EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Ti, kteří dbají poselství

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Ti, kteří dbají poselství

Budeme-li dbát tohoto posledního poselství k ostatkům, nebudeme otřeseni. Až bude vydán nedělní zákon, obstojíme ve velké zkoušce, zakusíme pozdní déšť a budeme mít podíl na mocném hlásání poselství v době Hlasitého volání. Věrní ostatkové se zařídí podle rady Ježíše Krista, Věrného svědka. Ukřižují sami sebe, budou proměněni Duchem Svatým a připraveni na pozdní déšť a pro proměnění.“
„Ti, kteří dovolí, aby je Bůh ovládal, vedl a řídil, pochopí sled událostí, které předpověděl. Získají sílu Ducha toho, který dal svůj život za život světa. Nebudou již nečinně přihlížet a vymlouvat se. Vyjdou do boje v nebeské výzbroji a budou statečně pracovat pro Boha s vědomím, že Jeho všemohoucnost naplní jejich potřeby.“
„Dodáme-li Pánu nástroje, vykoná své dílo.“

„Na nás spočívá vážná odpovědnost, abychom varovali svět před blížící se záhubou.
Bůh vybízí svoji církev, aby povstala a oděla se mocí. Čeká nás koruna nesmrtelnosti, musíme získat království nebes a osvítit svět, hynoucí v nevědomosti.
Když se trojandělské poselství rozroste v hlasité volání, bude provázeno velikou mocí a slávou. Tváře Božího lidu budou zářit světlem nebes.“

Jaká to slavná příležitost! Jsem přesvědčen, že se rozhodnete se mnou, že uposlechnete Laodicejského poselství lásky, že budete denně ubírat svému Já, a dovolíte Duchu svatému, aby cele ovládal váš život. Pak budete záhy připraveni pro pozdní déšť a budete mít podíl na mocném šíření poselství v době hlasitého volání.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy