EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Velká zkouška

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Velká zkouška

„Až bude Boží zákon potupen, bude církev vytříbena ohnivými zkouškami. Větší část věřících, než předpokládáme, bude věnovat pozornost svůdným duchům a ďábelským učením.“
„Milí bratři a sestry. Uvědomujete si, že vaše spasení je právě tak jako spasení ostatních lidí závislé na tom, jak se připravíte na soužení, které nás čeká?“
„Vždyť všichni ti, kteří se dávají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“ (Řím 8,14)

„Pán mi jasně ukázal, že obraz šelmy bude vytvořen před ukončením doby milosti. Má to být pro lid Boží velká zkouška, která rozhodne o jeho věčném osudu.“

„Vichřice se blíží. Velká část těch, kteří zdánlivě věří, v trojandělské poselství, není žel posvěcena poslušností pravdy. Tito lidé odejdou a připojí se k protivníkům.“

Je možné že v této době bude satan vystupovat jako Kristus.

„Jsme varováni, že satan bude v posledních dnech působit pomocí znamení a lživých zázraků. Bude v tom pokračovat až do ukončení doby milosti, aby mohl tvrdit, že není andělem temnosti, ale světla.“

„V té době dojde v církvi k oddělení zlata od strusky. Pravá zbožnost se bude jasně lišit od zdání a pozlátka. Nejedna hvězda, jejíž lesk obdivujeme, zajde v temnotě.“
Ti, kteří odpadnou v době soužení, budou v zájmu vlastního bezpečí vydávat křivé svědectví a zradí své bratry. Kristus nás před tím varoval, abychom nebyli překvapeni nepřirozeným, krutým jednáním těch, kteří zavrhnou světlo.“

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy