EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


90. Správný duševní pokrm (MYP 279)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

90. Správný duševní pokrm (MYP 279)

Co mají číst naše děti? To je vážná otázka vyžadující i vážnou odpověď. S lítostí pozoruji, že naše křesťanské rodiny odebírají deníky a týdeníky proto, že v nich vycházejí romány na pokračování, které zanechávají špatný vliv na duši. Pozorovala jsem ty, jejichž celý zájem byl soustředěn na takovou literaturu. Jejich předností mohlo být slyšení nebo čtení Slova Božího, v němž by se seznámili se zásadami víry, ale oni vyrostli bez zbožnosti.

Mládež potřebuje k budování svého charakteru ten nejlepší materiál - lásku, bohabojnost a poznání Ježíše Krista. Mnozí však nemají jasnou představu o pravdě, která je v Ježíši. Jejich mysl se kochá vzrušujícími historkami. Žijí ve svých falešných představách a nejsou schopní vykonávat své denní povinnosti.

Následky četby románů

Pozorovala jsem děti, kterým bylo dovoleno vyrůstat v takových představách. Ať zůstanou doma, nebo odejdou do ciziny, jsou nespokojené, zasněné a neschopné uvažování o hodnotných věcech. Ušlechtilé schopnosti, které mohly vést k vyšším cílům, jsou mařeny všedními a špatnými věcmi a dotyční pak zůstanou trvale na nízkém stupni a jen stěží se povznesou k vyššímu myšlení. MYP 280 Zabývání se duchovními věcmi a hovory o nich jsou jim odporné.

Duševní pokrm, který si takto oblíbili, je místo budování ničí a vzbuzuje nečisté a smyslné myšlenky. Litovala jsem je, když jsem pozorovala jejich věčnou ztrátu zaviněnou tím, že zanedbávají osvojit si poznání Ježíše Krista, v Němž se soustřeďuje veškerá naše naděje na věčný život. Kolik času, v němž mohli studovat vzor pravé dobroty, zbytečně vyplýtvají bezcenným čtením.

Znám osobně některé, kteří zlozvyky ve čtení přišli o zdravou mysl. Jdou životem se zvrácenou představivostí a zveličují každou nepatrnou potíž. Věci, jichž by si zdravá, rozumná mysl ani nepovšimla, jsou pro ně nesnesitelnou těžkostí, nepřekonatelnou překážkou. Pro ně je život neustálé přítmí.

Ti, kdo si zvykli na čtení vzrušujících románů, mrzačí své duševní síly a zneschopňují je pro energické myšlení a studium. Jsou muži a ženy v pokročilém věku, kteří se nikdy nevzpamatovali z následků nesprávné četby.

Zvyky přijaté v dřívějších letech, se zakořenily a opravdovým úsilím bylo dosaženo jen částečných úspěchů v jejich odstranění. Mnozí nikdy nedocílili původní svěžesti své duše. Všechny jejich pokusy stát se praktickými křesťany zůstanou pouhými pokusy. Předsevzetí zůstanou jen předsevzetími. Nejsou schopní žít život podobný životu Kristovu a slepě pokračují ve čtení literárního braku.

Ani po fyzické stránce není účinek méně zhoubný. MYP 281 Jejich vášeň ve čtení zbytečně přetěžuje jejich nervovou soustavu. V některých případech díky neúměrné četbě utrpěli mladí nebo starší čtenáři mozkové i nervové poruchy a skončili jako choromyslní. Nervy a myšlenky stále napnuté se tak vyčerpávají, že následkem toho je duševní porucha.

Duševní opilci

Je-li duše přeplněna touhou po čtení napínavých dějů, zničí se čistota mravního citu. Pak není taková duše upokojena dříve, dokud se nedostane k nezdravému pramenu a napije se z něho. Viděla jsem mladé dívky, vyznavačky křesťanství, které byly nešťastné, když neměly v ruce nějaký román nebo novelu. Jejich duše tak toužila po vzrušení, jako opilec po alkoholu. Tato třída mládeže nebyla opravdu oduševnělá, jejich život nesvítil na cestu bližním nebeským světlem, ozařujícím pramen pravého poznání. Jejich náboženské přesvědčení je mělké. Kdyby před sebou neměli stále podobné čtení byla by pro ně nějaká naděje, ale oni po něm toužili a opatřili si je.

S bolestí pozoruji, jak mladí mužové a ženy takto ničí své schopnosti pro život a prakticky se nepřipraví na věčný život v nebeském společenství. Nemohu pro ně nalézt lepší výraz než "duševně opilí". Nestřídmé čtení zhoubně působí na rozum a ničí jej, jako nestřídmost v jídle a pití.

MYP 282 Lék

Nejlepší způsob jak zamezit vzrůstu zlého plevele je včasné osetí půdy dobrým semenem. Lidskou duši máme s největší péčí opatrovat a ošetřovat a sít do ní vzácné símě biblické pravdy. Pán nám ve svém životě ukázal pravidlo svatého života...

Inspiroval svaté muže, aby pro nás zaznamenali Jeho předpisy a rady, jak uniknout nebezpečím, jež na nás číhají na naší stezce života. Ti, kteří bádají v Jeho Slově a jsou Mu poslušní, budou obeznámeni s těmito věcmi. Uprostřed nebezpečí posledních dnů má každý člen církve dobře rozumět základům své naděje a víry; základům, které nejsou složité pro porozumění. A přece naše duše mohou být naplněny tak mnohými vzácnými věcmi, chceme-li růst ve známosti Pána našeho Ježíše Krista.

- Christian Temperance and Bible Hygiene 123-126 (1890)

První kroky do hříchu

Než se křesťan dopustí zjevného hříchu, probíhá v jeho srdci dlouhý proces, utajený světu, jímž se hřích připravuje. Duše neklesne náhle ze stavu čistoty a svatosti a nepropadne náhle neřesti, zkaženosti a zločinnosti. Je zapotřebí jisté doby, než ti, kdož byli stvořeni k Božímu obrazu klesnou tak, že se přiblíží zvířeti, nebo satanovi. Stačí uzřít a už se měníme. Obíráme-li se nečistými myšlenkami, zvyká si naše mysl na hřích; a hřích, který se nám kdysi ošklivil, se nám začne zdát příjemný.

- Patriarchové a proroci PP 459

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy