EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Církevní pořádek

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Církevní pořádek

Pán mi ukázal, že panuje strach z církevního pořádku a že je zanedbáván. Měli bychom se vyvarovat formálnosti, ale pořádek by neměl být zanedbáván. V nebesích je pořádek. Když byl Kristus na zemi, byl pořádek v církvi a po Jeho odchodu dbali učedníci na přísný pořádek. V této poslední době, kdy chce Bůh přivést své dítky do jednoty víry, je pořádek nutnější než kdykoli dříve, neboť zatímco Bůh své dítky sjednocuje, satan se svými anděly pilně působí, aby této jednotě zabránili a zničili ji. Následkem toho do pracovních polí spěšně vycházejí lidé, kteří nemají moudrost a chybí jim úsudek, kteří ani svůj dům nedovedou dobře vést, kteří tam nemají pořádek a nedovedou vládnout ani nad tím málem, co jim Bůh svěřil v jejich domově; oni se však pokládají za schopné dohlížet na stádce Boží. Dělají mnoho nesprávných kroků a ti, kteří neznají naši víru, budou všechny posly posuzovat podle těchto mužů, kteří sami od sebe šli do díla. Tak bude dílo Boží tupeno a mnozí nevěřící, kteří by byli jinak nezaujatě a opravdově studovali zdali ty věci tak jsou, budou se pravdě vyhýbat.

Lidé, kteří nežijí svatým životem a kteří jsou nekompetentní vyučovat přítomnou pravdu, jdou do díla, aniž by byli uznáni církví nebo bratřími a následkem toho je zmatek a nesjednocenost. Někteří mají teoretické poznání pravdy a mohou o 98 ní podat i důkazy, ale chybí jim duchovnost, soudnost a zkušenost; postrádají ještě mnoho věcí, jejichž poznání je nezbytné, než budou moci učit pravdě. Jiní zase nemohou podat důkazy, ale protože někteří bratři je slyšeli krásně se modlit s tu a tam říci povzbuzující napomenutí, jsou vysláni do polí, aby konali dílo, pro které je Bůh neuzpůsobil a pro které nemají dost zkušeností a soudnosti. Pak přichází na řadu duchovní pýcha, jsou jinými vyvyšováni a pracují v klamném domnění, že jsou pracovníci. Oni neznají sami sebe. Chybí jim zdravý úsudek a trpělivé uvažování; mluví o sobě vychloubačně a tvrdí mnoho věcí, které nemohou dokázat Slovem Božím. Bůh o tom ví, a proto je nepovolává do díla v této nebezpečné době a bratři by měli být opatrní a neposílat do díla ty, které Pán nepovolal.

Ti lidé, které Pán nepovolal, jsou si obyčejně právě nejvíce jisti, že jsou povoláni a že jejich práce je velmi důležitá. Do díla jdou obyčejně s nedobrým vlivem; na některých místech však přece mají nějaký úspěch, a tím jsou oni i druzí přivedeni k domněnce, že jsou opravdu Bohem povoláni. Mají-li lidé nějaký úspěch, není to ještě nesporný důkaz o tom, že je Bůh povolal, protože andělé Boží pohnou srdcem Jeho pravých dítek a osvítí jejich rozum, že mohou přítomnou pravdu přijmout a podle ní žít. A i když tito mužové, kteří šli do díla sami od sebe, zaujmou postavení, které jim Bůh nesvěřil a předstírají, že jsou učitelé a duše přijímají jimi zvěstovanou pravdu, není to ještě důkaz, že je povolal Bůh. Duše, které skrze ně přijmou pravdu, přijdou do nepokoje a těžkostí, když pak shledají, že tito mužové nestáli v radě Boží. I když pravdu hlásají bezbožní lidé, mohou ji někteří přijmout; ale ti, kteří ji zvěstují, nezískají tím o nic větší přízeň Boží. Bezbožní lidé zůstanou bezbožnými a jejich odplata bude podle klamu, který páchali na milovaných Božích a podle zmatku, který vnesli do církve Boží. Jejich hříchy nezůstanou přikryty, nýbrž v den prudkého hněvu Božího budou odhaleny.

Tito samozvaní poslové jsou kletbou pro dílo. Nevinné duše v nich skládají důvěru, věří, že tito poslové jednají podle rady Boží a že jsou ve shodě s církví. Proto jim dovolují, aby vykonávali bohoslužebné obřady a když je jim vyloženo, že je jejich povinností konat "první skutky", dovolují těmto poslům, aby je pokřtili. Dostane-li se jim však světla, a to se určitě stane, a doví-li se, že tito lidé nejsou Bohem povolaní a vyvolení poslové, za které se pokládali, přijdou do těžkostí a pochybují o pravdě, kterou přijali; pociťují, že se musí učit všechno ještě jednou. Jsou nepřítelem zmateni i otřeseni ve svých zkušenostech a ptají se, zdali je Bůh vede nebo ne a nemají klid, dokud nejsou znovu pokřtěni a nezačnou žít od začátku. Pro Boží posly je mnohem namáhavější jít na místa, kde již byli ti, kteří šířili špatný vliv, než jít do nových polí. Služebníci Boží musí jednat prostě, upřímně a nesmí zakrývat nepravost, protože stojí mezi živými a mrtvými a musí vydat počet ze své věrnosti, ze své práce a vlivu, jakým působili na stádce, nad kterým je Pán ustanovil za opatrovníky.

Ti, kteří přijali pravdu a upadli do těchto obtíží, byli by právě tak přijali pravdu, i kdyby oni poslové nebyli za nimi přišli, nýbrž konali prostou práci, kterou jim Pán svěřil. Oko Boží bdí nad svými klenoty a On by k nim poslal své povolané a vyvolené posly, muže, kteří by postupovali rozumně. Světlo pravdy by těmto duším zazářilo a oni by poznali svůj pravý stav. Přijali by rozumně pravdu a byli by spokojeni s její krásou a jasností. A její mocný vliv by je posílil, takže by šířili svatý vliv.

Bylo mi znovu ukázáno nebezpečí toho, když cestují ti, které Pán nepovolal. I když mají nějaký úspěch, jejich nedostatečná způsobilost bude citelná. Udělá se něco nerozvážně a nedostatkem moudrosti se drahé duše odpudí a už je nikdy nebude možné získat zpět. Viděla jsem, že církev by měla znát svou odpovědnost a dávat bedlivý pozor na život, schopnosti a chování těch, kteří se vydávají za učitele... Není-li dostatečný důkaz, že je Bůh povolal a že na nich spočívá "běda", když neuposlechnou volání, pak je povinností církve, aby zakročila. Musí oznámit, že nejsou církví uznáni jako učitelé. To je jediná možnost pro církev, kterou může udělat, aby byla v této věci v pořádku, protože na ni spočívá odpovědnost.

Viděla jsem, že dveře, kterými přichází nepřítel, aby mátl a znepokojil stádce, mohou být zavřeny. Ptala jsem se anděla, jak se to může stát. On pravil: "Církev se musí utéci ke Slovu Božímu a musí být založena na církevním pořádku, který byl přehlížen a zanedbáván." Toto je nezbytně potřebné, aby byla církev přivedena k jednotě víry. Viděla jsem, že církvi za dnů apoštolů hrozilo nebezpečí, že bude nepravými učiteli podvedena a oklamána. Proto bratři volili muže, kteří podali důkaz o tom, že jsou schopni spravovat vlastní dům a udržovat pořádek ve svých vlastních rodinách a kteří pak mohli osvítit i ty, kdož byli v temnotách. Tázali se na ně Boha a potom je ve shodě s církví a Duchem svatým oddělili vzkládáním rukou. Když takto obdrželi rozkaz od Boha a schválení od církve, šli a křtili ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého, a vykonávali obřady spojené s domem Páně; často sloužili svatým tím, že jim poukazovali na zlámané tělo a prolitou krev ukřižovaného Spasitele, aby Jeho utrpení a smrt uchovali v živé paměti milých dítek Božích.

Viděla jsem, že nejsme nyní bezpečnější před falešnými učiteli, než církev v době apoštolské, a neučiníme-li více, měli bychom učinit alespoň tatáž opatření, jako tehdejší církev, abychom stádci zajistili pokoj, soulad a jednotu. Oni nám dali příklad a my je máme následovat. Zkušení bratři, jež mají zdravé názory, by se měli sejít a za vedení Slova Božího a podpory Ducha svatého s opravdovou modlitbou vzkládat ruce na ty, kteří plně dokázali, že jsou Bohem povoláni. Ty ať oddělí, aby se cele posvětili dílu Božímu. Takový čin ukáže, že církev schvaluje, aby vyšli jako poslové, kteří nesou nejslavnější poselství, jaké kdy bylo lidem dáno.

Bůh nesvěří péči nad svým vzácným stádcem těm, jejichž mysl i soudnost jsou seslabeny dříve pěstovanými bludy, jakými jsou například tzv. "perfekcionismus a spiritismus" a kteří svým nesprávným chováním zneuctili sebe i věc pravdy. I když nyní snad mohou cítit, že jsou již oproštěni od bludu a že tedy mohou vyjít a zvěstovat poslední poselství, Bůh je nepřijme. On nesvěří do jejich péče drahé duše, protože jejich úsudek je zkažený a oslabený setrváváním v bludu. Ten Veliký a Svatý je žárlivý Bůh a chce mít svaté lidi, kteří budou Jeho pravdu rozšiřovat. Svatý zákon, který byl vyřčen Bohem na Sinai, je součástí Jeho samého, a jen svatí lidé, kteří tento zákon přesně zachovávají, mohou Boha oslavit, když budou jiné vyučovat.

Služebníci Boží, kteří vyučují pravdě, by měli mít zdravý úsudek. Měli by to být mužové, kteří dovedou snášet odpor a nerozčilují se, protože lidé; kteří odporují pravdě, budou napadat ty, kteří ji přinášejí a každá námitka, kterou je možno uvést, bude podávána v té nejhorší formě, jen aby se odporovalo pravdě. Služebníci Boží, kteří nesou poselství, musí být připraveni přemoci tyto námitky světlem pravdy v pokoji a tichosti. Odpůrci často napadají služebníky Boží vyzývavým způsobem a chtějí vyvolat téhož ducha. Pak by vše mohli zveličit a jiným vypravovat, že kazatelé Božích přikázání jsou zahořklí a hrubí, jak to již bylo často řečeno. Viděla jsem, že musíme být připraveni na námitky; musíme jim trpělivě, rozumně a pokorně ponechat ten význam, na jaký si zasluhují a nikoli se snažit je odvrhnout a zlikvidovat uváděním přesvědčujících tvrzení nebo věnováním přílišné pozornosti těm, kteří je pronášejí, tím že vůči nim budeme projevovat tvrdého ducha. Máme ponechat námitkám a protestům jejich váhu, ale máme přednést světlo a moc pravdy a dovolit jí, nechť ona převáží a odstraní bludy. Takový způsob zanechá dobrý dojem, a ti z protivníků, kteří jsou čestní, poznají, že se mýlili, a že ti, kteří ostříhají přikázání, nejsou takoví, jak si je mnozí představovali.

Ti, kteří vyznávají, že jsou služebníky živého Boha, musí být ochotnými služebníky všech. Musí mít laskavého a zdvořilého ducha a ne se povyšovat nad jiné. Dopustí-li se omylu, mají být ochotni to veřejně vyznat. Má-li někdo upřímný úmysl, neznamená to, že nemusí vyznávat své chyby. Vyznáni neotřese důvěrou sboru ke služebníku Božímu, naopak dá dobrý příklad. Duch vyznáváni by byl tím ve sboru povzbuzen a nastala by líbezná svornost. Ti, kteří se vydávají za učitele, měli by být vzorem zbožnosti, tichosti i pokory a mít přívětivého ducha, aby mohli přivádět duše k Ježíši a k biblické pravdě. Kazatel Kristův má být čistý v řeči i skutcích. Má mít vždy na mysli, že zacházet se slovy vnuknutí, se slovy Svatého Boha. Musí rovněž pamatovat na to, že stádce je svěřeno jeho péči a že on je zde, aby všechny věci týkající se stádce přednášel k Pánu Ježíši a prosil za ně tak, jako prosí Pán Ježíš za nás u Otce. Byly mi ukázány dítky starého Izraele a viděla jsem, jak čistí a svatí museli být kněží svatyně, neboť byli svou službou úzce spojeni s Bohem. Kazatelé musí být svatí, čistí a bez poskvrny, aby je Bůh nezničil. Bůh se nezměnil. On je právě tak spravedlivý, svatý, čistý a důkladný, jako byl vždy. Ti, kteří vyznávají, že jsou kazatelé Ježíšovi, by měli být mužové zkušení a hluboce zbožní a pak mohou vždy a všude šířit svatý vliv.

Viděla jsem, že nyní nadešla doba, aby služebníci Boží vyšli všude tam, kde se otevírá cesta a že Bůh půjde před nimi a otevře srdce mnohých k slyšení. Musíme jít do nových polí, a kdekoli tak budeme činit, bude dobré, půjdeme-li dva a dva spolu, abychom se vzájemně podpírali. Viděla jsem následující plán: Bylo by dobré, kdyby dva bratři šli spolu a společně pracovali na nejtěžších místech, kde je mnoho opozice a kde je třeba mnoho práce. Spojenými silami a v pevné víře nechť přinášejí pravdu těm, kteří jsou v temnostech. Když by potom návštěvami na mnohých místech mohli vykonat více, mohl by jít každý sám, ale během práce by se měli častěji scházet, aby vzájemně povzbuzovali svou víru a posilovali se. Mohou se také poradit o svém pracovním poli a rozhodnout, která jejich schopnost je nejpotřebnější a jakým způsobem mohou mít nejvíce úspěchů v získávání duší. Když pak budou opět sami, jejich zmužilost a energie se obnoví a budou snášet odpor i temnotu a pracovat s citlivým srdcem na záchraně hynoucích duší.

Viděla jsem, že služebníci Boží nemají pracovat stále na tomtéž místě, ale hledat duše na nových místech. Ti, kteří jsou již utvrzeni v pravdě, nemají vyžadovat tolik jejich práce. Mají být schopni stát sami a posilovat ještě ostatní, zatímco poslové Boží jdou do temných a osamocených míst, aby přinesli pravdu těm, kteří ještě nejsou ozářeni světlem přítomné pravdy.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy