EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Kristovo vzkříšení

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Kristovo vzkříšení

V sobotu učedníci odpočívali a oplakávali smrt svého Pána, zatímco Ježíš, Král slávy, ležel v hrobě. Když se chýlilo k večeru, byli vybráni vojáci, kteří měli hlídat místo Spasitelova odpočinku. Současně se nad tímto svatým místem vznášeli neviditelní andělé. Noc pomalu ubíhala. Ještě byla tma, ale andělé, kteří to místo střežili, věděli, že se přiblížil okamžik vysvobození drahého Syna Božího, jejich milovaného Velitele. V největším vzrušení mysli čekali na hodinu Jeho vítězství; vtom rychle z nebe přiletěl mocný anděl. Jeho obličej zářil jako blesk a jeho roucho bylo bílé jako sníh. Jeho zář rozptýlila tmu a zlí andělé, kteří si vítězoslavně činili nárok na tělo Pána Ježíše, zděšeně prchali před jeho jasem a slávou. Jeden z andělů, kteří byli svědky Kristova ponížení a střežili místo Jeho odpočinku, přidal se k tomu andělu, jež právě sestoupil z nebe a společně šli k hrobu. Když se k němu přiblížili, země se zachvěla a nastalo mohutné zemětřesení. 182 Římská stráž byla zachvácena hrůzou. Kde byla nyní je jich síla držet Ježíšovo tělo v zajetí? Už nemysleli na svou povinnost, ani na to, že by Ho učedníci mohli ukrást. Když římskou EW 96 stráž obklopilo světlo andělů, jež bylo jasnější než slunce, padli římští vojáci k zemi jako mrtví. Jeden z andělů uchopil kámen, odvalil jej od hrobu a posadil se na něj. Druhý anděl vstoupil do hrobky a odstranil roušku z Ježíšovy hlavy. Potom mocný anděl, který sestoupil z nebe, zvolal hlasem, od kterého se zachvěla země: "Synu Boží, Tvůj Otec Tě volá, pojď ven!" Smrt již nemohla nad Ním déle vládnout. Ježíš vstal z mrtvých jako mocný Přemožitel. Tuto scénu pozoroval zástup andělů s posvátnou úctou. Když Ježíš vystoupil z hrobu, tito zářící andělé padli k zemi a klaněli se Mu, vítali Ho písněmi vítězství a triumfu.

Satanovi andělé byli nuceni utíkat před pronikavým světlem a září nebeských andělů a s hořkým zklamáním si stěžovali svému králi, že jejich kořist jim byla násilně vyrvána a že Ten, kterého tak nenávidí, vstal z mrtvých. Satan a jeho andělé se radovali, že jejich moc nad padlým člověkem způsobila, že Pán života byl uložen do hrobu. Jejich pekelné vítězství však bylo krátké, neboť když Ježíš vyšel ze svého vězení jako majestátný Vítěz, satan věděl, že po nějakém čase bude muset zemřít a jeho království bude dáno do rukou Toho, komu právem patří. Naříkal a zuřil, že přes všechno své úsilí nad Ježíšem nezvítězil a lidem byla umožněna cesta ke spasení, aby každý, kdo by chtěl po ní jít, mohl být zachráněn.

Zlí andělé se spolu se svým vůdcem radili o možnosti, jak 183 by ještě mohli pracovat proti vládě Boží. Satan rozkázal svým andělům, aby šli ke kněžím a starším. Řekl: "Úspěšně jsme je oklamali, zaslepili jejich zrak a zatvrdili jejich srdce proti Ježíši. Přivedli jsme je tak daleko, že Jej měli za podvodníka. Ale římská stráž roznese tu nepříjemnou zprávu, že Kristus vstal z mrtvých. Svedli jsme kněze a starší, aby Ježíše nenáviděli a zamordovali. Nyní jim vnukněte myšlenku, že pokud se rozšíří zpráva o tom, že Ježíš vstal z mrtvých, budou je lidé kamenovat, protože odsoudili nevinného člověka."

Když zástup nebeských andělů opustil hrob a světlo a sláva zmizely, římská stráž se odvážila znovu zvednout hlavy, aby se rozhlédla kolem sebe. Vojáci byli zděšeni, když viděli, že veliký kámen od vchodu do hrobu je odvalený a Ježíšovo tělo je pryč. Co nejrychleji spěchali do města, aby kněžím a starším oznámili, co viděli. Když vrahové uslyšeli tu překvapivou zprávu, jejich tváře zbledly. Zmocnil se jich strach při pomyšlení na to, co spáchali. Kdyby se tato zpráva potvrdila, jsou ztraceni. Chvíli mlčky seděli a dívali se po sobě a nevěděli, co udělat nebo co říci. Přijmout tuto zprávu by znamenalo odsoudit samých sebe. Proto odešli stranou, aby se poradili, co mají dělat. Věděli, že kdyby se zpráva, kterou přinesla stráž, rozšířila mezi lidi, pak ti, kteří Krista zabili, budou muset sami zemřít jako Jeho vrahové. Rozhodli se tedy podplatit římské vojáky, aby věc uchovali v tajnosti. Kněží a starší jim nabídli velkou sumu peněz a řekli jim: "Řekněte, že v noci přišli Jeho učedníci a ukradli Ho; protože jsme spali." Když se strážní tázali, co se s nimi stane za to, že ve službě usnuli, slíbili jim židovští úředníci, že přemluví vladaře a zajistí jejich 184 bezpečnost. Za peníze prodali římští vojáci svoji čest a dali na radu kněží a starších. 97 EW

Když Pán Ježíš visel na kříži a zvolal "Dokonáno jest!", rozpukly se skály, země se třásla a některé hroby se otevřely. Když vyšel jako Vítěz nad smrtí a hrobem, země se opět zatřásla a nebeská sláva ozářila toto svaté místo; tehdy vyšli poslušně na Jeho zavoláni mnozí spravedliví mrtví ze svých hrobů jako svědkové Jeho vzkříšení. Tito vyvolení svatí byli při svém vzkříšení oslaveni. Byli to lidé z každého věku, který uběhl od stvoření světa až do doby, kdy na této zemi žil Kristus. Tak se stalo, že zatímco židovští představitelé chtěli utajit skutečnost, že Pán Ježíš vstal z mrtvých, Bůh si vybral mnohé, kteří vyšli ze svých hrobů, aby podali svědectví o Ježíšově vzkříšení a Jeho slávě.

Tito vzkříšení lidé se od sebe velmi lišili jak postavou, tak i podobou. Někteří vypadali vznešeněji, než ostatní. Dostalo se mi vysvětlení, že obyvatelé země upadají stále níž a níže a ztrácejí svou sílu a půvab. Satan má moc nad nemocí i smrtí. V každém dalším věku jsou následky této kletby viditelnější a satanova moc se projevuje v širším měřítku. Ti, kteří žili v době Noema a Abraháma, měli postavu, vzhled a sílu podobnou andělům. Ale každé další pokolení bylo slabší, stále více a více podléhalo nemocem a délka života se zkracovala. Satan stále studuje, jak má lidstvo trápit a zeslabovat.

Ti, kteří při Ježíšově vzkříšení vyšli ze svých hrobů, se ukázali mnohým lidem a hovořili jim o tom, že oběť za člověka byla vykonána, že ten Ježíš, kterého Židé ukřižovali, vstal z mrtvých. Jako důkaz pravdivosti svého tvrzení uváděli: "My jsme vstali s Ním!" Přesvědčivě hovořili o tom, že skrze Jeho velkou moc byli vyvoláni ze svých hrobů. Ačkoli satan, jeho 185 andělé a židovští starší rozšiřovali lživou zprávu,nemohli utajit Ježíšovo vzkříšení. Zástup svatých, který vstal ze svých hrobů, rozšiřoval tuto podivuhodnou, radostnou zprávu. Sám Ježíš se ukázal truchlícím, hluboce zarmouceným učedníkům. Zahnal jejich strach a jejich mysl naplnil radostí a štěstím.

Zpráva se rozšiřovala od jednoho města k druhému, od vesnice k vesnici a Židé, protože se báli o svůj vlastní život, skrývali svou nenávist vůči učedníkům. Jejich jedinou nadějí bylo šíření falešné zprávy. A ti, kteří si přáli, aby tato lež byla pravda, ti ji přijímali. Pilát se chvěl, když se dozvěděl o zmrtvýchvstání Ježíšově. Nemohl pochybovat o pravdivosti tohoto svědectví a od této chvíle už nikdy neměl pokoje. Pro světskou čest a ze strachu o své postavení i svůj život, odsoudil Pána Ježíše na smrt. Teď si plně uvědomil, že Ten, jehož krví byl vinen, nebyl pouze nevinným člověkem, ale že to byl Syn Boží. Až do svého konce vedl bídný život. Pochybnosti a výčitky svědomí zaháněly všechny jeho slibné, nebo radostné pocity. Nedal se nijak potěšit a zemřel bídnou smrtí.

Herodesovo * srdce bylo ještě zatvrzelejší; když uslyšel o Ježíšově zmrtvýchvstání, ani ho to nějak zvlášť neznepokojilo. * Na Kristově výslechu se podílel Herodes Antipas Jakuba nechal zavraždit Herodes Agrippa I, který byl švagrem Herodese Antipy.

EW 98 186 Nechal vzít život Jakubovi, a když viděl, že se to Židům líbí, dal do vězení i Petra s úmyslem, že jej také nechá popravit. Ale Bůh měl pro Petra ještě určitý úkol, a proto k němu poslal svého anděla, aby ho vysvobodil. Herodesa stihl Boží soud. Když se jednou v přítomnosti velkého davu lidí povyšoval, byl zasažen Božím andělem a zemřel nejhrůznější smrtí.

Časně zrána prvního dne týdne, ještě než se rozednilo, se k hrobu vydaly svaté ženy; vzaly si s sebou vzácné masti, aby pomazaly Ježíšovo tělo. Když došly k hrobu, uviděly, že těžký kámen u vchodu do hrobky je odvalený a mrtvé tělo Ježíšovo už tam není. Zmocnila se jich úzkost a obávaly se, že tělo ukradli jejich nepřátelé. Najednou však uviděly dva anděly v bílých hávech, se zářícími obličeji. Tyto nebeské bytosti věděly, proč sem ženy přišly a hned jim oznamovaly, že Ježíš už tady není. Vstal z mrtvých, ale mohou si prohlédnout místo, kde byl Ježíš uložen. Andělé je vyzvali, aby rychle šly k Jeho učedníkům a řekly jim, že jde před nimi do Galileje. S bázní a velikou radostí spěchaly ženy k truchlícím učedníkům, aby jim přinesly zprávu o tom, co viděly a slyšely.

Učedníci nemohli uvěřit tomu, že Kristus vstal z mrtvých, ale spolu se ženami, které jim přinesly takovou zprávu, pospíchali k hrobu. Tam zjistili, že Ježíše tam není. Viděli, že prostěradla, jimiž byl ovinut, jsou složena, ale stále nemohli uvěřit té radostné zprávě, že vstal z mrtvých. Vrátili se domů 187 a velmi se divili tomu, co viděli a co jim ženy vypravovaly. Marie se však rozhodla, že zůstane u hrobu a přemýšlela o všem, co se stalo. Skličovalo ji pomyšlení, že snad byla oklamána. Cítila, že ji čekají ještě další těžkosti. Znovu jí přemohl žal a propukla v hořký pláč. Naklonila se ještě jednou, aby se podívala do hrobu a uviděla tam dva anděly, oblečené v bílém. Seděli na místě, kde leželo tělo Ježíšovo. Jeden seděl tam, kde ležela Ježíšova hlava a druhý seděl tam, kde byly Jeho nohy. Přívětivě ji oslovili a tázali se, proč pláče. Marie odpověděla: "Vzali Pána mého a nevím, kde Ho položili."

Pak se obrátila a uviděla, že blízko ni stojí Ježíš, ale nepoznala Ho. Přívětivě ji oslovil, vyptával se jí po příčině jejího zármutku a tázal se jí, koho hledá. Domnívala se, že hovoří se zahradníkem a proto Jej žádala, že pokud odnesl jejího Pána, ať jí řekne, kam Ho položil, aby Jej mohla vzít zpět. Tu k ní Pán Ježíš promluvil svým nebeským hlasem: "Marie!' Ta poznala tón toho milého hlasu a rychle odpověděla: "Rabboni!" V své radosti Jej chtěla obejmout, ale Pán Ježíš pravil: "Nedotýkej se mne, neboť jsem ještě nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k bratřím mým a pověz jim: "Vystupuji k Otci svému a k Otci vašemu, k Bohu svému a k Bohu vašemu." Se srdcem naplněným radostí spěchala Marie k učedníkům, aby jim přinesla tuto radostnou 99 EW zprávu. Pán Ježíš se rychle vznesl vzhůru ke svému Otci, aby z Jeho rtů uslyšel ujištění, že oběť je přijata a aby obdržel veškerou moc na nebi i na zemi.

Andělé jako nějaký oblak obklopili Syna Božího a dokořán otevřeli brány, aby mohl vejít Král slávy. Viděla jsem, že i když byl Pán Ježíš se svým skvoucím nebeským zástupem v přítomnosti svého Otce obklopen Jeho slávou, přesto nezapomněl na své 188 učedníky, kteří byli na zemi. Přijal moc od svého Otce, aby se k nim mohl vrátit a z té moci udělit i jim. Ještě tentýž den se vrátil zpět a ukázal se svým učedníkům. Potom jim dovolil, aby se Jej dotýkali, protože již byl u svého Otce a přijal moc.

Tomáš však tehdy zrovna nebyl přítomen. Nechtěl pokorně přijmout zprávu učedníků, nýbrž rozhodně a sebejistě tvrdil, že neuvěří, dokud se svými prsty nedotkne jizev po hřebech a dokud svou ruku nepoloží na bok, jež byl proboden. Tím projevil nedostatek důvěry ke svým bratřím. Kdyby všichni lidé požadovali tentýž důkaz, pak by nikdo nepřijal Ježíše a neuvěřil by, že vstal z mrtvých. Bůh si však přál, aby zpráva učedníků byla přijímána i těmi, kteří zmrtvýchvstalého Spasitele sami neviděli, ani neslyšeli. Tomášova nevěra se Bohu nelíbila. Když se Pán Ježíš setkal se svými učedníky podruhé, byl už přítomen i Tomáš, a jakmile uviděl Pána Ježíše, uvěřil. Prohlásil však, že nebude spokojen bez hmatatelných důkazů - a Ježíš mu žádané důkazy poskytl. Tomáš zvolal: "Pán můj a Bůh můj", ale Ježíš ho pokáral za jeho nevěru a řekl: "že jsi mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili."

Podobně i ti, kteří neprožili žádné zkušenosti během hlásání poselství prvního a druhého anděla, musí je přijmout od jiných, kteří je prožili a řídili se jimi. Viděla jsem, že podobně, jak byl zavrhován Pán Ježíš, budou zavrhována i tato poselství. A tak jako apoštolové prohlašovali, že pod nebem není žádné jiné jméno dané lidem, v němž by mohli být spaseni, tak i služebníci Boží musí věrně a nebojácně varovat ty, kteří přijímají jen určitou část pravdy, vztahující se k poselství třetího 189 anděla, že buď s radostí přijmou všechna poselství, jež jim Bůh dává, anebo jinak nebudou mít podíl v Jeho království.

Zatímco svaté ženy rozšiřovaly zprávu o Ježíšově vzkříšení, římští vojáci šířili lež, kterou do jejich úst vložili starší a přední kněží. Tvrdili, že zatímco oni v noci spali, přišli učedníci a ukradli Ježíšovo tělo. Satan vložil tuto lež do srdcí a úst předních kněží a lid ochotně tato slova přijímal. Bůh to však tak zařídil, aby nikdo neměl žádnou pochybnost o této důležité události, na níž je založeno naše spasení. Kněží a starší nemohli tuto skutečnost utajit. Byli vzkříšeni svědkové, kteří svědčili o Kristově zmrtvýchvstání.

Spasitel zůstal se svými učedníky ještě čtyřicet dní a naplňoval je radostí a nadějí tím, že jim ještě lépe vysvětloval skutečnosti, týkající se Božího království. Zároveň je pověřil, aby vydávali svědectví o tom, co viděli a slyšeli, o Jeho utrpeních, Jeho smrti a Jeho vzkříšení. Měli mluvit o tom, že přinesl oběť za hříchy a že všichni, kteří chtějí, mohou přijít k Němu a získat život. S upřímnou něžností mluvil o tom, že budou muset prožít pronásledování a soužení, ale že se jim uleví, když si budou připomínat Jeho zkušenosti a slova, která jim mluvil. Řekl jim, že přemohl satanova pokušení a utrpením a zkouškami dosáhl vítězství. Satan už teď nemá nad Ním žádnou moc, ale se bude se svými pokušeními přibližovat k nim a ke všem, kteří uvěří v Jeho jméno. Avšak oni mohou nad Ním zvítězit právě tak, jak zvítězil On. Pán Ježíš vyzbrojil své učedníky mocí k vykonávání zázraků a řekl jim, že i když budou pronásledováni bezbožnými lidmi, pošle jim čas od času své anděly, aby je vysvobozovali. Jejich život jim nemůže být odňat dříve, než splní své poslání. Pak může být případně od nich požadováno, aby svou vlastní krví zpečetili to, co zvěstovali.

Jeho horliví následovníci rádi naslouchali Jeho učení a kochali se každým slovem, které vycházelo z Jeho rtů. Teď si byli úplně jisti, že je Spasitelem světa. Jeho slova se hluboce zakořenila v jejich srdcích. Litovali, že se budou muset brzy rozloučit se svým nebeským Učitelem a už neuslyší povzbuzující a laskavá slova, vycházející z Jeho rtů. Ale jejich srdce bylo znovu naplněno láskou a velikou radostí, když jim Pán Ježíš oznamoval, že odejde, aby pro ně připravil příbytky a pak se znovu vrátí a vezme je k sobě, aby navždy byli u Něho. Zaslíbil jim, že jim pošle Utěšitele, Ducha svatého, který je uvede do veškeré pravdy. "A pozdvihl rukou svých, dal jim požehnání."

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy