EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Kristovo poselství ostatkům - Naléhavá potřeba Laodicee

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Kristovo poselství ostatkům - Naléhavá potřeba Laodicee

Velký boj mezi Satanem a Kristem se chýlí ke konci: Satan seřazuje své síly k poslednímu jednání v dramatu dějin lidstva.
Ve zjevení 12,12 čteme: Běda těm, kteří přebývají na zemi a na moři, neboť ďábel sestoupil k vám, maje hněv veliký, neboť ví, že má již málo času.
1 Petrova 5,8 Střízliví buďte, bděte, neboť protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral.

Podobnou výstrahu dává služebnice Páně, členům církve ostatků:

„Před námi je nebezpečná doba, všichni, kteří mají poznání pravdy, se musí probudit a podrobit tělo, duši a ducha bázni Boží. Nepřítel nám je v patách. Musíme být před ním bdělí a na stráži. Musíme získat celou Boží výzbroj. Musíme se řídit pokyny ducha prorockého. Musíme milovat přítomnou pravdu. To nás zachrání před velkými svody. Bůh k nám promlouvá ve svědectvích pro církev a v knihách, které nám objasňují naší dnešní povinnost a postavení. Musíme se zařídit podle výstrah, které nám byly postupně dány. Nebudeme-li jich dbát jakou omluvu budeme mít?“

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy