EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Kristova mysl

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Kristova mysl

Filipenským 2,5 : „Mějte totéž smýšlení, jako měl Ježíš Kristus.“
„Kristus je náš dokonalý a svatý vzor, kterým se máme řídit.“
„Dnešní svět potřebuje totéž, co potřeboval před 1900 lety - zjevení Ježíše Krista.“
„Být křesťanem znamená mít nejen jméno Krista, ale mít Jeho mysl a podrobit se Boží vůli ve všem.“

D.Elton Trueblood, významný vychovatel řekl:“Čekáme, kdy se vynoří pravá církev, společnost milujících duší, které by měli Kristova ducha.“

Sledujme výroky, dokazující, jak byl Kristus závislý na svém Otci. On je náš vzor.
„Tak byl Kristus jako člověk závislý na Božské moci. „Sám ze sebe nemohu činit nic“, prohlásil.
Kristus byl před bouří dokonale klidný. Jeho slova ani pohled nevyjadřovali strach, protože neměl strach v srdci. Nebyl klidný proto, že by měl všemohoucí moc, ani proto, že by byl „Mistrem nebe a země“. Tuto moc složil a praví: „Sám ze sebe nemohu činit nic.“ (Jan 5,30) Důvěřoval Otcově síle.
Ježíš byl klidný ve víře - ve víře v Boží lásku a péči a v moci slova, jež utišilo bouři. Byla to moc Boží.
Ježíš pravil: „Otec, který přebývá ve mně, on činí skutky.“ Jan14,10
A nám praví: „Beze mne nemůžete nic činiti.“ Jan 15,5
„Můžeme činit dobré skutky jedině v síle, která není z nás.“
„Jako Laodicejští si ani neuvědomujeme svoji bídu. Myslíme si, že nic nepotřebujeme, ale člověku hrozí velké nebezpečí sebeklamu.“
Galatským 6,3 „Jakmile lidé vidí vlastní nicotu, mohou být přioděni Kristovou spravedlností.“
„Syn Boží byl odevzdán do vůle Boží a byl závislí na Jeho moci. Byl tak nesobecký, že neměl žádné osobní plány. Souhlasil s Božími plány a Otec mu je denně zjevoval. Tak máme být i my závislí na Bohu a náš život bude prostým projevem Jeho vůle. „
„Život Ježíše Krista ukazuje, co dokáže člověk, přijme-li Božskou povahu. I my můžeme mít vše, co Kristus přijal od Boha.

„Muži i ženy mohou žít v Kristově moci tak, jak žil On na tomto světě. Mohou mít v boji se satanem tolik síly, kolik dostal On. V tom, který si je zamiloval a dal sebe samého za ně, mohou být víc než vítězi.“
„Pokora tvoří základ Ježíšova učení.“ „Ježíš neměl žádné schopnosti ani projev moci, jež by lidé nemohli získat vírou v Něho.“
„Kdykoliv lidé jdou vlastními cestami, rozcházejí se s Bohem.“ Nebudou mít místo v nebeském království.
Ježíš řekl: „Neboť jsem sestoupil s nebe, nikoliv abych činil vůli svou, ale vůli toho, který mne poslal. A ten, který mne poslal, je se mnou: On mě nenechal samotného, neboť já vždycky činím to, co mu je milé.“ (Jan 6,38: 8,29)
Apoštol Pavel se řídil Kristovým příkladem. Řekl: „S Kristem ukřižován jsem, žiji pak už nikoli já, ale ve mně Kristus.“ Co však žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, jenž si mne zamiloval a sám sebe vydal za mne.“ A radí nám: „Buď že tedy jíte, nebo píšete, nebo cokoli jiného činíte, k slávě Boží čiňte.“ (Galatským2,20: 1Korintským 10,31)

Bůh chce pomocí mysli ovládat tělo, satan se snaží ovládnout mysl pomocí těla. „Tělo má být služebníkem mysli a ne mysl těla.“ „Všichni musí ovládat své smysli, aby satan nad nimi nezvítězil. Ony tvoří vstup do duše.“ Mysl mnohých je otupena holdováním chuti a zahráváním si s hříchem.“
„Náš vykupitel odolal satanově moci v tomto hlavním pokušení (podlehnutí chuti), ohrožujícím lidské duše. Zvítězí-li člověk v tomto pokušení, dokáže zvítězit i v ostatních věcech.“

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy