EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Satanovy svody

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Satanovy svody

„Satan jim bude chtít zabránit v tom, aby se připravili pro onen den. Zařídí vše tak, aby jim zatarasil cestu, zatíží je pozemskými poklady, aby měli mnoho velkých starostí a aby jejich srdce byla přetížena starostmi tohoto života, a den zkoušky aby je překvapil jako zloděj.“
Satanovi síly se snaží odvrátit mysl lidí od věčných hodnot. Nepřítel usměrňuje vše podle svých cílů. Mysl mužů a žen se zaměstnává světským podnikáním, sportem a módou.“
„Nesmíme věnovat pozornost tisícerým zájmům. Některé věci vyžadují čas a budí zvědavost, ale nemají smysl. Musíme věnovat veškerou pozornost a energii nejvyšším zájmům, ačkoli je často věnujeme poměrně bezvýznamným věcem.
Musíme cítit zodpovědnost za to, zda dáme své duši pokrm, který udrží duchovní život a povzbudí jej.“

Člověk má od přirozenosti sklon řídit se satanovým našeptáváním a nemůže úspěšně odolávat tak strašnému nepříteli. Může získat sílu jedině od Krista, mocného vítěze, bude-li v něm přebývat a řídit se Jeho sklony. Satan chystá své svody, aby ho lid Boží v posledním útoku nepoznal.“ (2Korintským 11,14)

„Tento ostražitý nepřítel je jim ustavičně v patách.“
„Zlí andělé nás soustavně sledují.“
„Pravím všem, buďte na stráži, protože satan přichází do všech shromáždění křesťanských pracovníků a do všech sborů jako anděl světla a snaží si získat členy.“

„Satan se ničeho neobává tak, jako toho, že lid Boží odstraní z cesty všechny překážky, aby Pán mohl vylít svého Ducha.“

„Musíme stále bojovat se sobectvím a zkažeností lidského srdce. Ti, kteří zapomínají na Boha, byť jen na okamžik jsou na nebezpečné cestě.“
Kdykoli křesťan přestane bdít, zaútočí tento mocný nepřítel velmi nečekaně a prudce.“

Třetina andělů v nebesích byla svedena. Eva a Kain, její prvorozený byli svedeni. V době potopy se dal svést celý svět kromě osmi lidí. Za dnů Ježíše Krista byli svedeni mnozí náboženští vůdci, ačkoli byli svědky největších zázraků Syna Božího.

V posledních dnech, kdy satanova moc zesílí, svede dle možnosti i vyvolené (Matouš 24,24).

„Satanova pokušení jsou stále silnější, proto žijeme v době velmi nebezpečné pro dítky Boží.“
„Musíme neustále bdít a modlit se bez ohledu na to, jak vysoké postavení zaujímáme. Nebude-li nás denně ovládat Duch Boží, budeme ovládáni satanem.
Satan může strhnout ty, kteří nejsou cele posvěceni Bohu, ačkoli si tito lidé lichotí, že jsou ve službách Ježíše Krista.“

„Satan ovládne každou mysl, která není rozhodně ovládána Duchem Božím“
„Málokdo věří srdcem i duší, že se máme vyhnout peklu a že máme získat nebe.“

1Tesalonickým 5,17 „Bez přestání se modlete“

„Soustavná, vroucí modlitba víry nám přinese světlo a sílu a budeme moci odolat nejohnivějším satanovým útokům.“
„Měli bychom žít co nejopravdověji.“

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy