EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Proměňující moc Ducha svatého

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Proměňující moc Ducha svatého

Nedovolíme-li Duchu svatému, aby nás vedl, budeme pracovat ve své síle, ne v moci Ducha. A jak to dopadne? Slyšme Boží odpověď:
„Bez Ducha Božího a jeho moci se budeme marně snažit předkládat Jeho pravdu.“
V uších by nám měla stále znít poslední Ježíšova slova: „Když na vás sestoupí Duch svatý, obdržíte sílu, a budete mi svědky v Jeruzalémě, a po všem Judsku i Samařsku, ano až do končin země.“ (Sk 1,8)

„Kristus, velký učitel, mluvil o mnoha věcech, ale nejraději mluvil o daru Ducha svatého. Jak velké věci předpověděl církvi v tomto daru! A přece je toto téma dnes nejzanedbávanější.“
„Chce-li být člověk opět podoben Bohu, aby mohl konat své dílo, potřebuje sílu, kterou sám nemá. Ale to neznamená, že by člověk byl zbytečný. Uchopí-li se člověk Božské moci, přebývá Kristus vírou v jeho srdci. A v této spolupráci se lidská síla uplatní k dobrému.
Ten, který povolal Galilejské rybáře, dosud volá lidi do své služby. A chce svoji moc projevit u nás právě tak, jako u prvních učedníků.“

„Pouze Duch svatý může zpracovat naše srdce, abychom byli připraveni pro nebesa. Chceme-li mít přístup k Otci, musíme se vykázat Kristovou spravedlností. A chceme-li mít Kristovu spravedlnost, musí nás Duch svatý proměnit, abychom získali Božskou povahu. Duch svatý povznáší vkus, posvěcuje srdce, zušlechťuje celého člověka.“

Satan se bude snažit pomocí padělku zabránit působení Ducha svatého.
Již dlouhá léta pozorujeme mnoho důkazů této napodobeniny. Neměli by v této pozdní hodině vynikat důkazy originálů? Svět dnes potřebuje nejvíce vidět projevy přetvořující moci Ducha svatého, v životě těch, kteří tvrdí, že přinášejí poslední varovné poselství.
Mnozí už dlouhá léta cítí tuto potřebu. Uvádíme několik výroků z evangelizačních přednášek, které měl bratr Ward Ayer před skupinou studentů teologie na universitě.
„Potřebujeme proroka! Potřebujeme Eliáše! Proto se hned úvodem tážeme: kde je Bůh Eliášův?

Církev je v této nesmírně tragické hodině, v kritické chvíli dějin lhostejná a čeká, jako nemohoucí muž u rybníka v Betsaidu.
Sbory proto potřebují ducha Eliášova a jeho moc. Musí se podřídit Bohu Eliášovu, který je vyzbrojí tímto duchem a mocí.
Nepřeháním, tvrdím-li, že vedení církve vážně zanedbává svou povinnost: Nevede lid našich sborů upřímně k Boží pravdě. Kazatelé musí hlásat hromovým hlasem: „Vy svědkové moji jste“, až se lid probudí z hlubokého spánku a začne zachraňovat hynoucí.“

Kdosi řekl: „Církev je dnes v ohni, ačkoli by měla hořet.“ Místopředseda Generální konference napsal v osobním dopise v roce 1942:
„Bratře Wagnere, jsem přesvědčen, že dokonání díla stojí dnes v cestě jen nedostatek hlubšího posvěcení a většího působení díla milosti na srdcích členů našich sborů. Kdyby naši pracovníci a členové byli takoví, jací mají být, nastalo by vylití pozdního deště v plnosti a poselství by se šířilo, jako dravý požár.“

Měli bychom pokořit svá srdce a řídit se věrně radou Krista k Laodicejským, když vidíme, že ani v této pozdní hodině nemáme pozdní déšť. Musíme se urychleně připravit, abychom zakusili rozvlažení a abychom mohli mít podíl na mocném šíření poselství v době „Hlasitého volání“.

Další výroky ukazují, proč je pozdní déšť tak opožděn a jak se musíme připravit, abychom mohli toto poselství mocně hlásat.
„Viděla jsem, že lid Boží čeká na nějakou změnu, na působení nějaké zvláštní moci. Ale bude zklamán. Musí jednat, musí se sám pustit do práce a musí vroucně volat k Bohu, aby poznal svůj pravý stav. Před námi jsou tak závažné události, že bychom se měli probudit a zvěstovat pravdu všem, kteří jsou ochotni naslouchat.“

„Viděla jsem , že Boží lid bude nalezen lehký, nevynaloží-li žádné úsilí a bude čekat, že rozvlažení jej zbaví chyb a omylů. Nesmí se proto spoléhat, že pak bude očištěn od poskvrn těla a ducha a schopen mít účast na hlasitém volání třetího anděla.“

„Mnozí velmi zanedbali přijetí ranního deště. Nepřijali veškerá požehnání, která jim tím Pán Bůh chtěl dát. Čekají, že tento nedostatek bude odstraněn pozdním deštěm. Chtějí svá srdce otevřít v době, až bude udíleno nejhojnější požehnání. Ale dopouštějí se strašné chyby. Neučiníme-li pokrok, nebudeme-li připraveni přijmout ranní a pozdní déšť, ztratíme svoji duši svou vlastní vinou.“

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy