EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


88. Volba literatury (MYP 271)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

88. Volba literatury (MYP 271)

Výchova není ničím jiným než přípravou tělesné, rozumové i duchovní síly k nejlepšímu splnění životních povinností. Vytrvalost, stálost a síla rozumové činnosti ubývá nebo vzrůstá podle toho, jak je používána.

Nejeden mladý člověk rád čte. Čte vše, co mu přijde pod ruku. Mladí přátelé, buďte opatrní na to, co čtete a co slyšíte. Dostalo se mi naučení, že vám hrozí největší nebezpečí, že se zkazíte nevhodnou četbou. Satan dovede tisícerými způsoby zviklat mysl mládeže. Bez bdělosti nemohou být ani na okamžik bezpeční. Je zapotřebí velké opatrnosti, aby se nestali obětí svodů nepřítele.

Vliv nezdravé četby

Satan ví, že mysl je do značné míry ovlivněna tím, čím se sytí. Snaží se strhnout mladé i starší ke čtení smyšlených povídek, bájí a podobné literatury. Kdo, čte takové knihy nemůže ani konat své povinnosti. Žijí v neskutečném světě, netouží po tom, aby četli v Písmu svatém, aby se živili nebeskou mannou. Mysl, která má být posilněna je zeslabena a nemůže MYP 272 ani uvažovat o velkých pravdách, týkajících se Kristova poslání a díla, o pravdách, jež by mysl zocelily, podnítily představivost a zažehly mocnou, upřímnou touhu zvítězit jako zvítězil Kristus.

Nepřátelé duchovního života

Kdyby byla zničená velká část vydávaných knih, byla by tím postavena hráz proti nebezpečné nákaze, která koná strašnou práci na lidském srdci i duši. Zamilované románky, lehkovážné a vzrušující historky, ba i takzvané náboženské romány, v nichž může být nějaká perlička mravního naučení, jsou pro čtenáře škodlivé. Mnohý autor může do svého románu vložit i náboženské výrazy, působit na cit čtenáře, ale ve většině případů koná zde úspěšné dílo satan, oděný za anděla světlosti, aby jeho klam byl tím působivější. Nikdo není tak bezpečný, tak pevný a vkořeněný ve správných zásadách, aby mohl tyto děje číst bez nebezpečí špatného vlivu na duši.

Čtenáři vymyšlených dějů se věnují převážně takovým zábavám, které boří duchovní život a zatemňují krásy posvátných stránek. Špatná četba probouzí nezdravé pohnutky, vzrušuje obrazotvornost natolik, že mysl není schopná činnosti, odvádí od modlitby a udělá člověka neschopného pro jakoukoli duchovní činnost.

Bůh obdařil mnohé z naší mládeže vysokými schopnostmi, ti je však často zeslabili a po léta nerostli v poznání pravdy následkem špatné volby čtení. Ti, kteří s brzkým příchodem Páně očekávají MYP 273 na tu předivnou změnu, "kdy naše smrtelné tělo obleče nesmrtelnost", měli by v době milosti usilovat o dosažení vyšší úrovně.

Milí mladí přátelé! Postavte si sami otázku: Jaký účinek má na vás ta vzrušující četba? Můžete po takovém čtení otevřít Bibli a číst se zájmem Slovo života? Nezdá se vám v takové chvíli to svaté, Boží Slovo nudné? Ty různě vymyšlené děje přímo zhypnotizovaly vaši duši, zničily její zdravou pružnost a zabránily upřít cele vaši mysl na důležité, vznešené pravdy, jež se týkají vašeho věčného blaha.

S rozhodností odmítněte všechny pochybné, bezcenné romány, které neposilují váš duchovní život, ale naopak plní vaše nitro a vaši mysl špatnými a lehkomyslnými pouty. Jejich účelem je, aby z vašeho zřetele odstranily Ježíše a Jeho učení. Varujte se všeho, co by vaše myšlenky svádělo z pravé cesty. Svou mysl nezatěžujte bezcennými romány, které nemohou posílit vaše rozumové schopnosti. Vaše myšlenky budou podobné tomu, co jako svůj duchovní pokrm čtením přijímáte.

Kniha knih

Náboženskou zkušenost člověka poznáme podle toho, jaké knihy čte ve volných chvílích. Chce-li mít mladý člověk zdravé smýšlení a správné náboženské zásady, musí mít společenství s Bohem skrze Jeho Slovo. Bible je našim vůdcem k lepšímu a vyššímu životu, neboť ukazuje cestu spásy v Kristu. Bible obsahuje nejvznešenější a MYP 274 nejzajímavější děje a životopisy, jaké kdy byly napsány. Lidé, jejichž představy nejsou dosud porušeny brakovými romány, budou v Bibli vidět nejzajímavější knihu.

Bible je knihou všech knih. Miluješ-li Slovo Boží a dle možnosti v něm bádáš, abys dosáhl všech pokladů pravdy a naučil se činit dobré skutky, můžeš si byt jist, že tě Ježíš k sobě táhne. Nestačí však nahlédnout do Písma svatého jen příležitostně a myslet si, že tak získáme porozumění Kristových pravd a touhu vyhovět Jeho požadavkům. Mnohé poklady Slova Božího mohou být objeveny jedině tehdy, ponoříme-li se do jeho hlubin.

Tělesný člověk nechápe duchovní pravdy, ale člověk obrácený je s radostí přijímá. Kniha, která nás dříve nezajímala, protože nám zjevovala pravdy, které káraly naše hříchy, se stane pravým pokrmem pro duši, radostí a potěšením života. Slunce pravdy ozáří její listy z nichž k nám promlouvá Duch svatý...

Všichni, kteří si libovali v lehké četbě, měli by nyní věnovat svou pozornost přepevnému prorockému slovu. Vezměte si Bibli a začněte s novým zájmem studovat posvátné zprávy Starého i Nového zákona. Čím častěji a pilněji budete Bibli zkoumat, tím krásnější se vám bude zdát a tím méně zalíbení budete mít v lehké četbě. Připoutejte si tuto vzácnou knihu k srdci. Stane se vám přítelem a vůdcem.

- The Youths Instructor 9.října 1902

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy