EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Neomezený dar Ducha svatého

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Neomezený dar Ducha svatého

„Jan hleděl s vírou na Vykupitele a vycvičil se do krajnosti v sebezapření. Nechtěl poutat lidi k sobě, ale povznášel jejich myšlenky stále výš, až spočinuly u Beránka Božího. Ti, kteří jsou věrní svému povolání, jako Boží poslové, nebudou usilovat o vlastní slávu. Sebeláska se rozplyne v lásce ke Kristu. Duše proroka zbavená sobectví byla naplněna světlem. Tak je tomu s Kristovými následovníky. Jsme-li ochotni vzdát se svého já, můžeme získat světlo nebes. Jedině tehdy, podrobíme-li Kristu poslušně všechny myšlenky, můžeme poznat Boží charakter. Všichni, kteří se takto zachovají, přijmou neomezenou míru Ducha svatého.“

„To je zaslíbení pro každého z nás. Splníme-li podmínky jako Jan Křtitel, bude naplněna naše největší potřeba.
„Dodáme-li Bohu nástroje, vykoná dílo sám.“
„Jan nezvěstoval své poselství pomocí pracných důkazů, ani složitých teorií. Jeho burcující a přísný hlas, plný naděje zazníval z pouště: „Pokání čiňte, neboť se přiblížilo království nebeské“ (Matouš 3,2) Lidé tím byli velmi ovlivněni, rod byl tím vyburcován. Lid se hrnul houfně na poušť.“

Bůh si použil jediného muže na poušti, který vyburcoval celý národ. Chceme-li být mezi těmito věrnými jedinci, musíme se co nejrychleji připravit. I my máme učinit Janovu zkušenost.

„Neučení rolníci a rybáři z okolí: římští vojáci z Herodesových ubikací, velitelé s meči po boku, hotovi kdykoli potlačit sebemenší náznak vzpoury: lakotní výběrčí daní a vychytralí kněží vysoké rady - všichni nehnutě poslouchali. A všichni i farizeové a saduceové, chladní odmítaví posměvači, odcházeli poraženi a cítili výčitky za své hříchy. Herodes v paláci slyšel toto poselství. Pyšný, hříchem zatvrzelý panovník se třásl, když slyšel výzvu ku pokání.

Dnes, těsně před druhým příchodem Ježíše Krista na oblacích nebeských, musí být vykonáno Janovo dílo. Bůh čeká, kdo připraví lid, aby obstál ve veliký den Páně.“

„Máme velikou zodpovědnost za to, abychom varovali svět před blížící se záhubou. Bůh volá svou církev, aby povstala a přioděla se mocí.“

„Boží pracovníci musí získat mnohem hlubší zkušenosti odevzdají-li Pánu vše, vykoná pro ně mocné dílo.“

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy