EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Předmluva (MYP 7)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

Předmluva (MYP 7)

Když za starodávna měl být přebudován Jeruzalém, prorok ve vidění slyšel, jak jeden nebeský posel říká druhému: "Běž, mluv k mládenci tomu." Zach.2,4 Tak i v dnešní době mají mladí lidé v adventním hnutí splnit důležité poslání v závěrečném dramatu pozemských dějin.

"Pán povolal mládež, aby byla Jeho pomocnou rukou." 7T 64

"Jak brzy by mohlo být do celého světa rozhlášeno poselství o ukřižovaném, zmrtvýchvstalém a brzy přicházejícím Spasiteli takovým zástupem pracovníků, jakým je naše mládež, za předpokladu, že by byl patřičně vzdělán." Ed 271

Taková poselství dostávala naše mládež od Ducha prorockého od samých začátků našeho díla. Boží vyvolený nástroj, v němž se tento prorocký dar projevil, Ellen G.Whiteová, byla poslána do díla ve svých sedmnácti letech. Poznala zápasy dětského i mladého věku s mocnostmi temna a poznala také vítězný život v Kristu. Mnohé naučné, varovné a povzbudivé poselství bylo adresováno přímo mládeži. A tato poselství, vždy usměrňující mysl mladých ke Kristu a Jeho Slovu jako jedinému Zdroji síly při budování ušlechtilého křesťanského mužství a ženství, velkou mírou přispěla k probuzení ducha posvěcení, jímž se tak mnozí z naší mládeže vyznačovali.

Roku 1892 a 1893 dostala církev poselství, aby naši mladí lidé byli organizováni do skupin a sdružení za účelem křesťanské služby. Podle těchto pokynů byla vytvořena "Young People's Society of Misionary Volunteers" (Společnost mladých misijních dobrovolníků), která se osvědčila, jako MYP 8 ušlechtilá a posvěcující moc v životě adventní mládeže na celém světě.

Ačkoli mnohé z toho, co sestra Whiteová pro naši mládež napsala bylo uveřejněno v jejich knihách, mnohé články, které byly zveřejněny v časopise Youth's Instructor a jinde, nebyly zachovány v trvalé podobě. Tato naučení jsou převzácným odkazem a měla by být v rukou všech dnešních mladých lidí. Z toho důvodu pracovníci v oddělení Misijních dobrovolníků u Generální konference probrali všechno, co autorka v našich časopisech od počátku svého díla napsala a vybrali to, co se týká mládeže a jejich problémů. I když vždy nebylo možné zachovat celé články, pečlivý výběr statí měl jasně zveřejnit náhled autorky na ten či onen problém. Měl-li výběr tvořit ucelenou příručku poučení, připojili mnohé z toho co již bylo zveřejněno v knihách, ovšem mezi mládeží ne příliš rozšířených.

Na vybírání a utřiďování článků obsažených v tomto svazku se jednotně podíleli členové Výboru pro vydávaní spisů Ellen G. White i tajemníci oddělení Misijních dobrovolníků. Zásluhou vytrvalého úsilí Southern Publishing Association dílo dostalo tuto knižní půvabnou podobu. Doufáme, že zájem mládeže o tuto knihu povede k pozornému zkoumání všech poselství, jichž se prostřednictvím Ducha prorockého církvi ostatků dostalo.

Naší nejupřímnější modlitbou je, aby tato poselství byla velikou posilou pro mládež adventního hnutí na celém světě ve zdokonalování křesťanského charakteru a novým impulsem k uskutečnění našeho velikého poslání - "Adventní poselství celému světu v této generaci."

M.E.Kern
Tajemník oddělení Misijních dobrovolníků u Generální konference.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy