EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


78. Moc modlitby (MYP 249)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

78. Moc modlitby (MYP 249)

Když Mojžíš dlel na vrcholu hory v Boží přítomnosti, obdivoval vzor pro onu slavnou pozemskou budovu v níž se měla zjevit Boží sláva. Právě tak je dána nám možnost na vrcholu hory - totiž na skrytém místě ve společenství s Bohem - obdivovat ten slavný ideál, ke kterému chce Bůh lidstvo povznést. Tímto způsobem udáme našemu charakteru směr u jehož cíle se na nás splní Jeho zaslíbení: "Přebývati budu v nich a procházeti se, a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem." 2.Kor.6,16

Měli bychom pozvedat k nebi naše srdce v modlitbě za všechny povinnosti denního života. Vůně těchto tichých zápalů stoupá k trůnu Božímu a nepřítel je poražen. Křesťan, který se tímto způsobem přidrží Boha, nemůže být přemožen. Žádný úskok nepřítele ho nepřipraví o pokoj. Všechna zaslíbení Božího Slova, všeliká moc Boží milosti, všechny zdroje Jeho pomoci zajišťují věřícímu vysvobození. Tak tomu bylo i v případě Enochova chození s Bohem. Bůh byl s ním, byl jeho útočištěm v každém čase...

Spojení s Nekonečným

Modlitba je dýcháním duše. Je tajemstvím duchovní síly. Žádný jiný prostředek kromě modlitby, nemůže zajistit zdraví duše. Modlitba bezprostředně spojuje srdce s pramenem života. Ona posiluje život víry. Jestliže zanedbáváte modlitebný život, MYP 250 modlíte se nepravidelně, jen dle libosti, ztrácíte spojení s Bohem. Vaše duchovní schopnosti ztratí svou životnost, vašemu náboženskému životu bude chybět zdraví a síla...

Je to zvláštní, že se můžeme modlit a být vyslyšeni. Je to zvláštní, že nehodní a chybující smrtelníci mohou přednášet své žádosti Hospodinu. Jakou vyšší moc by člověk chtěl mít, než jakou má? Vždyť je spjatý s nekonečným Bohem. Slabý, hříšný člověk může rozmlouvat se svým Tvůrcem. Můžeme vyslovovat slova, jež přicházejí k trůnu Panovníka vesmíru. Můžeme s Ježíšem rozmlouvat když kráčíme cestou a On praví: Já jsem ti po pravici.

Každá upřímná modlitba je vyslyšena

Máme rozmlouvat s Bohem ve svém srdci. Můžeme kráčet ve společenství s Kristem. Při své všední práci můžeme vyjadřovat touhy svého srdce, ač je nikdo z lidí neslyší. Ale toto slovo nezůstane neoslyšeno, neztratí se. Nic nemůže touhu srdce utlumit. Povznáší se nad ruch ulice a hluk strojů. Vždyť mluvíme k Bohu a On naši modlitbu slyší.

Tedy proste! "Proste a bude vám dáno." Žádejte o pokoru a moudrost, odvahu i vzrůst vaší víry. Na každou upřímnou modlitbu dostaví se odpověď. Je sice možné, že tato odpověď nepřijde právě ve chvíli, kdy bychom my chtěli, ale přece přijde v pravý čas. Bůh odpovídá na naše modlitby, které vysíláte o samotě, únavě i ve zkouškách. Snad ne vždy dle vašeho očekávaní, ale vždy pro vaše největší dobro.

- Služebníci evangelia GW 254-258

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy