EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Poselství k Laodicei

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Poselství k Laodicei

Zjev 3,14,21 Andělu církve Laodicejské napiš: Toto praví Amen, svědek věrný a opravdový, počátek tvorstva Božího: Kdo zvítězí, tomu dám seděti se mnou na trůnu mém, jako i já jsem zvítězil a posadil jsem se s Otcem svým na trůně Jeho.

Poselství k Laodicei líčí věrně duchovní stav církve ostatků v těchto posledních dnech světových dějin. Je to Kristova poslední výzva k ostatkům před ukončením doby milosti.
Stav Laodicee je tak vlažný a ubohý proto, že v srdci vládne Já a KRISTUS stojí přede dveřmi.
Laodicejské poselství je „překvapivým odsouzením“, ale je to i poselství lásky. Posílá je Veliký Milovník. Uposlechněme rady věrného svědka, otevřeme dveře svého srdce a Kristus do něj vejde skrze svého Ducha. Tím získáme Božskou sílu k překonání všech svých sklonů a budeme přednostně smět sedět s Kristem na jeho trůnu.

„Kristus v nás přebývá skrze svého Ducha. A přijmeme-li vírou do srdce Ducha Božího, je to počátek věčného života.“
Zkoumejme s modlitbou i další výroky z pera Boží služebnice o tomto nejdůležitějším předmětu, na němž závisí náš věčný osud.

„Věrný svědek netvrdí, že stav vlažnosti je beznadějný. Dosud je naděje na zlepšení tohoto stavu. Laodicejské poselství je velmi povzbuzující.

„Varování pro poslední církev musí být zvěstováno i všem těm, kteří tvrdí, že jsou křesťané. Laodicejské poselství musí proniknout do všech církví jako ostrý, dvousečný meč. Podnikáme vše, aby církve byly varovány?“

„Poselství věrného svědka k Laodicei je velmi jasné. Služebnice Boží musí toto poselství hlásat vlažné církvi. Musí probudit Boží lid z pocitu bezpečí a z nebezpečného svodu. Nechápe totiž svůj pravý stav před Bohem. Přijmeme-li toto svědectví, probudí nás k činnosti a povede nás k pokoře a k vyznání hříchů.“

„Člověku hrozí velké nebezpečí, že bude sám sebou sveden.“
Jedinou nadějí Laodicejských je, že jasně poznají svůj stav před Bohem i příčinu své nemoci. Nejsou ani studení ani horcí. Jsou neutrální a současně si lichotí, že nic nepotřebují.“

„Co mám říci, abych probudila ostatky Božího lidu? Viděla jsem, že nás čekají hrozné věci: Satan a jeho andělé sbírají veškeré síly proti lidu Božímu. Ví, že budou-li ještě chvíli spát, že je má v hrsti a jejich záhuba je jistá.“

Proč nejsou ostatky hotovi hlásat mocně v této pozdní hodině světových dějin trojandělské poselství? Další výroky odhalují strategii nepřítele.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy