EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Co pro nás vykoná Duch svatý?

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Co pro nás vykoná Duch svatý?

„Bůh je oheň spalující“, kdykoli přijde na hřích. Duch Boží zničí hřích u všech, kteří se podřídí Jeho moci. Jakmile si však lidé hřích oblíbí, upadají do něj stále víc. A sláva Boží, která ničí hřích, musí zničit i je.“
„Jakmile Duch Boží ovládne srdce člověka, proměňuje život. Hříšné myšlenky ustupují do pozadí, zlé činy se neuplatní, místo hněvu, závisti a sporů vzniká láska, pokora a pokoj. Radost zaujme místo smutku a v jeho tváři se odráží světlo nebes. Nikdo nevidí ruku, která usnadňuje břímě, ani světlo, sestupující z nebes. Požehnání se dostaví ve chvíli, kdy se duše s vírou odevzdá Bohu. A síla, kterou lidské oko nevidí, vytváří novou bytost k obrazu Božímu.“

„Jedině působení Ducha svatého na srdce nás může připravit pro nebesa. Vliv Ducha svatého nás musí denně přetvořit.“
„Duch přizpůsobuje obnovené duše podle vzoru Ježíše Krista.“
„Jedině tehdy, když se poddáme přetvořujícímu vlivu Ducha Božího, neupadneme do hříchu.“
Budou-li lidé ochotni dát se zformovat, dojde k posvěcení celé bytosti. Duch vštípí Boží věci do duše.“
Tak jako se pečeť otiskne do vosku, má i duše přijmout působení Ducha Božího a uchovat si obraz Ježíše Krista.“

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy