EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


76. Znaky ušlechtilosti (MYP 241)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

76. Znaky ušlechtilosti (MYP 241)

Daniel se svými společníky zůstali po celou dobu tříleté výchovy věrni zásadám střídmosti a ve všem očekávali na Boží pomoc. Když se přiblížila chvíle, kdy se král chtěl osobně přesvědčit o jejich vyspělosti, nenalezl mezi všemi ostaními účastníky tak všestranně vzdělané, jako byl Daniel, Chananiáš, Mizael a Azariáš. Jejich zdatnost a rozumová svěžest se projevila pohotovostí v myšlení a chápání, přesností slovních výrazů a vůbec celým rozsahem jejich vědomostí. Proto si je král ponechal u sebe. "I mluvil s nimi král. Ale není nalezen mezi všemi těmi jako Daniel, Chananiáš, Mizael a Azariáš. I stávali před králem. A ve všelikém slovu moudrosti a rozumnosti na kteréž se jich doptával král, nalezl je desetkrát zběhlejší nade všechny mudrce a hvězdáře, kteříž byli ve všem království jeho." Dan.1,19-20

Bůh vždy spravedlnost odmění. Do Babylona bylo shromážděno ze všech porobených zemí množství nadějných mladých lidí, nikdo z nich se však nevyrovnal Hebrejům. Jejich urostlá postava, jemný krok, krásný vzhled, jasnost úsudku, jejich svižnost, to vše bylo znakem ušlechtilosti, kterou Bůh poctí ty, kteří jsou poslušní Jeho zákona.

Vliv tělesných zvyků na mysl

Následující ponaučení vyžaduje hlubšího zamyšlení. Podřízenost požadavkům Bible MYP 242 bude tělu i duchu požehnáním. Ovoce ducha není jenom láska radost a pokoj, ale také střídmost. Jsme napomínáni k tomu, abychom neposkvrňovali svá těla, která jsou chrámem Ducha svatého.

Mladí Hebrejové byli lidé ve všem podobni nám. Ačkoliv byli obklopeni svůdným leskem babylonského dvora, drželi se statečně. Mládež dneška je ze všech stran vábena k radovánkám.V našich velkých městech najdou snadno ukojení kterékoliv smyslné žádosti. Avšak ti, kteří podle Danielova příkladu odmítají veškerou poskvrnu těla i ducha, uvidí odměnu své střídmosti. Jejich pevnost a odolnost vůči svodům tvoří vklad v té duchovní bance, odkud mohou v době potřeby vybrat.

Správné tělesné zvyky zvyšují duševní úroveň. Síla rozumu, pevné zdraví a délka života jsou závislé na neměnných zákonech. Bůh přírody nezakročí, aby uchoval lidi před následky přestupování zákonů přírody. Ten, kdo chce být vítězem, musí být střídmý ve všem. Daniel měl proto tak jasnou mysl a pevné zásady, nadání a statečnost v pokušení, že jedl prostou stravu a vedl modlitebný život.

Formování našeho vlastního osudu

V přísloví: "Každý je strůjcem svého štěstí," je obsaženo mnoho pravdy. Je-li pravdou, že rodiče jsou odpovědni za pečeť našeho charakteru a za výchovu, kterou nám dali, zůstává nemenší pravdou, že naše postavení MYP 243 a užitečnost ve světě závisí v největší míře na našem vlastním počínání.

Přednosti, jaké mohli Daniel a jeho druhové vytěžit z výchovy, jíž se jim dostalo v mládí, nemohli postačit k tomu, aby z nich učinili takové vzory, jakými se stali. Nadešel čas, kdy museli jednati samostatně, kdy jejich budoucnost závisela jen na nich samotných. A oni se právě v této době sami rozhodli zůstat věrnými zásadám, jimž byli učení v dětství. Bázeň Boží, která je počátkem moudrosti, byla též základem jejich velikosti.

Příběh Daniele a jeho druhů je zaznamenán v Písmě proto, aby byl k užitku mládeži všech budoucích generací.Touto zprávou o jejich věrnosti v zásadách střídmosti promlouvá Bůh i dnes k mladým lidem. Vybízí je, aby obrátili svou pozornost na drahocenné paprsky světla, které posílá ohledně křesťanské střídmosti, aby tím došli ke správnému vztahu k zákonům zdravého života.

Střídmost bohatě odměněna

Dnes potřebujeme lidi, kteří by si podobně jako Daniel statečně počínali. Svět potřebuje čistá srdce a silné ruce. Úmyslem Božím bylo, aby člověk kráčel den ze dne vpřed cestou dokonalosti. Těm, kteří druhým pomáhají, přispěje i Bůh svou pomocí. Na našem postoji v tomto světě závisí naše štěstí pozemské i věčné. Proto stůjme na stráži proti nestřídmosti.

Drahá mládeži, Pán vás volá k dílu, které můžete z Jeho milosti vykonat. "Protož prosím vás, bratří, skrze MYP 244 milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá v oběť živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu svou." Řím.12,1 Stůjte pevně a odhodlaně ve vám Bohem daném mužství a ženské důstojnosti. Dokazujte čistotu v jídle, pití i ve všech vašich zvycích podle příkladu Danielova. Bůh vás odmění klidnými nervy, jasnou myslí, správnými názory a dobrým rozhledem. Když se dnešní mládež postaví s nezlomnou vůlí pevně za tyto zásady, bude se těšit z požehnání zdraví tělesného i duševního.

- The Youths Instructor 9.července 1903

Náboženství a zdraví

"Počátek moudrosti jest bázeň Hospodinova, rozumu výborného nabývají všickni, kteříž činí ty věci; chvála jeho zůstává na věky." Žal 111,10. Když se lidé se špatnými návyky a hříšným jednáním odevzdají síle božské pravdy, Boží slovo do nich vstoupí a dá jim světlo i pochopení - i když jsou to lidé prostí. Pravda zapůsobí na srdce a mravní síla, která vypadala jako ochromena, ožije. Ten, kdo ji přijal, dovede chápat silněji a jasněji než předtím, neboť přikoval svou duši k věčné Skále. Jeho zdraví se zlepší, poněvadž v Kristu získal vědomí pravého bezpečí. Tak náboženství a zdravotní zákony jdou ruku v ruce.

- Svědectví pro církev 4T 553-554

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy