin, že zradil Pána Ježíše. Když nyní viděl hrubé zacházení, které musel Spasitel snášet, byl zdrcen. Miloval Pána Ježíše, ale ještě více miloval peníze. Nenapadlo ho, že Ježíš dovolí, aby byl zajat lůzou, kterou k Němu sám přivedl. Očekával, že Pán učiní nějaký div a osvobodí se z jejich rukou. Ale když v soudní síni viděl rozzuřený dav lidí, jak žízní po Jeho krvi, uvědomil si, jak velký byl jeho zločin. Zatímco mnozí se snažili Ježíše obvinit, Jidáš se tlačil zástupem a vyznával, že 172 zhřešil a zradil nevinnou krev. Dával kněžím zpět peníze, které mu vyplatili, prohlašoval, že Ježíš je zcela nevinen a prosil je, aby Ho propustili.

Kněží nějakou chvíli hrůzou a zmatkem oněměli. Nechtěli, aby se lidé dověděli, že jeden z Ježíšových následovníků byl podplacen, aby Ho zradil a vydal jim Ho. Chtěli zatajit, že po Ježíši slídili jako po nějakém zloději a že Ho chtěli tajně zajmout. Ale Jidášovo vyznání a jeho vyjevený a provinilý pohled odhalily kněze přede všemi lidmi a ukázaly, že to byla jejich nenávist, která je přiměla k tomu, aby Ježíše zajali. Když Jidáš hlasitě prohlásil, že Ježíš je nevinný, kněží odpověděli: "Co je nám do toho? To je tvá věc." Měli Ježíše ve své moci a rozhodli se, že už Jej nepropustí. Jidáš přemožen duševní trýzní, hodil peníze, které si nyní ošklivil, na zem k nohám těch, kteří si jej najali, a hroznými duševními mukami a hrůzou, odešel a oběsil se.

V zástupu, který obklopoval Ježíše, byli mnozí, kteří s Ním cítili a lidé byli ohromeni tím, že neodpovídal na žádné otázky, které Mu byly kladeny. Přes všechen posměch a násilí lůzy, nebylo na Jeho tváři vidět zamračený nebo ztrápený výraz. Vše snášel důstojně a klidně. Diváci na Něj hleděli s údivem. Srovnávali Jeho dokonalou postavu a Jeho pevné a důstojné chování s chováním těch, kteří Jej soudili. Jeden druhému říkal, že je podobnější králi, než kdokoli z knížat. Vůbec nevypadal na to, že by se něčím provinil. Jeho oči byly něžné, jasné a beze strachu, čelo měl široké a vysoké. Každý rys Jeho obličeje vyzařoval laskavost a ušlechtilé zásady. Jeho trpělivost a shovívavost byly vlastnosti tak neobvyklé, že se mnozí chvěli. Dokonce i Herodes a Pilát při pohledu na Jeho vznešené a božské chování byli velmi znepokojeni.

Od samého počátku byl Pilát přesvědčen, že Ježíš není obyčejným člověkem. Věřil, že má vynikající povahu a cítil, že je úplně nevinen ve všech bodech obvinění, vznesených proti Němu. Andělé, kteří byli svědky této scény, si všimli tohoto přesvědčení římského vladaře. Aby ho uchránili před strašným rozhodnutím vydat Pána Ježíše na ukřižování, byl k Pilátově manželce poslán anděl, který jí ve snu oznámil, že ten, kterého její manžel soudí, je Synem Božím a že trpí nevinně. Okamžitě poslala Pilátovi zprávu, že ve snu kvůli Ježíši mnoho trpěla a varovala ho, aby s tímto svatým mužem neměl nic do činění. Posel 173 EW 91 se protlačil zástupem a odevzdal Pilátovi dopis do jeho rukou. Když jej Pilát četl, zbledl, třásl se na celém těle a rozhodl se, že nechce mít nic s ukřižováním Pána Ježíše. Kdyby Židé žádali Jeho krev, nedá k tomu svolení, ale bude se snažit Ho zachránit.

Když Pilát uslyšel, že v Jeruzalémě právě pobývá Herodes, velmi se mu ulevilo. Doufal, že se zbaví veškeré odpovědnosti za vyslýchání a odsouzení Ježíše. Ihned Jej odeslal k Herodesovi i s Jeho žalobci. Tento vladař byl zatvrzen v hříchu. Poprava Jana Křtitele zanechala v jeho svědomí skvrnu, které se nemohl zbavit. Když slyšel o Ježíši a Jeho mocných skutcích, bál se a chvěl, protože Ho pokládal za Jana Křtitele, který vstal z mrtvých. Když Pilát vydal Ježíše do jeho rukou, považoval to za uznání své moci, autority a svého úsudku. Tento Pilátův čin způsobil, že oba vladaři, kteří byli dříve nepřáteli, se nyní spřátelili. Herodes se zaradoval, když uviděl Ježíše a očekával, že k jeho uspokojení vykoná před ním nějaký velký div. Ježíšovo 174 dílo však nespočívalo v tom, aby uspokojoval něčí zvědavost, nebo aby usiloval o svou vlastní bezpečnost. Jeho božská zázračná moc byla určena ke spasení jiných a ne k vlastnímu prospěchu.

Pán Ježíš neodpovídal na četné Herodesovy otázky, neodpovídal ani na otázky svých nepřátel, kteří Jej horlivě obviňovali. Herodes se velmi rozzlobil nad tím, že se Ježíš nebojí jeho moci a se svými vojáky se vysmíval, ponižoval a tupil Syna Božího. Přesto však žasl nad Ježíšovým vznešeným, božským vzhledem, i když byl tak zneuctěn. Protože se Ho bál odsoudit, poslal Jej zpět k Pilátovi.

Satan a jeho andělé pokoušeli Piláta, a snažili se přivést jej do záhuby. Našeptávali mu, že pokud neodsoudí Ježíše on, učiní tak jiní; zástup žíznil po Jeho krvi, a jestliže Jej neodsoudí k smrti, ztratí svou moc a světskou čest a bude pokládán za přívržence tohoto podvodníka. Pilát se obával, že ztratí svou moc a postavení a proto souhlasil s usmrcením Ježíše. Žalobcům Pána Ježíše řekl, že oni jsou vinni Jeho krví. Zástup s tím souhlasil a volal: "Krev jeho na nás a na naše děti!" Ale Pilát se tím neočistil, zůstal vinen Ježíšovou krví. Pro své sobecké zájmy a lásku k poctám, které mu prokazovali vysoce postavení lidé tohoto světa, vydal na smrt nevinného člověka. Kdyby Pilát jednal podle svého vlastního přesvědčení, nechtěl by mít nic společného s odsouzením Ježíše.

Ježíšův vzhled a Jeho slova během výslechu udělaly hluboký dojem na myslích mnohých, kteří byli přítomni této události. Ovoce tohoto vlivu se projevily po Jeho zmrtvýchvstání. Mezi těmi, kteří se pak připojili k církvi, byli mnozí, kteří nabyli přesvědčeni již v době Ježíšova výslechu.

175 Satan velmi zuřil, když viděl, že všechno surové zacházení s Pánem Ježíšem, k němuž židy ponoukl, nevyvolalo u Něj ani náznak reptání. I když Spasitel přijal lidskou přirozenost, byl podpírán božskou odvahou a neodchýlil se ani v nejmenším od vůle svého Otce. EW 90

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy