EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


89. Příklad Efezských (MYP 275)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

89. Příklad Efezských (MYP 275)

Když se Efezští obrátili, změnili své zvyky i způsob života. Pod přesvědčujícím vlivem Ducha svatého pochopili původ a tajemství své modloslužby. Přišli, vyznávali své hříchy i zlé činy a jejich duše byly naplněné svatým rozhořčením, že tak dlouho holdovali modloslužbě a tak dlouho četli knihy, z nichž přijímali satanovy metody. Rozhodli se, že se úplně odvrátí od modloslužby a ty drahé knihy, jež je udržovaly tak dlouho v klamu, že spálí. Tím veřejně dokázali opravdové obrácení k Bohu...

Tak Efezští obětovali plamenům ty knihy, které dříve panovaly nad jejich svědomím, ovlivňovaly jejich mysl, jejichž čtení považovali za požitek - a obrátili se k čistému evangeliu. Mohli je prodat, ale tím by se zlo šířilo dále. Od té chvíle úplně zavrhli satanovo tajemství, čarodějné umění a nepravou vědu v porovnání s čistotou a krásou získané pravdy. Táži se mladých, kteří se připojili k pravdě, zdali jste i vy spálili podobné čarodějné knihy?

Kouzelné knihy dneška

Neobviňuji vás z hříchu, kterým byli poskvrnění Efezští. Netvrdím, že jste se obírali nějakými čáry, nebo kouzly MYP 276 jako oni. Neříkám, že byste se zasvěcovali do tajemství kejklířů, nebo se přátelili se zlými duchy. Nemáte však čtením zkažených románů spojení s původcem všelikého hříchu, který je i vůdcem oněch modlářů a kejklířů? Nepřijímáte tak naučení boha tohoto světa a knížete temnosti? Nepodřizujete se tak jeho klamu? Nejste si vědomi jeho práce, která se shodovala s vašim životem před vaším obrácením? Nepropůjčili jste se za vyjednavače satanovy, nestýkali jste se prostřednictvím čtení s mocí zlých andělů, neoklamali jste tak své duše i duše svých bližních?

Jaký je tedy váš vztah k těm okouzlujícím knihám? Co jste četli? Jak jste využili svůj čas? Studovali jste svatá proroctví, abyste uslyšeli Boží hlas, co vám mluví ze svého Slova? Celý svět je zaplaven knihami šířícími pochybnost, nevěrnost, nevěru a bezbožnost. Z větší části jste čerpali sílu k vykonání své úlohy z takových knih, které jsou okouzlujícími knihami. Ony vytlačí Boha z vašeho srdce a oddělí duši od dobrého Pastýře.

Když mysl není schopná chápat vznešené myšlenky

Knihy, které jste četli, byly často sepisovány satanovými nástroji, aby nás okouzlily svou tajuplnou teorií pro službu satanovu. Je velký počet nevěreckých MYP 277 knih, které ovlivňují a pletou smysly čtenářů. Satan do nich vdechl svůj zhoubný vliv, kterým je duše čtenářů napadená jako nakažlivou malárií.

Smyslné literatury je na světě veliké množství. Takové čtení naplní duši nerozumnými představami a vyvolává odpor vůči pravdě a zbožnosti. Tím způsobem je mysl neschopná chápat vznešené myšlenky, neschopná trpělivého a vytrvalého bádání Bible, která je tou pravou knihou vedoucí vás do Božího ráje.

Velké množství knih je napsáno o metodách získávání bohatství a slávy tohoto světa, jako by tím byl získán pas do nebeské vlasti. Kolik děl bylo napsáno o odvážných kouscích lidí, jejichž život neozářil ani jediným paprskem cestu do lepší vlasti.

Knihy, které svádějí z pravé cesty

Kolik knih popisuje války a krveprolití a odvádí tak mládež z pravé cesty. Při čtení takových knih stojí jim satan po boku, aby je takto připravoval na válečné ovzduší. V tisících lidech vře krev a láká je k vykonání podobných krutostí. Je též mnoho, nemravných a neslušných knih, které v srdci mládeže probudí smyslné touhy a vášně a odvedou ode všeho, co je svaté a čisté.

Měli jste okouzlující knihy, jejichž obsah a ilustrace podněcoval ten, který byl kdysi jako vznešený anděl na dvoře nebeském...

MYP 278 Zničení kouzel satanova čarodějnictví

Ptám se vás, zda by neměly být takové okouzlující knihy spáleny. V domě satanově jsou svůdná místa, kde se holduje nemravnosti, ale je jeden neviditelný svědek, který vydává svědectví i o všech skutcích konaných v temnosti. Satan předsedá shromáždění domýšlivých, pyšných a lehkomyslných lidí, on je rozhodujícím činitelem ve všech lehkovážných scénách. Je tam přítomen v přestrojení. Od něho a kolem něho prýští kouzelná moc, které podlehne svět, ba i sbor a činí pak takové věci, o kterých se jim dříve ani nesnilo, že by je vůbec někdo činil. Kdyby takoví věděli, na jak nízkou úroveň upadnou, divili by se jako kdysi Hazael, když mu prorok mluvil o jeho budoucím životě...

Každý muž, žena i dítě, které nevede Duch Boží, je vydán mocnému a kouzelnému satanovu vlivu a svými skutky odvede i jiné ze stezky pravdy. Pronikne-li však srdce přetvořující milost Kristova ovládne duši spravedlivé rozhořčení, že se hříšník tak dlouho nezajímal otázkou spasení, kterou Bůh pro něho připravil. Tehdy v síle milosti Boží přetrhá všechny svazky se satanem a své tělo, mysl i duši předá cele Bohu. Dle příkladu Efezských přetrhne i poslední nitky kouzelného spojení se satanem. Opustí prapor knížete temnosti a vstoupí pod krví skropenou korouhev knížete Immanuele a svůdné, okouzlující knihy spálí.

- The Youths Instructor 16.listopadu 1883

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy