EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Čeká nás velká krize

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Čeká nás velká krize

V této hodině světových dějin rozhodně potřebujeme všechny paprsky, zářící od Božího trůnu. Ve svědectví čteme, „že lid Boží stojí před velkou krizí“.

„Doléhá na nás postupně krize....Satan vidí, že má málo času. Nasadil do boje všechny své pomocníky, jen aby lidi svedl, oklamal, zaměstnal a polapil, než skončí doba zkoušky a než se navždy zavřou dveře milosti.“
„Blíží se strašná vichřice. Jsme na ni připraveni?“
„Lid Boží musí projít ohnivými zkouškami a těžkostmi.“
„Mluvme vždy s vědomím, že záhy bude svět stižen vážnými soudy. Kéž Bůh pomůže svému lidu, aby se probudil a vstal, aby věřící pracovali jako na hranicích věčného světa.“

Již roku 1909 napsala služebnice Páně:
„Kdyby všichni Kristovi služebníci splnili svou povinnost, slyšel by svět již dávno varovné poselství. Ale dílo je léta pozadu.“
„Kdyby lid Boží přinášel světu poselství milosti, jak si to Bůh přál, byl by již Kristus dávno na zemi a uvítal by již svaté v Božím městě.“

Jsou-li někteří v pokušení říci: Ano, ale dosud nevyšel celostátní nedělní zákon, měl by se zamyslet nad tímto výrokem:
„Jakmile ožije víra a moc prvotní církve, ožije i duch a oheň pronásledování.“

Příchod Pána Ježíše je již o tolik let opožděn! Neměli bychom dnes pilně s modlitbou zkoumat, proč vlastně došlo k tomuto velkému odkladu, abychom se rychle připravili a urychlili Jeho příchod?

„Kdyby lidé spolupracovali s Božími nástroji (s Duchem Svatým a anděli), získali by velmi mnoho lidí pro pravdu. Ale lid, který se hlásí k Pánu spí nad svěřeným úkolem.“
„Duch Boží čeká na nástroje, které by mohl použít.. Jakmile budou nádoby připraveny, bude Duch Boží vylit na církev.“
„Viděla jsem, že ostatkové nejsou připraveni na to, co přichází na svět. Mysl většiny těch, kteří tvrdí, že věří, že máme poslední poselství, je otupělá jako ve spánku. Pro ostatky musí být vykonáno důležité dílo. Anděl řekl: Jste obklopeni zástupy zlých andělů. Necháte se snadno odvést od díla přípravy. Světitelé soboty budou muset odumřít sami sobě.“

Ale jsme bez výmluvy, protože „jsme jasně seznámeni s událostmi v souvislosti s ukončením doby milosti a s přípravou na dobu soužení.“
„Téměř všichni, kteří vyznávají, že věří přítomné pravdě, vůbec nechápou, jak se mají na tuto dobu připravit.“
Kristus věrný svědek (Zjev 1,5) poslal Laodicejské církvi poselství.
Zařídíme-li se podle něj, budeme připraveni na pozdní déšť.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy