EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


93. Budování křesťanského charakteru (MYP 287)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

93. Budování křesťanského charakteru (MYP 287)

(Toto bylo poslední poselství sestry White pro mladé lidi, napsané během její poslední nemoci.)

Jsou životně důležité knihy, na které naše mládež ani nepohlédne. Jsou zanedbávány, protože nejsou tak zajímavé jako některá lehčí četba.

Měli bychom doporučit mladým takovou literaturu, která sama povznáší křesťanský charakter. Nejdůležitější body naší víry by měly být vštípeny do paměti mladých. Oni se na tyto pravdy jen zběžně podívali, neměli však možnost se s nimi obeznámit tak, aby je studovali se vší horlivostí. Naše mládež by měla číst to, co by mělo zdravý, posvěcující účinek na mysl. Potřebují právě toto, aby pochopili skutečný význam náboženství. Je mnoho dobré četby, jež není posvěcující.

Nyní nadešel náš čas a příležitost, abychom usilovně pracovali pro mládež. Řekněte mladým lidem, že jsme teď v nebezpečné krizi a že potřebujeme vědět, jak rozeznat opravdovou zbožnost. Naše mládež potřebuje pomoct, povznést a povzbudit, ale správným způsobem, ne snad tak, jak by po tom toužila, ale tak, aby jí to pomohlo povznést mysl ke svatosti. Potřebuje dobré, posvěcující náboženství víc, než cokoli jiného.

Neočekávám, že budu ještě dlouho žít. Moje práce je téměř ukončena. Řekněte naší mládeži, že chci, aby ji moje slova MYP 288 povzbuzovala k takovému způsobu života, který nejvíce odpovídá duchu nebes, aby na jiné působila zušlechťujícím vlivem.

Zřízení čtenářského kursu je doporučené

V noci jsem vybírala a stranou odkládala knihy, které nejsou pro mládež vůbec vhodné. Měli bychom pro ni vybírat knihy, jež je povzbudí k opravdovému způsobu života a povedou ji ke studiu Božího Slova. To mi bylo zjeveno již v minulosti a usoudila jsem, že s tím před vás předstoupím a zdůrazním to. Nemůžeme si dovolit, abychom mládeži dávali bezcennou četbu. Knihy jsou požehnáním pro mysl a potřebou pro duši. Na tyto věci se díváme příliš lehkomyslně, proto by se naši lidé měli seznámit s tím, co říkám.

Nemyslím si, že budu mít pro náš lid více svědectví. Naši lidé pevných zásad vědí, co je dobré pro rozmach a pokrok díla. Ale s láskou k Bohu ve svém srdci se musí pustit hlouběji a hlouběji do studia Božích věcí. Nesmírně ráda bych viděla, kdyby naše mládež měla vlastní kvalitní četbu, později by si ji starší také mohli opatřit. Musíme se soustředit na náboženskou přitažlivost pravdy. Musíme mít mysl i hlavu otevřenou pro pravdy Božího Slova. Satan přichází, když se toho lidé nejméně nadějí. Proto se nesmíme spokojit s tím, že poselství výstrahy bylo jednou dáno.Musíme je dávat znovu a znovu.

Mohli bychom zahájit tak zajímavé přednáškové kurzy, které by připoutaly a ovlivnily mnohé MYP 289 mysli. Bude-li mi popřáno života pro další úsilí, ráda bych pomohla připravit knihy pro mládež.

Je třeba vyvinout úsilí, aby mysl mládeže byla ovlivněna a zformována posvěcující Boží pravdou. Upřímně si přeji, aby naše mládež pochopila správný význam ospravedlnění z víry, a aby usilovala o přípravu charakteru pro věčný život. Nebudu dlouho živa a proto zanechávám toto poselství mladým, aby se neminuli vytčeného cíle.

Napomínám své bratry, aby povzbudili mládež, aby si vysoce vážila poznání a milosti Boží. Neustále se modlete o to, aby vaše mysl vnímala hodnotu pravého náboženství. Upozorňujte mládež na požehnání a půvab svatosti a milosti Boží. Vždy mne to trápilo, poněvadž vím, že to bylo zanedbáno.

Nemám jistotu, že můj život bude ještě dlouhý, ale cítím, že mně Pán přijal. On ví, jak jsem velmi trpěla, když jsem byla svědkem přízemností života v jakém jsou takzvaní křesťané. Byla jsem si vědoma, že je bezpodmínečně nutné, aby v mém životě bylo vidět pravdu, a aby moje svědectví šlo mezi lid. Chci, abyste učinili vše, aby se moje spisy dostaly do rukou lidí v cizích zemích.

Řekněte mladým, že měli mnoho duchovních předností. Bůh si přeje, aby vážně usilovali o to, aby se pravda dostala mezi lid. Mám dojem, že je to mojí zvláštní povinností na to upozorňovat.

- Základy křesťanské výchovy FE 547-549

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy