EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Úvod - 1. Budování charakteru pro věčnost (MYP 15)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

Úvod - 1. Budování charakteru pro věčnost (MYP 15)

Hluboce se zajímám o mládež a mám velikou touhu vidět ji v zápase o dokonalost křesťanského charakteru v pilném, bádavém úsilí a upřímné modlitbě získávat vzdělání podstatně důležité pro službu v Božím díle. Toužím je vidět, jak si jeden druhému pomáhají k dosažení vyšší úrovně křesťanské zkušenosti.

Kristus přišel učit lidskou rodinu cestě spasení a On ji tak objasnil, že i malé dítě může po ní kráčet. Své učedníky nabádá, aby ustavičně poznávali Pána; a budou-li denně následovat Jeho vedení, poznají, že Jeho vycházení se podobá svítání.

Jistě jste již pozorovali východ slunce a postupné vítězství dne na celé tváři země i obloze. Pomalounku ustupují tmy a objevuje se slunce; světlo je pak stále mocnější a jasnější až nakonec dosahuje své plné polední slávy. Je to překrásná ilustrace toho, co Bůh chce učinit pro své dítky ve zdokonalovaní jejich křesťanské zkušenosti. Když den po dni chodíme ve světle, které nám posílá, a ochotně posloucháme všechny Jeho požadavky, náš vnitřní člověk bude MYP 16 růst a rozvíjet se, až dosáhneme plnost postavy mužů a žen v Kristu Ježíši.

Mládež musí mít stále před očima cestu, po níž šel Pán Ježíš. Každý krok na té cestě vyžaduje úsilí. Kristus nepřišel na svět jako král, aby ovládl národy. Přišel jako obyčejný a pokorný člověk, který byl pokoušen, ale nad pokušeními zvítězil a šel vpřed, tak jako i my máme kráčet, abychom na té cestě lépe poznali Boží vůli. Budeme-li studovat Jeho život, poznáme, jak mnoho chce nebeský Otec pro nás učinit skrze svého Syna. Přesvědčíme se, že jakkoli velké jsou naše zkoušky, nevyrovnají se tomu, co snášel Kristus proto, abychom poznali cestu, pravdu i život. Věrným následováním Ježíše prokážeme, jak si Jeho oběti za nás ceníme.

Mládež byla koupena za nekonečnou cenu - krev Syna Božího. Uvažujte nad tím, jak velkou oběť přinesl Otec pro nás, když dovolil svému Synu přinést takovou oběť. Uvažujte nad tím, čeho všeho se Kristus vzdal, když opustil nebeské zástupy a královský trůn, aby svůj život dal jako každodenní oběť za člověka. Trpěl pohanění a potupu, nesl všechny možné urážky a posměch, jakými Jej bezbožní lidé mohli zahrnout. A když splnil své pozemské poslání, podstoupil mučednickou smrt na kříži. Uvažujte o Jeho utrpení na kříži - hřeby proražené ruce i nohy, výsměch a nadávky těch, které přišel zachránit, a nezapomeňte, MYP 17 že Bůh před Ním skryl svou tvář. Tím vším Kristus umožnil všechněm, kdo chtějí, dosáhnout úrovně života Božího.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy