EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nepostradatelný raný déšť

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Nepostradatelný raný déšť

Duch svatý nás v raném dešti pročišťuje a proměňuje, abychom překonali vše a zvítězili nad každou slabostí. To je nutná příprava, předtím, než vůbec můžeme přijmout pozdní déšť.

„Dnes se musíš odevzdat Bohu, abys byl oproštěn od vlastního já. Dnes musíš dát očistit svoji nádobu, abys byl připraven pro hojný pozdní déšť. Pozdní déšť se dostaví a Boží požehnání naplní každou duši, očištěnou od všeliké poskvrny. Připravenou pro pozdní rozvlažení, a pro křest Duchem svatým.“

Záleží na nás, zda odstraníme povahové kazy a očistíme-li chrám duše od každé poskvrny. Potom na nás přijde pozdní déšť - na učedníky o letnicích.“
„Ti, kteří se osvědčí ve všech zkouškách, a zvítězí za každou cenu, řídí se radou Věrného svědka, přijmou pozdní déšť a budou hotovi na proměnění.“

„Viděla jsem, že mnozí zanedbávají nutnou přípravu a domnívají se , že doba rozvlažení a pozdní déšť je uschopní, aby mohli obstát v den Páně a žít před Jeho obličejem. Viděla jsem, že mnozí nebyli v době soužení ukryti! Zanedbali potřebnou přípravu, proto se jim nedostalo rozvlažení, které by jim umožnilo žít před tváří svatého Boha! Viděla jsem též, že nikdo nemůže mít podíl na rozvlažení, dokud nezvítězí nad každým zlým sklonem, nad pýchou, nad sobectvím, milováním světa a nad každým špatným slovem a činem.“

„Viděla jsem, že svědectví k Laodicejským se vztahuje na lid Boží v dnešní době. Má probudit Boží lid, aby poznal své odpadnutí a činil upřímné pokání. Pak bude poctěn Ježíšovou přítomností a bude připraven na hlasité volání třetího anděla.“

Ti, kteří neumírají denně sami sobě a nedovolí Duchu svatému, aby pročistil a přetvořil jejich život, nepoznají projev Ducha svatého ani v pozdním dešti, ani mu neporozumí. Budou tříbením vyřazeni a na jejich místo přijdou jiní, kteří se uchopí pravdy a připojí se k Božímu lidu, dodržujícímu Boží přikázání.


„Buďme ujištěni, že při vylití Ducha svatého nepoznají hodnotu pozdního deště ti, kteří nepřijali a neocenili raný déšť.“
„Nesmíme zanedbávat milost, nabízenou v raném dešti. Pouze ti, kteří žijí podle daného světla, přijmou větší světlo. Nerosteme-li denně v praktických křesťanských ctnostech, nepoznáme projevy Ducha svatého v pozdním dešti. Může dopadnout na srdce kolem nás, ale my to nepoznáme a sami jej nepřijmeme.“

„Ti, kteří nemají Ducha svatého, nemohou být věrnými strážnými na zdech Sióna. Jsou slepí a nevidí, jaké dílo má být vykonáno. Jejich trouba nevydává jasný zvuk.“

Křest Duchem svatým způsobí oživení pravého náboženství a mnohé předivné skutky jako v den Letnic. Mezi námi se objeví nebeské bytosti a lidé budou mluvit v moci Božího ducha. Kdyby však Pán způsobil na lidi, jako kdysi o Letnicích a po nich, volali by mnozí kteří tvrdí, že věří přítomné pravdě, ale nechápou působení Ducha svatého: „Dejte si pozor na fanatismus!“ Řekli by o těch, kteří jsou naplněni Duchem: „Tito lidé se napili vína.“

„Někteří lidé budou vždy pochybovat a kritizovat , až Duch Boží zapůsobí na muže a ženy. Jejich srdce není totiž dotčeno a jsou studení a necitelní.“
„Skupina se neustále zmenšovala. Někteří byli tříbením vyřazeni. Bezstarostní a lhostejní, kteří se nepřipojili k těm, kteří si vážili vítězství a spasení tolik, že o ně prosili vytrvale a s úzkostí, nezískali nic. Zůstali v temnotě a jejich místo zaujali jiní, kteří přijali pravdu a rozmnožili jejich řady.“

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy