EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Další výroky k zamyšlení

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Další výroky k zamyšlení

„Můj zrak byl odvrácen od slávy a viděla jsem ostatky na zemi. Anděl jim řekl: „Chcete se vyhnout sedmi posledním ranám? Chcete vejít do slávy a radovat se ze všeho, co Bůh připravil pro ty, kteří Ho milují a jsou ochotni pro něho trpět? Jestli ano musíte se připravit mnohem lépe než doposud! Obětujte Bohu vše. Položte vše na Jeho oltář, sebe , majetek a vše jako živou oběť. Chcete-li vejít do slávy, musíte obětovat vše.
Nebe bude dost laciné, i když je získáme utrpením. Musíme se stále cvičit v sebezapření, musíme denně odumírat sami sobě, aby vynikal jedině Pán Ježíš. Musíme mít neustále na zřeteli Jeho slávu.
Anděl řekl: „Zapřete se, musíte postupovat rychle! Proste Pána, aby se vám zjevil: vlastní já musí odumřít.“
„Vaše budoucí věčné štěstí je závislé na tom, jak podřídíte Bohu celou svoji bytost se všemi schopnostmi a silami.
Ježíš se stal člověkem, aby mohl být prostředníkem mezi člověkem a Bohem. Chce mu vrátit původní mysl, kterou ztratil v ráji tím, že podlehl satanovu pokušení.
V Kristu Ježíši se může každý stát vítězem!“

„Pán žádá od každého jednotlivce, aby to myslel doopravdy vážně.“
„Měli bychom být co nejhorlivější.“
„Modlete se , aby na umdlenou duši dopadly mohutné proudy Ducha svatého, které by způsobili oživení, nápravu a proměnu. Tento „elektrický šok“ dodá všem nervům nový život a promění mrtvý stav pozemského, tělesného smýšlení v duchovní zdraví. Tak se stanete účastníky Božské přirozenosti a uniknete zkaženosti, která je na světě v žádostech. A ve vašich duších se bude odrážet obraz Toho, jehož ranami jste uzdraveni.“

„Chtějí-li být adventisté s.d. Dokonale pročištěni, musí mít Ducha svatého v srdcích i v domovech. Pán mi ukázal, že když se dnešní Izrael před ním pokoří a očistí chrám duše od všeliké poskvrny, vyslyší jejich modlitby za nemocné a požehná využití svých léků.“

„U očištěného srdce nastává dokonalá změna. Proměna charakteru dokazuje světu přítomnost Ježíše Krista. Duch Boží vytváří v duši nový život a myšlenky a touhy člověka se pak poslušně podřídí Kristově vůli. Vnitřní člověk je obnoven k obrazu Božímu.“
„Dnešní členové církve mají činit vše, co učinili apoštolé.“
„Modlili se denně za čerstvou zásobu milosti, aby dospěli stále výš k dokonalosti. Působením Ducha svatého se i nejslabší naučili vírou v Boha využívat svěřených sil a dosáhli posvěcení, zjemnění a zušlechtění. Podřídili se pokorně vlivu Ducha svatého a získali plnost Božství. Tak získali Božskou podobu.“
Kdyby všichni byli ochotní, byli by naplněni Duchem.
„Když se lidský nástroj svěří vůli Boží, zapůsobí Duch svatý na srdce jimž slouží.“

„Dnes potřebujeme v našem díle praktické výsledky obecenství s Bohem. Musíme ve všedním životě dokázat, že máme pokoj a mír ve Spasiteli. Jeho mír v duši se bude odrážet v naší tváři. Budeme mluvit přesvědčivě. Společenství s Bohem zušlechtí charakter a život. Lidé na nás poznají jako na prvních učednících, že chodíme s Ježíšem. To dodá pracovníkům takovou sílu jako nic jiného. O tuto sílu se nesmíme nechat připravit.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy