EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


92. Dobře střež vchody do duše (MYP 285)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

92. Dobře střež vchody do duše (MYP 285)

"Přede vším, čehož se stříci sluší, ostříhej srdce svého," zní rada mudrcova, "nebo z něho pochází život." Přísl.4,23 Jak člověk myslí v srdci svém, takový je. Srdce se musí obnovovat božskou milostí, jinak je zbytečné usilovat o čistotu života. Kdo se snaží bez Kristovy milosti vytvořit šlechetný, ctnostný charakter, staví svůj dům na pohyblivém písku. Při prudkém náporu pokušení určitě padne. Úpěnlivou prosbou každé duše by měla být Davidova modlitba: "Srdce čisté stvoř mi, ó Bože, a ducha přímého obnov u vnitřnostech mých." Žalm 51,12 A když jsme se stali účastníky Boží milosti, musíme usilovat o dokonalost, abychom "mocí Boží ostříháni byli skrze víru k spasení." 1.Petr 1,5

Musíme ovšem vynaložit určité úsilí, abychom odolali pokušení. Ten, kdo se nechce stát kořistí satanových úkladů, musí dobře střežit hradby své duše. Musí se vyhýbat čtení, dívání, nebo poslouchání toho, co podněcuje nečisté myšlenky. Neměli bychom připustit, aby naše mysl prodlévala byť mimovolně u každého předmětu, který nám nastrčí protivník naší duše. "Protož přepášíce bedra mysli své," praví apoštol Petr, " a střízliví jsouce... nepřirovnávající se prvním neznámosti své žádostem. Ale jakž ten, kterýž vás povolal, svatý jest i vy svatí ve všem obcování buďte." 1.Petr 1,13-15 Pavel praví: MYP 286 "Kterékoli věci jsou pravé, kterékoli poctivé, kterékoli spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli milé, kterékoli dobro pověstné, jestli která ctnost a jestli která chvála, o těch věcech přemýšlejte." Fil.4,8 K tomu je zapotřebí opravdové modlitby a neustálé bdělosti. Musí nám pomáhat stálý vliv Ducha svatého, který pozvedá naši mysl a navyká ji prodlévat u čistých a svatých věcí. Musíme také pilně studovat Slovo Boží. "Jakým způsobem očistí mládenec stezku svou? Takovým, aby se choval vedle slova tvého." Žalm 119,9 "V srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě." Žalm 119,11 praví Žalmista.

- Patriarchové a proroci PP 460

Plevy a pšenice

Milá mládeži, přestaňte číst časopisy obsahující romány. Odložte všechny novely. Učiníme dobře, když svůj dům očistíme od takových časopisů, které jsou plné karikatur, zesměšňujících lidskou důstojnost. Takové kresby pocházejí od nástrojů satanových. Mládež si nemůže dovolit, aby svou duši otravovala takovými věcmi. "Co je té plevě do pšenice? Dí Hospodin." Jer.23,28

Máme se připravit na vznešený úkol. Svět čeká na zachránce. Jak si někdo může dovolit vzhledem na velikost práce, proplýtvat vzácný čas i prostředky svěřené mu od Boha ke konání věcí, které neslouží pro jeho dobro, ani k oslavě Boží?

- The Youths Instructor 14.srpna 1906

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy