EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Úvod - Věrný přítel

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

Úvod - Věrný přítel

Když Kristus vstoupil k Otci, své následovníky nenechal bez pomoci. Duch svatý, jako Jeho zástupce a nebeští andělé, jako sloužící duchové jsou posíláni na pomoc těm, kteří proti veliké přesile bojují dobrý boj víry. Vždy pamatujte, že Ježíš je váš pomocník. Nikdo nerozumí zvláštnostem vašeho charakteru tak, jako On. Bdí nad vámi a dáte-li se Jím vést, obklopí vás takovými vlivy, které vás uschopní plnit všechnu Jeho vůli.

Nynější život na zemi je přípravou pro život budoucí. Brzy nastane důkladné zúčtování se všemi, kdo touží po dokonalosti křesťanského charakteru. Každý se bude muset postavit před Boží soud, kde musí zodpovědět Boží pronikavé otázky: Dal jsi lidem takový příklad, aby ti, kteří jej následují mohli být jisti spasením? Pečoval jsi o duše tak jako ten, který má za ně vydat počet? Nebeské zástupy se zajímají o mládež a velice touží po tom, abys obstál ve zkoušce, a abys uslyšel slova uznání: MYP 18 „To dobře, služebníče dobrý a věrný, .…vejdiž v radost Pána svého.“ Mat.25,21

Mládež by měla pamatovat, že jejím posláním je pěstovat povahu pro věčnost a že Bůh od ní žádá, aby vykonala všechno, co vykonat může. Starší a zkušenější by měli bdít nad mladšími a když přijdou na ně pokušení, měli by se s nimi a za ně modlit. Pán chce, abychom uznali tu velikou oběť Kristovu za nás tím, že projevíme zájem o spasení těch, které On přišel zachránit. Bude-li mládež hledat Krista, On se přičiní o to, aby jejich úsilí nebylo marné.

- E.G.White, The Youths Instructor 21.listopadu 1911

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy