EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Kristovo nanebevstoupení

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Kristovo nanebevstoupení

Celá nebesa očekávala na vítěznou hodinu, kdy Pán Ježíš bude vystupovat vzhůru ke svému Otci. Přišli andělé, aby přivítali Krále slávy a aby Jej s jásotem doprovázeli do nebe. Když Pán Ježíš požehnal svým učedníkům, byl od nich vzat a nesen vzhůru do nebe. Následoval Jej zástup těch, které vysvobodil ze zajetí smrti při svém vzkříšení. Doprovázely Jej nebeské zástupy, zatímco v nebi očekávalo na Jeho příchod nesčíslné množství andělů. Když se blížili ke Svatému Městu, andělé, kteří doprovázeli Ježíše, volali: "Pozdvihněte, ó brány, svrchků svých, pozdvihněte se vrata věčná, aby mohl vejít Král slávy." Andělé ve městě se s jásotem tázali: "Kdo je to ten Král slávy?" Doprovázející andělé vítězoslavně odpověděli: "Hospodin silný a mocný, Hospodin udatný válečník. Pozdvihnětež, ó brány svrchků svých, pozdvihnětež se vrata věčná, aby vjíti mohl Král slávy." A očekávající andělé se znovu ptají: "Kdo je to ten Král slávy?" Doprovodní andělé melodickým hlasem odpovídají: "Hospodin zástupů, on jest Král slávy." Potom celý nebeský průvod vešel 101 EW do Božího města. Všechny nebeské zástupy obklopily svého slavného Velitele, s hlubokou úctou se před Ním skláněly a kladly své koruny k Jeho nohám. Potom rozezněly své zlaté harfy a nádherné melodické tóny naplnily celá nebesa překrásnou hudbou a zpěvem na počest Beránka, který byl zabit, ale nyní znovu žije ve velebnosti a slávě.

Když učedníci smutně hleděli do nebe, dokud jim nezmizel poslední záblesk jejich vystupujícího Pána, postavili se náhle vedle nich dva andělé v bílém rouše a pravili jim: "Muži Galilejští, co stojíte, hledíce do nebe? Tentýž Ježíš, který vzhůru vzat jest od vás do nebe, přijde zase tím samým způsobem, jako jste spatřili způsob jeho vystupujícího do nebe." Učedníci a matka Ježíšova, která byla rovněž svědkem nanebevstoupení Božího Syna, strávili potom následující noc rozmluvou o Jeho podivuhodných činech a o zvláštních a slavných událostech, které se odehrály v tak krátké době.

Satan se znovu radil se svými anděly. Pln rozhořčené nenávisti vůči Boží vládě jim řekl, že dokud má moc a autoritu na této zemi, musí vynaložit desetkrát větší úsilí proti Kristovým následovníkům. Proti Kristu nic nezmohli, ale pokud to bude možné, musí přemoci Jeho následovníky. V každé generaci musí dbát na to, aby do svých osidel polapili ty, kteří věří v Ježíše.
Dále vyprávěl andělům, že Ježíš dal učedníkům moc, aby je kárali 192 a vyháněli a aby uzdravovali ty, které oni budou trápit. Po tom satanovi andělé vyšli jako řvoucí lvi, aby se usilovali zničit Ježíšovy následovníky.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy