EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Probuzení Božího lidu

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Probuzení Božího lidu

Zamysleme se nad těmito Božskými výroky o poselství k Laodicejským:
„Zařídíme se podle rady věrného svědka? Koupíte si zlato vyzkoušené v ohni, bílé roucho a oční mast? Zlato představuje víru a lásku, bílé roucho je spravedlnost Kristova, oční mast je duchovní rozhled, který nám umožní poznat satanovy úskoky a vyhnout se jim, odhalit hřích a zošklivit si ho, vidět pravdu a být jí poslušen.“

„Ale mnozí neuznávají skutečnost že musí mít pomazání nebes. Název „bláznivé panny“ představuje charakter těch, jejichž srdce Duch Boží nepřetvořil. Pošetilé panny se příchodem Krista nestanou moudrými. Stav církve představený bláznivými pannami, je také označen jako stav Laodicee.“

Laodicejské poselství se týká Božího lidu, který tvrdí, že věří přítomné pravdě. Většinu tvoří vlažní vyznavači, kteří mají jméno ale ne horlivost. Nejsou ochotni zemřít sami sobě.“

„ Viděla jsem že svědectví Laodicejským platí pro lid Boží v dnešní době. Má probudit lid Boží, aby poznal svůj úpadek a aby činil horlivé pokání. Pak mu Pán Ježíš zjeví svoji přítomnost a připraví jej pro hlasité volání třetího anděla.“

Předchozí výroky dokazují, že zařídí-li se Boží lid podle Laodicejského poselství, bude v síle a moci pozdního deště zvěstovat trojandělské poselství. Laodicejští, kteří nepoznají svou duchovní bídu, a nebudou se ochotně řídit radou Krista, věrného svědka budou tříbením vyloučeni.
„Tázala jsem se na význam tříbení, které jsem viděla. Bylo mi ukázáno, že je způsobí ostré svědectví na základě rady věrného svědka k Laodicei. To ovlivní srdce příjemce, který pak povznese úroveň a bude hlásat jasnou pravdu. Někteří toto ostré svědectví nesnesou. Povstanou proti němu a tak nastane mezi lidem Božím tříbení.

Viděla jsem, že věřící nedbají ani z poloviny na svědectví, Věrného svědka. Berou na lehkou váhu vážné svědectví, na němž je závislý osud církve: někdy je dokonce vůbec přehlížejí. Toto svědectví musí vyvolat hluboké pokání. Všichni, kteří je upřímně přijmou, budou poslušni a pročištěni.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy