EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


91. Bible je nejzajímavější knihou (MYP 283)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

91. Bible je nejzajímavější knihou (MYP 283)

Jak staří tak i mladí zanedbávají Písmo. Nečiní z něho předmět svého hloubání, směrnici svého života. Zejména mládež se proviňuje tímto zanedbáváním. Mnozí z nich si najdou čas na čtení jiných knih, ale Kniha, která přesně ukazuje cestu k věčnému životu, není předmětem jejich každodenního studia. Jalové povídky jsou pozorně čteny, zatímco Bible je zanedbávaná. Tato kniha je naším průvodcem k vyššímu, posvěcenějšímu životu. Mládež by ji prohlásila za nejzajímavější knihu, kterou kdy četla, kdyby nebyla její obrazotvornost zvrácena čtením vylhaných románů.

Myšlenky mládí nebudou mít úspěch v úsilí po dosažení svého ušlechtilého vývoje, budou-li zanedbávat nejvznešenější zdroj moudrosti - Slovo Boží. Že jsme na světě Božím, ve společnosti Stvořitele, že On nad námi bdí a miluje nás a pečuje o nás - to jsou obdivuhodná témata k přemýšlení a uvádějí mysl do rozlehlých, vznešených oblastí rozjímání. Ten, kdo otevře mysl a srdce zamýšlení se nad takovými tématy jako jsou tato, nikdy nebude uspokojen otřepanými, senzačními náměty.

Závažnost usilování o důkladnou znalost Písma svatého stěží může být oceněna. "Bohem vdechnuta," může nás učinit "moudrými ke spasení," činíc člověka Božího "dokonalým, ke všelikému skutku dobrému hotovým." (2.Tim 3,15-17) Bible má ten největší nárok na naší pokornou pozornost. Neměli bychom se spokojit MYP 284 povrchní znalostí, nýbrž měli bychom usilovat o poznání smyslu slov pravdy, zhluboka se napojit duchem svatého Písma.

- Rady učitelům… CT 138-139

Zobrazení hříchu

Knihy s napínavými náměty, uveřejňované a rozšiřované jenom pro zisk, by mládež raději nikdy neměla číst. V takových knihách je ďábelské kouzlo. Srdcervoucí vypravování o zločinech a ohavnostech mají na mnohé čarovnou moc, povzbuzující je k poznání toho, co mohou dělat, aby se zviditelnili právě těmi nejdarebnějšími skutky. Ohavnosti, nelidskosti, bezuzdné úskoky,tak živě líčené v některých přísně historických spisech, měly na mnohé lidi tak nakažlivý vliv, že je svedly k páchaní podobných skutků.

Knihy, ve kterých jsou vylíčeny ďábelské činy lidí, bývají uváděny ke škodě čtenářů. Tyto strašlivé podrobnosti si nezaslouží, aby byly zvěčněny a měly místo v naší paměti; nikdo, kdo věří Boží pravdě, by se neměl podílet na tom, aby je uchoval pro příští pokolení. Je-li rozum krmen a drážděn takovou zkaženou potravou, myšlenky se stanou nečistými a chlípnými.

- Rady učitelům… CT 133.134

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy