EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Znamení šelmy

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Znamení šelmy

„Až se vedoucí církve Spojených států sjednotí v běžných bodech učení a ovlivní stát, aby vynucoval dodržování svých zákonů, vytvoří protestantská Amerika obraz římské hierarchie. Pak budou přestupníci nezbytně postiženi občanskými tresty.“

„Křesťané uplynulých generací světili neděli v domnění, že světí Biblickou sobotu. I dnes jsou upřímní křesťané ve všech církvích, církev římskokatolickou nevyjímaje, kteří jsou plně přesvědčeni o tom, že neděle představuje Bohem stanovenou sobotu. Bůh přijímá jejich poctivý úmysl a věrnost. Ale až bude svěcení neděle vynucováno zákonem, dostane se světu světla o závazné pravosti soboty. Kdo ještě potom bude přestupovat Boží přikázání a bude se řídit nařízením římské moci, vzdá větší poctu papežství, než Bohu. Bude se klanět Římu a moci, vynucující dodržování římského nařízení.

Až lidé zavrhnou ustanovení, které Bůh dal na důkaz své moci, uznají místo toho znamení nadvlády Říma. Tím přijmou znamení poslušnosti k Římu, „Znamení šelmy“. Ale lidé obdrží „znamení šelmy“ teprve tehdy, budou-li trvat v přestoupení i potom, až budou jasně poučeni. Pak se budou muset rozhodnout pro přikázání lidí anebo pro přikázání Boží.“

„Až protestantismus podá přes propast ruku Římu, až si jako stát podáme ruce se spiritismem, vznikne trojí spojení. Až naše země (jsou míněny USA, poznámka překladatele) zavrhne veškeré zásady konstituce protestantské a republikánské vlády a umožní šíření papežské falše a klamu, poznáme, že nastala doba satanova zázračného působení a doba konce.“

„Vynucování svěcení neděle ve Spojených státech bude znamenat uctívání šelmy a jejího obrazu.“ To už bude znamenat pád Babylona.


Božím protikladem klanění se šelmě a jejímu obrazu je odraz Božího obrazu v duši a v životě.
Doba zkoušky se rychle blíží. Musíme se připravit již dnes.

„Až lidé nahradí Boží zákon, zákony lidskými a budou přednostně uznávat projev autority člověka - neděli místo Biblické soboty, bude to znamenat poslední jednání dramatu.“

„Lidu Spojených států se dostalo velké přednosti. Ale až omezí náboženskou svobodu, vzdá se protestantismu a dostane tvář papežství, dovrší se míra jeho viny a odpadnutí národa bude zaznamenáno v nebeských knihách. Důsledkem toho odpadnutí bude záhuba národa.“

Až se Amerika, země náboženské svobody, spojí s papežstvím a bude lidi nutit ke svěcení nepravé soboty bez ohledu na svědomí, zařídí se lidé všech zemí světa podle jejího příkladu.“
Po vzoru USA se zařídí i ostatní národy. Tato země sice povede, ale stejná krize přijde na náš lid i v jiných státech světa.“

„Duchařská hnutí budou tvrdit, že je poslal Bůh, aby přesvědčila přestupníky neděle o jejich omylu. Budou zdůrazňovat, že zákony země je nutno dodržovat jako zákony Boží. Budou naříkat nad velkou zkažeností světa a budou opakovat učení nepravých učitelů, že morální úpadek je způsoben znesvěcením neděle. Ti, kteří nepřijmou toto poselství zakusí velký hněv.

Církev použije světské moci a v tomto díle se spojí papeženci a protestanty. Až bude hnutí ve prospěch neděle silnější a upevněné, bude vydán zákon proti těm, kteří ostříhají přikázání. Bude jim vyhrožováno pokutami a vězněním. Některým bude nabídnuto vlivné postavení, jiným odměny a výhody, jen aby se vzdali své víry.“

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy