EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Dodatky - vysvětlující poznámky

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Dodatky - vysvětlující poznámky

Milí křesťanští přátelé! Poněvadž jsem v roce 1851 publikovala krátký nástin svých "Zkušeností a vidění", pokládám za svou povinnost,vysvětlit některé věci uvedené v tom malém díle a také popsat další nedávná vidění.

Na straně 33 čteme toto: "Bylo mi ukázáno, že svatá sobota je a bude oddělovací zdí mezi pravým Božím Izraelem a nevěřícími a že tato sobota je tou velikou otázkou, která bude sjednocovat srdce Božích milých, očekávajících svatých. Viděla jsem, že Bůh má dítky, které ještě sobotu nepoznaly a ji nezachovávají. Ony světlo o tom nezavrhly. Na počátku doby soužení budeme naplněni Duchem svatým tak, že vyjdeme a sobotu budeme zvěstovat ještě plněji."

Toto vidění bylo dáno v roce 1847, kdy ještě málo bratří a sester adventistů světilo sobotu; a i z těch jen několik pokládalo svěcení soboty za tak důležité, aby v tom viděli oddělující přímku mezi lidem Božím a nevěřícími. Nyní můžeme vidět počátek naplňování tohoto vidění. "Počátek doby soužení", který je zde uveden, se nevztahuje na dobu, kdy bude vylito sedm posledních ran, nýbrž na krátkou dobu předtím, kdy Kristus bude ještě ve svatyni. V tu dobu, kdy se ukončí dílo zachraňování duší, přijde na svět soužení a národy se rozhněvají, budou však zadrženy, aby nebránily dílu třetího andělského poselství. V té době přijde od přítomnosti Páně "pozdní déšť", neboli občerstvení, aby hlasitému volání třetího anděla dodal sílu,a aby svatí byli připraveni obstát v době sedmi posledních ran. EW 44

Vidění pod nadpisem "Otevřené a zavřené dveře", jak je popsáno na straně 42-45, bylo dáno v roce 1849. Aplikace veršů ze Zj 3:7-8 na nebeskou svatyni a službu Kristovu bylo pro mne něčím zcela novým. Tuto myšlenku jsem nikdy od nikoho neslyšela. Nyní, kdy je předmět svatyně jasně a zřetelně pochopen, vidíme smysl a krásu této aplikace.

"Nepravé reformace", o nichž je zmínka na straně 45, bude možno pozorovat ještě zřetelněji. Toto vidění se vztahuje zvlášť na ty, kteří slyšeli adventní učení a zavrhli je. Oni upadnou do velkých bludů a nebudou již pociťovat totéž vědomí odpovědnosti za hříšníky jako dříve. Jelikož zavrhli adventní poselství a jsou vydáni satanovým svodům, "pominula doba pro jejich vysvobození." Zde se nemluví o těch, kteří učení o druhém příchodu Kristově neslyšeli a nezavrhli je.

"Je strašlivou věcí lehkovážně zacházet s pravdou, která přesvědčila náš rozum a dotkla se našeho srdce. Nemůžeme beztrestně zavrhovat varování, jež nám Bůh ve své milosti posílá. Za dnů Noemových bylo světu posláno poselství z nebe a spasení lidí záviselo na tom, jak se k tomuto poselství zachovají. Protože výstrahu zavrhli, byl Duch Boží odňat hříšnému lidskému rodu, který pak zahynul ve vodách potopy. V době Abrahámově se milost přestala přimlouvat za hříšné obyvatele Sodomy a všichni kromě Lota, jeho ženy a dvou dcer byli stráveni ohněm seslaným s nebe. Tak tomu bylo i za dnů Kristových. Syn Boží pravil nevěřícím Židům onoho pokolení: "Váš dům vám jest zanechán opuštěný." Pohlížejíc až do doby posledních dnů, praví táž Nekonečná moc o těch, kdož "nepřijali lásku k pravdě, aby byli spaseni": "Proto na ně Bůh posílá působivost bludu, aby uvěřili lži a aby propadli soudu všichni, kteří neuvěřili pravdě, ale nalezli zálibu v nespravedlnosti." Když zavrhují učení Jeho Slova, odnímá jim Bůh svého Ducha a ponechává je bludům, jež milují." (totéž GC 431)

45 86 Vidění o tom, že Pán-"podruhé vztáhl svou ruku, aby znovu vydobyl ostatky svého lidu", na straně 74, vztahuje se jen na sjednocenost a sílu, která kdysi byla mezi těmi, kteří očekávali na Pána a na skutečnost, že On znovu začal svůj lid sjednocovat a připravovat.

"Spiritistické projevy". Na straně 43 čteme: "Viděla jsem,že ono tajemné klepání v Novém Yorku i na jiných místech, byla moc satanova a že takové věci se budou stále častěji projevovat. Jsou oděny do náboženského roucha, aby podvedené ukolébaly ve větší jistotě a aby myšlení lidu Božího pokud možno obracely na takové věci, které by daly podnět k pochybování o učení a moci Ducha svatého." Toto vidění bylo dáno v roce 1849, tedy skoro o pět let později. Tehdy byly spiritistické projevy omezeny jen na město Rochester a bylo proto známé pod názvem "rochesterské klepání". Od té doby se tento blud rozšířil nade všechna očekávání.

Mnohé z vidění, uvedeného na straně 59, pod nadpisem "Tajemné klepání", jež bylo dáno v srpnu 1850, se již vyplnilo a ještě se vyplňuje nyní. Zde je jedna část: "Viděla jsem, že 45 EW brzy bude považování za rouhání Bohu, bude-li se mluvit proti klepání duchů, kteréžto se bude víc a více rozšiřovat a satanova 87 moc se bude rozmáhat. Mnozí z jeho oddaných následovníků budou mít moc konat zázraky - dokonce způsobí, aby oheň padal z nebe před zraky lidí. Bylo mi ukázáno, že tito novodobí čarodějníci budou všechny divy našeho Pána Ježíše Krista přirovnávat ke klepajícím duchům a k magnetismu, a mnozí skutečně budou mít za to, že všechny ty veliké zázraky, které dělal Syn Boží na zemi, byly vykonány toutéž mocí."

Viděla jsem, jaký pokrok učinil tento "klepající" svod, že kdyby bylo možné, byli by jím svedeni i vyvolení. Satan bude mít moc představit nám postavu našich příbuzných a přátel, kteří v současné době odpočívají v Pánu. Bude se zdát, jakoby tito přátelé byli zde přítomni; slova, kterými se vyjadřovali, dokud byli mezi námi, dolehnou k našemu sluchu tímtéž tónem a hlasem. Všechno to je zaměřeno na to, aby svatí byli svedeni a aby tomu klamu uvěřili.

Viděla jsem, že svatí musí získat důkladné porozumění přítomné pravdy a toho mohou dosáhnout jen za pomoci Písma svatého. Musí vědět, jaký je stav mrtvých, protože duchové ďábelští se jim budou zjevovat a předstírat, že jsou jejich milovaní přátelé a známí, kteří budou tvrdit, že sobota je změněna a budou jim předkládat i jiná nebiblická učení. Budou činit vše, co budou moci, aby vzbudili soucit a k potvrzení svých výroků učiní před nimi zázraky. Lid Boží musí být připraven, aby mohl těmto duchům čelit biblickými pravdami, že mrtví nevědí nic, a že ti, kteří přicházejí pod touto rouškou, jsou duchové ďábelští. Naše mysl nemá být naplněna věcmi, které nás obklopují, ale přítomnou pravdou a přípravou na to, abychom s tichostí a uctivostí mohli dát odpověď každému, kdo by nás vyslýchal a naději, kterou máme. (1Pt 3:15-18) Musíme usilovat o moudrost shůry, 88 abychom v této době klamu a bludu mohli obstát.

Musíme důkladně prověřovat základ naší naděje, protože ji musíme odůvodnit Písmem svatým. Blud se bude rozšiřovat a musíme se s Ním utkat tváří v tvář; nebudeme-li však připraveni, budeme svedeni a přemoženi. Jestliže však ve svěřeném nám díle vykonáme co je v naší moci, abychom byli připraveni k boji, který je před námi, pak i Bůh učiní, co je v Jeho moci a Jeho všemohoucí rámě nás bude ochraňovat. On spíše vyšle všechny svaté anděly z nebeské slávy aby vysvobodili věřící; aby kolem nich utvořili zeď, než aby je nechal svést lživými satanovými zázraky.

Viděla jsem, s jakou rychlostí se tento podvod rozšiřoval. Byl mi ukázán železniční vlak, který jede rychlostí blesku. Anděl mi přikázal, abych se pozorně dívala a proto jsem upřela svůj zrak na tento vlak. Zdálo se, jakoby v něm byl celý svět a nikdo v něm nescházel. Anděl pravil: "Oni jsou svazováni do otýpek, aby byli připraveni na spálení." Potom mi ukázal průvodčího, který vypadal impozantně a majestátně. Všichni cestující na něj hleděli a prokazovali mu úctu. Byla jsem tím vyvedena z míry a ptala jsem se mého provázejícího anděla, kdo to je? Anděl pravil: "'Je to satan. On je průvodčím a vypadá jako EW 46 anděl světlosti. On zajal svět. Lidé jsou vydáni mocným podvodům, aby věřili lži a byli zatraceni. Hned za Ním je strojvůdce a jiní jeho zmocněnci zaměstnáni v různých funkcích, tam kde je jich třeba; ti všichni rychlostí blesku spějí do záhuby."

"Tázala jsem se anděla, jestli nebyl nikdo opomenut. On mi přikázal, abych se podívala na opačnou stranu, a tam jsem uviděla malý zástup, který šel po úzké stezce. Všichni vypadali pravdou pevně spojeni a sjednoceni do skupin nebo společností.

89 Anděl pravil: "Třetí anděl je spojuje, neboli zapečeťuje do snopků pro nebeskou obilnici." Tento malý zástup vypadal jako zničený žalem, jakoby prošel těžkou zkouškou a bojem. Zdálo se, jakoby slunce právě vyšlo z mraků, a ozářilo jejich tváře a způsobilo, že vypadali vítězoslavně, jakoby jejich vítězství mělo být brzy dosaženo.

Viděla jsem, že Pán dal světu příležitost, aby poznal léčku spiritismu. Jedna věc by měla být pro křesťana postačujícím důkazem, i kdyby už nebylo nic jiného, a sice, že spiritismus nedělá rozdíl mezi dobrem a zlem. Tomáše Paina, jehož tělo se nyní rozpadá v prach, a který při druhém vzkříšení na konci tisíce let bude vzkříšen, aby vzal svou odplatu a zakusil druhou smrt, vyličuje satan, jako by byl v nebi a byl tam velmi vyvýšen. Satan jej používal zde na zemi, dokud mohl a nyní pokračuje v tomtéž díle, předstíraje, že Paine je v nebi velmi vznešenou a ctěnou osobou. Vyvolává zdání, že tak jak učil zde na zemi, tak učí i v nebi. Jsou někteří, kteří dokud Paine žil, se s hrůzou dívali na jeho život, smrt i zavrženíhodná učení, avšak nyní se nechají od něho poučovat, od člověka nejnešlechetnějšího, který pohrdl Bohem i Jeho zákonem.· 90

On, který je otec lži, zaslepuje a svádí svět tím, že posílá své anděly, kteří se vydávají za apoštoly a mluví tak, že to vypadá, jakoby popírali to, co na zemi vnuknutím Ducha svatého napsali. Tito lživí andělé způsobují, že to vypadá, jakoby apoštolé své učení zavrhli a prohlásili je za nepravé. Takovým způsobem satan ke svému potěšení přivádí ty, kteří se prohlašují za křesťany, i celý zbývající svět do nejistoty o Slově Božím. Tato svatá Kniha kříží jeho cesty, překáží jeho úmyslům a proto satan vede křesťany k tomu, aby pochybovali o jejím božském původu. Pak představuje nevěřícího Tomáše Paina, jako by byl po své smrti vzat do nebe, a že je spojen se svatými apoštoly, které na zemi nenáviděl, a že poučuje svět.

Satan každému svému andělu uděluje práci. Všechny nabádá, aby byli lstiví, obratní a chytří. Některým přikazuje, aby zaujali místo apoštolů a mluvili za ně, zatímco jiní zaujímají postavení bezbožných a nevěřících lidí, kteří se rouhali Bohu, než zemřeli, nyní se však zjevují jako velmi nábožní. Nečiní se rozdíl mezi svatým apoštolem a nejbezbožnějším nevěrcem. Oba jsou povoláni, aby učili totéž. Nezáleží na tom, koho satan nechá mluvit, jen když vykoná svůj úmysl. On byl s Painem na zemi velmi důvěrně spojen, protože mu sám pomáhal v jeho práci, takže je to pro něj snadné znát jeho slova, která užíval, jakož i rukopis svého věrného služebníka, který tak dobře sloužil jeho záměrům. Satan diktoval mnoho jeho spisů a může snadno oznámit skrze své anděly myšlenky z nich vyňaté, aby to vypadalo, jakoby byly od Tomáše Paina, který byl ve svém životě oddaným služebníkem zlého. To však je mistrovským dílem satanovým. Všechna tato učení, která přichází domněle od apoštolů, svatých a zemřelých bezbožných lidí, pochází přímo od Jeho satanova Veličenstva.

Skutečnost, kdy satan předstírá, že ten, kdo jej miloval a Boha dokonale nenáviděl, žije nyní ve slávě s apoštoly a svatými anděly, by mohla stačit k tomu, aby všem sňala s očí roušku a odhalila jim temné a tajemné působení satanovo. Světu i nevěřícím tím vlastně říká: "Nezáleží na tom, jak jste bezbožní; je jedno, věříte-li v Boha a Jeho Slovo, nebo ne; žijte jak se vám líbí, nebe je vaším domovem." Všichni totiž vědí, že jestliže takový Tomáš Paine v nebi zaujímá tak vznešení postavení, oni tam jistě také přijdou. Tento blud je tak nápadný, že všichni, kteří chtějí, jej mohou poznat. Skrze jednotlivce, jako byl Paine, dělá satan to, oč se pokouší od svého pádu. Svou mocí a lživými zázraky odnímá křesťanům základ jejich naděje a bere jim světlo, které jim má zářit na úzké cestě k nebesům. Působí na svět, aby věřil, že Bible není inspirována Bohem a že není o nic lepší, než nějaká pohádková kniha; mezitím nabízí něco jiného místo Bible a sice "spiritistické projevy."

Zde má volné pole a může dát světu víru, jakou chce on. Knihu, která jej i jeho následovníky bude soudit, staví do stínu, právě tam, kde ji chce mít. 0 Spasiteli světa učí, že nebyl nikým větším než obyčejným člověkem. Jako římská stráž, která hlídala Ježíšův hrob a rozšiřovala lživou zprávu, jakou jim velekněz a starší připravili, tak i ubozí svedení následovníci těchto spiritistických projevů budou hlásat a vysvětlovat, že na narození, smrti a vzkříšení našeho Spasitele není nic podivuhodného. Když takto Ježíše zatlačí do pozadí, obrátí pozornost světa na sebe a na své divy a lživé zázraky, o kterých pak lidé prohlašují, že daleko převyšují skutky Pána Ježíše. Takto je svět chycen do léčky a ukolébán vědomím bezpečnosti, že nepozná nebezpečný blud, dokud nebude vylito sedm posledních ran. Satan se usmívá, když vidí, že jeho plán je tak úspěšný, že celý svět uvázl v pasti.

Na straně 54 uvádím, že oblak zářícího světla zakrýval Otce a že Jeho postavu nebylo možno vidět. Dále jsem psala, že jsem viděla Otce, jak povstal z trůnu. Otec byl světlem tak obklopen, že Jeho postavu nebylo možno vidět, ale věděla jsem, že to byl On a že světlo i sláva vycházela od Jeho osoby. Když jsem viděla, že světlo i sláva zmizely z trůnu, věděla jsem, že se to stalo tím, že Otec povstal. Proto jsem napsala, že jsem viděla povstat Otce. Slávu a vznešenost Jeho postavy jsem nikdy neviděla. Nikdo Jej nemůže vidět a zůstat naživu. Přesto však jsem viděla světlo a slávu, která Jej obklopovala.

Také jsem psala, že satan byl u trůnu a pokoušel se napodobovat Boží dílo. "Poohlédla jsem se po zástupu, který se ještě skláněl před trůnem." Ovšem, tento modlící se zástup byl ve skutečnosti v těle na zemi. Mě však byl představen, jako že se sklání před trůnem. Nikdy jsem nechovala myšlenku, že ti lidé jsou opravdu v Novém Jeruzalémě, ani jsem neměla zato, jak by se mohl některý smrtelník domnívat, že věřím, že satan je skutečně v Novém Jeruzalémě. Nebo snad neviděl Jan v nebi velikého ryšavého draka? "I vidíno jest jiné znamení na nebi. Neboť aj, drak veliký, ryšavý ukázal se, maje sedm hlav a sedm rohů." Zjev 12:3 Jaká to nestvůra v nebi! Zde je rovněž tak vhodná příležitost k posmívání, jako při vysvětlováni některých mých výroků.

Na str. 48-52 je zapsáno vidění, které bylo dáno v lednu 1850. Část toho vidění, kde se mluví o penězích, jež byly zadrženy poslům, se vztahuje zvláště na onu dobu. Od té doby povstali přátelé přítomné pravdy, kteří čekali na příležitost, že svými prostředky vykonají něco dobrého. Někteří svou velikou štědrostí uškodili těm, kterým dávali. Asi před dvěma lety mi bylo ukázáno, že se s Božími penězi dříve zacházelo spíše velmi lehkomyslně a marnotratně a ne, že se jich nedostávalo.

Následující vidění mi bylo dáno 2. června 1853 v Jacksonu, stát Michigan. Vztahuje se většinou na tamnější bratry:"Viděla jsem, že bratři začali svůj majetek obětovat a rozdělovat, aniž by pamatovali na ten pravý účel - dílo trpící nedostatkem, - a proto dávali příliš svobodně, příliš mnoho a příliš často. Viděla jsem, že učitelé měli napravit tento blud a v církvi měli působit dobrým vlivem. Penězům se dával bud špatný význam, nebo žádný; mělo se za to, že čím dříve budou utraceny, tím líp. Mnozí dávali špatný příklad tím, že přijímali velké podpory a nevěnovali ani tu nejmenší pozornost tomu, že někteří nemají tak mnoho peněz, aby je mohli tak hojně a bezstarostně vydávat na podpory. Tím, že někteří přijímali tak velké obnosy, aniž by se tázali, zdali Bůh to uložil bratřím jako povinnost, aby tak bohatě dávali, schvalovalo se dávání takových příliš štědrých podpor.

Ti, kteří dávali, chybovali také tím, že se dříve nepřesvědčili, je-li třeba dát nebo ne. Ti, kteří měli prostředky, octli se ve velkých těžkostech. Jeden bratr se velmi zkazil tím, že se mu dávalo hodně peněz. On se nenaučil šetřit, ale žil marnotratně a vydával peníze na cestování sem a tam, aniž by z toho byl nějaký užitek. Když takto lehkomyslně užíval Božích peněz, šířil špatný vliv a jakoby sobě i jiným říkal: "V J----- je dost peněz, více, než do druhého příchodu Páně může být spotřebováno." Takovýmto způsobem se mnohým velmi uškodilo; přicházeli k pravdě s převrácenými názory - tím, že si neuvědomovali, že peníze, které použili, byly peníze Páně a tím, že si neuvědomovali jejich hodnotu. Tyto ubohé duše, které právě přijaly třetí andělské poselství a viděly takový příklad, musí se ještě mnoho učit, aby zapřeli sebe a trpěli pro Ježíše Krista. Musí se učit zříci se bezstarostnosti a nepřemýšlet o tom, co je pro ně pohodlné a příjemné, nýbrž musí mít stále na paměti cenu duší. Ti, kteří cítí ono "běda" (Lk 6:24), jež jim hrozí, nebudou dělat velké přípravy na to, aby mohli pohodlně a příjemně cestovat. Někteří nepovolaní jsou povzbuzováni k tomu, aby šli do polí. Jiní, nakaženi těmito věcmi, nepocítili nutnost hospodárnosti, zapření sama sebe a ukládání prostředků do pokladnice Páně. Oni cítí a praví: "Jsou jiní, kteří mají dost peněz; oni mohou dát na vydávání časopisů. Není třeba, abych já něco dělal, časopis obstojí i bez mé pomoci."

Nemalou zkouškou pro mne bylo dívat se, jak někteří nesprávně používali onu část mých vidění, kde se praví o obětování majetku za účelem podporování díla; utráceli peníze na výstřednosti, zatímco zanedbávali uvést do života zásady obsažené v jiných viděních. Na str. 50 čteme toto: "Viděla jsem, že dílo Boží bylo zdržováno a zneuctíváno mnohými, kteří cestovali, aniž by měli Boží poselství. Takoví lidé se musí Bohu zodpovídat za každý peníz, který spotřebovali na cestování, ač to nebylo jejich povinností - zatímco tyto peníze mohly napomáhat dílu Božímu." Rovněž na str. 50 čteme toto: "Viděla jsem, že ti, kteří mají sílu pracovat svýma rukama a podporovat dílo, jsou za tuto svou schopnost zrovna tak zodpovědní, jako druzí za svůj majetek."

Chci zvlášť upozornit na vidění, dané na toto téma, které je zapsáno na str. 57. Zde je krátký výňatek: "Viděla jsem, že poselství: "Prodejte, co máte a dejte almužnu" (Lk 12:33), nebylo mnohými v jasném světle zvěstováno a smysl slov našeho Pána nebyl objasněn. Účel prodeje není dát těm, kteří mohou pracovat a sami se vydržovat, ale aby pravda byla rozšiřována. Je to hřích, jestliže se podporuje a pomáhá v zahálce takovým, kteří mohou pracovat. Někteří jsou horliví v navštěvování všech shromáždění - ne aby oslavovali Boha, nýbrž "pro chleby a ryby." Takoví lidé by udělali lépe, kdyby zůstali doma a "pracovali, dělaje rukama svýma což dobrého jest", aby uspokojili potřeby svých rodin a mohli něco dát na podporu slavného díla přítomné pravdy." Úmyslem satanovým v minulých dobách bylo: naplnit mnohé lidi ukvapenosti, aby hojně používali peněz a působili na bratry tak, aby se rychle rozhodli o svém majetku a aby kvůli přebytku peněz, který byl rychle a lehkomyslně spotřebován, šly duše na zahynutí, a aby se nedostávalo peněz nyní, kdy se má pravda dále rozšiřovat. Jeho plán se do jisté míry podařil.

Pán mi ukázal, že mnozí chybují v tom, když se dívají jen na ty, kteří mají majetek, aby podporovali vydávání časopisů a brožur. Na tom však mají mít podíl všichni. Ti, kteří mají dost síly, aby mohli pracovat a získávat peníze na podporu díla, jsou za to právě tak zodpovědní, jako jiní za všechen svůj majetek. Každé Boží dítko, které vyznává, že věří přítomné pravdě, by mělo projevit horlivost v tom, že v tomto díle vykoná svůj díl.

V červenci 1853 jsem viděla, že to není správné, když časopisy, které Bůh uznal za dobré, vycházejí tak zřídka. V době, ve které žijeme, potřebuje dílo Boží časopisy, které by vycházely každý týden. Také bychom měli tisknout mnohem více brožur, které by vysvětlovaly vzmáhající se bludy naší doby; tato práce je však zdržována nedostatkem peněz. Viděla jsem, že pravda musí být rozšiřována a že se nesmíme příliš bát, neboť je lepší, když tři spisy přijdou tam, kde jich není třeba, než aby jedna duše, která si jich cení a může z nich mít užitek, byla o ně oloupena. Viděla jsem, že znamení poslední doby mají být jasně vysvětleny, protože učení satanova se vzmáhají. Spisy satanovy a jeho následovníků se množí a jejich síla roste, a proto co chceme vykonat v zájmu toho, aby se pravda dostala také jiným, musíme vykonat rychle.
Bylo mi ukázáno, že pravda, která je nyní publikována, obstojí, neboť je to pravda pro poslední dobu; ona bude žít a nebude třeba v budoucnu mnoho o ní mluvit. Není třeba psát na papír mnoho slov k ospravedlnění toho, co mluví samo za sebe a skví se svou srozumitelností. Pravda jde přímo, je prostá a jasná a směle se obhajuje sama; avšak s bludem tomu tak není. Ten je tak zamotán a nejde mu rozumět, takže je třeba i mnoho slov, aby se ve své překroucenosti vysvětlil. Viděla jsem, že všechno světlo a poznání, které lidé na mnoha místech obdrželi, dostalo se jim našimi spisy a že takovýmto způsobem duše přijaly pravdu a vypravovaly o ní zase jiným. Takto na mnohých místech řídce obydlených byli lidé vyvedeni z bludu těmito tichými posly. Jejich jediným kazatelem byl časopis. Dílo pravdy nemělo by být zdržováno ve svém pokroku nedostatkem peněz.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy