EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


77. Modlitba naše útočiště (MYP 247)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

77. Modlitba naše útočiště (MYP 247)

Uprostřed nebezpečí poslední dnů spočívá jediná jistota naší mládeže jedině v ustavičném bdění a modlitbě. Mládež, která čte se zalíbením Slovo Boží bude na modlitbě občerstvována z pramene života. Dosáhne mravní dokonalosti a hloubku myšlení jiným neznámou. Společenství s Bohem vzbuzuje dobré myšlenky, vznešené tužby, jasné pochopení pravdy a nabádá k nejlepším skutkům. Ti, kteří takto vstupují do spojení s Bohem, On uzná za své syny a dcery. Vystupují stále výš a výše, obdrží jasnější představu o Bohu a věčnosti a stanou se nástroji, jimiž Bůh vysílá své světlo i pravdu.

Jak se máme modlit

Modlitba není chápaná tak, jak by měla být. Cílem modlitby není připomínat Bohu co On zapomněl, anebo co by nevěděl. Jemu je známo tajemství každé duše. Není třeba, aby naše modlitby byly dlouhé a hlasité. Bůh čte i ty nejskrytější myšlenky. Můžeme se modlit v tiché komůrce a ten, "který vidí v skrytě, odplatí vám zjevně."

Naříkat nad svou bídou v době, kdy žádnou bídu nepociťujeme je farizejství. Pán vyslyší toliko modlitbu zdrceného srdce: MYP 248 "Nebo takto dí ten důstojný a vyvýšený, kterýž u věčnosti přebývá, jehož jméno jest Svatý: Na výsosti a v místě svatém bydlím, ano i s tím, kterýž jest zkrušeného a poníženého ducha přebývám, obživuje ducha ponížených, obživuje také srdce zkrušených." Iz 57,15

Modlitba neupravuje Boží vůli, ale přivádí nás v soulad s ní. Nenahrazuje splnění povinností, ani časté a vroucí modlitby nemohou nahradit například desátek, který náleží Pánu. Modlitba nemůže být splácením našich dluhů Bohu...

Modlitba přináší sílu

V síle, kterou obdržíme na modlitbě, můžeme splnit své každodenní povinnosti. Denně jsme vystaveni pokušením, proto je modlitba pro nás nutností. Toužíme-li u víře po mocné Boží ochraně, musíme touhu svého srdce předkládat Bohu ve svých tichých modlitbách. Když na nás dotírají vlivy, oddělující nás od Pána, máme tím vytrvaleji žádat od Něho pomoc a sílu. Bez té bychom nikdy nezvítězili nad pýchou a pokušeními, vedoucími k hříšným radovánkám, jež odvádějí od Spasitele. Světlo pravdy odhaluje svým posvěcujícím vlivem hříšné žádosti, které se snaží převládat. Je proto třeba, abychom se cele vzchopili, abychom mohli satanu odolat a v zásluhách Kristových zvítězit.

- The Youths Instructor 18.srpna 1898

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy