EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Připravme se pro pozdní déšť

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Připravme se pro pozdní déšť

„Dnes musíme vyprat roucho svého charakteru a vybílit je v krvi Beránkově. Dnes musíme překonat pýchu, vášně a duchovní lenost. Dnes se musíme probudit a usilovat s rozhodností, o vyrovnaný charakter. Dnes uslyšíte-li Jeho hlas, nezatvrzujte své srdce. Žijeme v době největší zkoušky: bdíme a čekáme na příchod Páně. Svět leží ve tmě. „Ale vy, bratři nejste ve tmě, aby vás ten den zachvátil jako zloděj“, praví Pavel.
„Co činíte, bratři, ve velikém díle přípravy? Ti, kteří se spojují se světem, přijímají světský ráz a připravují se pro znamení šelmy. Ti, kteří nedůvěřují sami sobě, kteří se pokořují před Bohem a očišťují svou duši poslušností pravdy, přijímají ráz nebes a připravují se pro přijetí Boží pečeti na čelo. Až vyjde rozkaz ke vtisknutí pečeti, zůstane jejich povaha čistá a bezúhonná na věky.“
Je již velmi pozdě. Nesmíme otálet. Izrael putoval čtyřicet let po poušti, ačkoli mohl dorazit do zaslíbené země za 14 dnů.
Až bude Boží lid připraven pro pozdní déšť, bude dílo Boží rychle dokončeno.
„Nejsme-li vedeni Duchem svatým, nejsme ani na okamžik bezpeční.“
„Veškeré podněty naší povahy, myšlenky a sklony musí být neustále ovládány Duchem Božím.“
„Je nutné, aby nám Bůh vdechl dech svého života. Těm, kteří jsou takoví, se dostane záplavy duchovní moci.“
Pomazání Duchem svatým, který by nás připravil pro pozdní déšť, je dnes naší největší potřebou.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy