EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zrazení Krista

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Zrazení Krista

Byla jsem uvedena do doby, kdy Pán Ježíš jedl se svými učedníky velikonoční večeři. Satan oklamal Jidáše a způsobil, aby si namlouval, že je pravým Kristovým učedníkem, ale jeho srdce bylo stále tělesné. Viděl Ježíšovy mocné skutky, žil s Ním během Jeho kazatelské činnosti a nesčetněkrát se přesvědčil, že je Mesiášem. Ale Jidáš byl nepřístupný a chamtivý, miloval peníze. Rozhořčeně si stěžoval, že byla na Ježíše vylita tak drahá mast. Marie milovala svého Pána. Ježíš jí odpustil hříchy, kterých bylo mnoho, vzkřísil z mrtvých jejího milovaného bratra a ona cítila, že pro Ježíše není nic příliš drahé. Čím dražší byla mast, tím lépe mohla vyjádřit vděčnost vůči svému Spasiteli, když přinesla takovou oběť. Jidáš, který se snažil omluvit svou chamtivost, tvrdil, že tato mast mohla být prodána a peníze mohly být dány chudým. To neřekl proto, že by měl jakoukoli péči o chudé, ale proto, že byl sobec a často si přivlastňoval peníze, které mu byly svěřeny, aby byly rozdány chudým. Jidáš se nestaral o Ježíšovo pohodlí či dokonce Jeho potřeby a aby omluvil svoji chamtivost, odvolával se často na chudé. Štědrost Marie byla pravým opakem jeho sobecké povahy. Tím byla v srdci Jidášově připravena cesta pro satanova pokušení.

Kněží a židovští čelní představitelé nenáviděli Pána Ježíše. Ale velké zástupy se shromažďovaly, aby slyšely Jeho slova plná moudrosti a aby byly svědky Jeho mocných skutků. Lidé projevovali hluboký zájem a dychtivě naslouchali Ježíše, aby slyšeli učení podivuhodného učitele. I mnozí z knížat v Něho 166 uvěřili, ale neodvážili se vyznat svou víru, protože se báli, že budou vyloučeni ze synagogy. Kněží a starší se rozhodli, že 87 EW; musí nějak zakročit, aby odvrátili pozornost lidu od Ježíše. Obávali se, že všichni v Něho uvěří. Cítili, že je ohrožena jejich bezpečnost. Buď budou muset ztratit své postavení anebo usmrtit Ježíše. Kdyby však ukončili Jeho život, byli by zde ještě ti, kteří byli živými památníky Jeho moci. Pán Ježíš vzkřísil Lazara z mrtvých a oni se báli, že kdyby Ježíše zabili, Lazar bude svědčit o Jeho veliké moci. Lidé se shromáždili, aby viděli také toho, který byl vzkříšen z mrtvých a knížata se rozhodla, že zabijí i Lazara, aby se zapomnělo na tuto vzrušující událost. Potom chtěli obrátit pozornost lidí k tradicím a lidskému učení, aby dávali desátky z máty i kopru a aby znovu na ně měli vliv. Shodli se na tom, že zajmou Ježíše, když bude sám, protože kdyby se o to pokusili přede všemi lidmi, kteří Ho se zájmem poslouchali, byli by ukamenováni.

Jidáš věděl, jak kněží a starší lidu dychtí po tom, aby se zmocnili Ježíše, proto se jim nabídl, že Jej za několik stříbrných zradí. Láska k penězům jej zavedla tak daleko, že zradil svého Pána a vydal Jej do rukou Jeho největších nepřátel. Satan mocně působil na Jidáše a během dojímavých události poslední večeře si zrádce promýšlel plány, jak by mohl zradit svého Mistra. S hlubokým zármutkem oznámil Ježíš svým učedníkům, že tuto noc se nad Ním všichni pohorší. Ale Petr Ho horlivě přesvědčoval, že i kdyby se všichni pohoršili, tak on ne. Pán Ježíš však Petrovi řekl: "Aj, satan si vás vyprosil, aby vás mohl tříbit jako pšenici. Ale já jsem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj bratří svých." (Lk 22:31-32)

167 Viděla jsem Ježíše spolu se svými učedníky v zahradě Getsemanské. S hlubokým zármutkem je prosil, aby bděli a modlili se, aby nepodlehli pokušení. On věděl, že jejich víra bude zkoušena, jejich naděje bude zklamána, a že budou potřebovat veškerou sílu, kterou mohou získat vytrvalou modlitbou a bdělostí. Pán Ježíš hlasitě volal, plakal a modlil se: "Otče, chceš-li, přenes tento kalich ode mne, avšak ne má vůle, ale tvá staň se." Syn Boží se modlil ve smrtelném zápase. Po Jeho tváři stékaly veliké krůpěje krvavého potu a padaly na zem. Nad tímto místem se vznášeli andělé a byli svědky této události. Pouze jedno jim bylo přikázáno, aby šli a posilovali Syna Božího v Jeho smrtelném zápase. V nebesích utichla všechna radost. Andělé odložili své koruny a harfy a s nejhlubším zájmem tiše pozorovali Ježíše. Chtěli obklopit Syna Božího, ale velící andělé jim to nedovolili, protože kdyby viděli, jak bude zrazen, mohli by Jej vysvobodit. Neboť plán byl ustanoven a musel být splněn.

Když se Ježíš pomodlil, vrátil se zpět ke svým učedníkům, ale oni spali. V této hrozné hodině s Ním neměli soucit a nemodlili se s Ním dokonce ani Jeho učedníci. Petr, který byl ještě před několika hodinami tak horlivý, tvrdě spal. Pán Ježíš mu připomněl jeho přesvědčivá tvrzení a řekl: "To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít?" Třikrát se modlil Syn Boží v této duševní úzkosti. Potom se objevil Jidáš s tlupou ozbrojených mužů. Jako obvykle přistoupil ke svému Mistru, aby Jej pozdravil. Houf obklíčil Ježíše, avšak On projevil svou božskou moc a řekl: "Koho hledáte?" "To jsem já." Po těchto slovech EW 88 couvli a padli bezmocně k zemi. Pán Ježíš jim to řekl proto, aby poznali Jeho moc, aby jim dal důkaz, že kdyby chtěl, mohl by se z jejich rukou vysvobodit.

168 Učedníkům svitla nová naděje, když viděli, že zástup ozbrojený meči a kyji tak rychle padl k zemi. Když povstali a znovu obklíčili Syna Božího, Petr vytasil svůj meč a udeřil služebníka nejvyššího kněze a uťal mu ucho. Ale Pán Ježíš Petrovi přikázal, aby svůj meč schoval a řekl: "Myslíš, že bych nyní nemohl prosit svého Otce, a On by mi poslal více než dvanáct pluků andělů?" Viděla jsem, že když byla vyslovena tato slova, tváře andělů zazářily novou nadějí. Rádi by obklopili svého Velitele a rozehnali rozlobenou lůzu. Ale opět se jich zmocnil zármutek, když Ježíš dodal: "Ale jak by se potom naplnila Písma, svědčící, že se tak musí stát?" Také srdce učedníků byla naplněna zoufalstvím a trpkým zklamáním, když Ježíš dovolil, aby Jej nepřátelé odvedli.

Učedníci se báli o svůj vlastní život, a proto Jej všichni opustili a utekli. Ježíše nechali v rukou vražedné lůzy samého. Ó, jaké vítězství to bylo pro satana! A jak zarmouceni a zklamáni byli Boží andělé! Bůh poslal mnoho zástupů svatých andělů, z nichž každý měl ve svém čele velícího anděla, aby byli svědky celého výjevu. Měli zaznamenat každou urážku a krutost, spáchanou na Synu Božím a zaznamenat všechna utrpení, která musel Ježíš prožít. Protože mužové, kteří se zúčastnili této hrozné scény, mají to vše ještě jednou uvidět tak živě, jak se to ve skutečnosti odehrálo.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy