EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Boží láska

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Boží láska

„Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval.“ Římanům 5,5
„Přebývá-li v nás Duch svatý, překypujeme nebeskou láskou.“
Jak velká byla Kristova láska? Když visel na kříži modlil se za své vrahy: Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí. Jaká to láska, předivná láska! Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus. Budeme-li milovat tak jako Ježíš, použije si nás Duch svatý, abychom naplnili největší potřeby světa.
„Svět potřebuje nejvíce lidský projev Spasitelovy lásky.“
„Duch svatý, vštěpuje lidem do srdce zásady Božího slova a rozvíjí tím v nich Božské ctnosti. Světlo Jeho slávy - Jeho charakter - má vyzařovat z jeho následovníků. Dítky Boží mají zjevovat Jeho slávu.“
„V církvi se posléze projeví konečná a dokonalá Boží láska k světu, která jej má osvítit Boží slávou.“
Jaká to zodpovědnost! Jaká výzva! Jaká přednost! V moci Ducha svatého máme zjevovat Boží charakter lásky a Jeho slávu.
To dokážeme jedině tehdy, odumřeme-li denně svému já a zakusíme-li denně křest ducha svatého. Odevzdáme-li se cele Jeho moci, vymýtí v nás Duch svatý hřích.
„Po vylití Ducha svatého byli učedníci tak naplněni láskou k Němu a k těm, za které zemřel, až se srdce lidí rozplývala, když slyšeli jejich slova a modlitby. Mluvili v moci Ducha a pod vlivem této moci se obrátili tisíce.“
„Bez lásky k bratřím, bez pokory před Bohem jsou ničím.“
„Kristus přebývá v duši jedině tehdy, když duše odumře sobectví a touze po nadvládě, když se srdce naplní vděčností a život je procítěný láskou. Bůh nás pouze tehdy uznává za své spolupracovníky.“
„Všichni spolupracovníci by měli prosit Boha o denní křest Ducha.“
Vezměme si příklad z Pána Ježíše! Zaplaťme plnou cenu každodenního křtu Duchem svatým.
„Buďte stejného smýšlení jako byl Ježíš Kristus.“

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy