EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pozdní déšť a hlasité volání

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Pozdní déšť a hlasité volání

„Než Bůh posléze navštíví zemi soudy, nastane mezi Božím lidem takové oživení původní zbožnosti, jaké nebylo od apoštolských dob. Bůh vylije na své dítky svého Ducha a svou moc.“

„Na začátku doby soužení jsme byli naplněni Duchem svatým a vyšli jsme a zvěstovali lépe sobotu. Uvedený „začátek času soužení“ se nevztahuje na dobu, kdy začnou padat rány. Týká se krátkého údobí těsně před vylitím ran, dokud je Kristus ještě ve svatyni. V té době, kdy bude končit dílo spasení, přijde na svět soužení a národy se rozhněvají. Pán je však zdržuje, aby nepřekáželi dílu třetího anděla. V té době přijde „pozdní déšť“ neboli rozvlažení od tváře Páně, který dá sílu hlasitému volání třetího anděla. Současně připraví svaté, aby obstáli v době vylití sedmi posledních ran.“

„Až skutečně vypukne bouře pronásledování, uslyší pravé ovce hlas pravého pastýře. Vynaloží sebezapíravé úsilí pro záchranu ztracených a mnozí, kteří zabloudili od stáda se vrátí a budou následovat velkého Pastýře.
Kristova láska, láska naších bratří a sester , budou světu dokazovat, že chodíme s Ježíšem a že se od něho učíme. Potom se poselství třetího anděla stane hlasitým voláním a celá země bude ozářena slávou Páně.“

„Viděla jsem, že na nich spočinulo velké světlo a že společně začali nebojácně zvěstovat trojandělské poselství. Sláva Boží spočinula na trpělivých, čekajících svatých. Zvěstovali nebojácně poslední varovné poselství. Hlásali pád Babylóna a vyzývali lid Boží, aby z něho vyšel, aby unikl jeho strašné záhubě.

Služebníci Boží byli vyzbrojeni mocí shůry, jejich tváře zářili svatostí a posvěcením a oni zvěstovali nebeské poselství. Vzácné duše rozptýlené v nejrůznějších církvích, uposlechly výzvy a spěšně odešly z církví, určených k záhubě, tak jak Lot rychle opustil Sodomu před jejím zničením.“
„Tak bude zvěstováno poselství třetího anděla. Až přijde čas, kdy má být hlásáno s největší mocí, použije si Pán pokorných nástrojů a povede mysl těch, kteří se zasvětí jeho službě. Pracovníci se budou vyznačovat více posvěcením Jeho ducha, než vzděláním na školách. Mužové víry a modlitby budou puzeni, aby vyšli se svatou horlivostí a zvěstovali slova, která jim Bůh dává. Hříchy Babylóna budou odhaleny. Ukáží se jasně strašné následky vynucování zachovávání příkazů církve, se strany civilní autority, pronikání spiritismu, nenápadný ale rychlý postup papežské moci. Tisíce lidí budou naslouchat tomu, co nikdy neslyšeli.“

„Tak mocně může Bůh působit, když se lidé poddají Jeho duchu.“

V této době bude dílo Boží dokonáno v slávě, která osvítí celý svět!
„Toto dílo bude posléze dokonáno rychlostí blesku.“
„Celá řada událostí bude dokazovat, že Bůh ovládá situaci.“
„Dokoná dílo v spravedlnosti: neboť dokoná v krátkosti Pán dílo své na zemi.“

„Poselství o Kristově spravedlnosti má zaznívat z jednoho konce země na druhý, aby byla připravena cesta Páně. Dílo třetího anděla bude dokonáno v Boží slávě. „

„Pro nás v posledním pokolení platí Kristova slova, jež řekl v kázání na hoře: „Povstaň, zaskvěj se, nebo vzejde světlo tvé a sláva Hospodinova vzešla nad tebou.“(Izaiáš 60,1).
Spatřuješ-li krásu toho, který je nejvyšší mezi tisíci a „nejmilejší“, odráží-li tvá duše přítomnost Jeho slávy, platí i pro tebe tato slova.“

„Světlo Jeho dobroty. Milosrdenství a pravdy má proniknout do temného světa.“
„Byla mi ukázána doba ukončení trojandělského poselství. Moc Boží spočinula na Jeho lidu, který dokončil své dílo a byl připraven na hodinu zkoušky. Přijal pozdní déšť, neboli rozvlažení od tváře Páně a živé svědectví ožilo. Poslední velké varování proniklo všude a vyburcovalo a pobouřilo obyvatele země, kteří poselství nepřijali.“

„Ti, kteří zvítězili nad světem, nad tělem a nad ďáblem, budou poctěni pečetí Boha živého.“
„Než na nás přišla doba soužení, dostali jsme pečeť Boha živého. Potom jsem viděla, jak čtyři andělé přestali držet čtyři větry. Viděla jsem, že na zemi přišel hlad a meč, národ povstal proti národu a celý svět byl ve zmatku.“

„Svět by stižen poslední zkouškou. Všichni, kteří zůstali věrni Božím přikázáním, přijali pečeť Boha živého. Pak se Ježíš přestane přimlouvat v nebeské svatyni.“

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy