EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Satanova past

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Satanova past

„Čím blíže konci, tím více se satan snaží zavést mezi nás fanatismus.“
„Předloží lidu Božímu falešné teorie, přioděné rouškou světla a bude se snažit svést podle možnosti i vyvolené.“
„V poslední době bude faleš smíšena s pravdou tak, že jen ti rozeznají pravdu od bludu, kteří jsou vedeni Duchem svatým.“
„Někteří falešní učitelé mohou velmi horlit pro dílo Boží a vydávat i prostředky na hlásání svých teorií před světem a v církvi. Budou však své učení slučovat s pravdou a svedou duše na scestí. Musíme se proti nim postavit, ne snad proto, že by to byli zlí lidé, ale protože učí blud a snaží se dát falši pečeť pravdy.“

„Bůh má na zemi církev, svůj vyvolený lid, který zachovává Jeho přikázání. Nevede osamělé jedince, ale lid.“
Ti, kteří by chtěli kritizováním vedoucích anebo laiků v církvi pomáhat satanovi, měli by se zamyslet nad těmito radami služebnice Páně: „Nic není na světě Bohu tak drahé, jako Jeho církev. Nic neuráží Boha tak, jako když se někdo snaží poškozovat vliv Jeho služebníků. Bude volat k zodpovědnosti všechny, kteří pomáhají satanu v díle kritiky a zmalomyslňování.“

„Musíme to brát velmi vážně. Nesmíme ztrácet ani okamžik kritizováním a obviňováním.“
„Ti, kteří milují Ježíše, budou milovat duše, za které zemřel. Pravda vštípená do srdce, bude zjevovat Boží lásku a její přetvořující moc. Jakýkoliv projev strohosti, mrzutosti, kritiky a panovačnosti není z Krista, ale ze satana.“

Sklon ke kritizování je pro nás varovným signálem. Jakmile nás Duch svatý pročistí a promění, budou naše srdce naplněna láskou k Bohu a naším bratřím. Je sice pravda, že většina v církvi ostatků je v laodicejském stavu a mnozí budou vyřazeni. Ale přesto je v církvi věrná skupina těch, kteří uposlechnou rady Věrného svědka. Budou připraveni pro pozdní déšť, zapojí se do šíření poselství v Hlasitém volání a budou hotovi na proměnění.
Je to církev ostatků. Bůh nepovede žádné jiné hnutí.
Až budou věrní v době pozdního deště šířit poselství s velkou mocí, vyjde z padlých církví velké množství duší. Ti budou svědčit pro svého Mistra a budou s vykoupenými vítězi na sklenném moři.

Dnes je na čase, abychom se připravili na pozdní déšť. A pamatujme denně, že toto dílo přípravy musí nastat v době raného deště.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy