EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


73. Svatost zdraví (MYP 236)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

73. Svatost zdraví (MYP 236)

Satan proměněný v anděla světlosti přichází k člověku se svým pokušením, tak jako se přibližoval ke Kristu na poušti. Usiluje o to, aby člověka zeslabil tělesně i mravně a pak jej oslabeného snadno svým pokušením přemohl a mohl jásat nad jeho zkázou. Člověk mravně zesláblý snadno podléhá pokušení bez uvážení následků. Ó, satan dobře ví, že člověk s oslabenými schopnostmi, jež mu Bůh neporušené svěřil, nemůže věrně plnit své povinnosti vůči Bohu i svým bližním. V lidském těle je největším bohatstvím jeho mozek. Jakmile jsou však jeho schopnosti nezřízeným způsobem života oslabeny, člověk nemůže chápat věci věčného významu.

Vliv zdraví na utváření povahy

Bůh nikdy nedovolil člověku hřešit proti sobě samotnému, ale člověk svedený satanovými pokušeními se oddává nestřídmosti, zaměňuje tak své vyšší schopnosti za nízké choutky a žádosti nižších tvorů. Jakmile jej tyto ovládnou, tu člověk stvořený o málo menší než andělé, obdařený schopnostmi a jejich možným rozvojem, poddává se plně vlivu satanovu. Nepřítel má snadný přístup k otrokům vlastních vášní, kteří jim obětují polovinu i dvě třetiny svých tělesných i duševních sil a pak se stávají pouhou satanovou hříčkou. MYP 237

Kdo chce mít jasnou mysl, aby mohl jasně rozeznávat satanovy lstivé podvody, musí všechny své tělesné tužby podřídit svědomí a zdravému rozumu. Zdravá a svědomitá činnost vyšších schopností je podmíněná křesťanským charakterem. Naše duchovní síla nebo slabost ovlivňuje naši činnost v užitečném díle a rozhoduje o naší spáse. Na světě panuje politováníhodná neznalost božských zákonů, jež mají řídit naši tělesnou přirozenost. Nestřídmost v kterémkoli směru, znásilňuje přirozené zákony naší bytosti. Následkem toho rozumová neschopnost dosahuje neslýchaných rozměrů. Satan ví, že hřích obklopený falešnými představami může být lákavý. Raduje se, když může udržet křesťanský svět pod vládou zvyků, tak jak tomu je u pohanů a vést je cestou jejich vlastních žádostí.

Nestřídmost ponižuje

Lidé, jejichž mravní síly jsou zeslabeny nestřídmostí, jsou na tom mnohdy hůře než pohané, Satan se stále snaží odvést lid od spasitelného světla a podrobit jej zvykům světa bez ohledu na jejich tělesné i duchovní zdraví. Náš nepřítel dobře ví, že pod nadvládou žádostí je zdraví obětováno na jeho oltář a člověk jistě spěje k záhubě. Ale naopak, když jasnost úsudku drží na uzdě a řídí tělesné sklony, podřizuje je mravním cílům, tu nepřítel pozná, že možnost jeho vítězství skrze pokušení je velmi malá. MYP 238

Velká část křesťanského světa nemá právo jmenovat se křesťany. Jejich zvyky, jejich výstřednost a všeobecné pečování o vlastní tělo jsou přestupky fyzického zákona a odporují úrovni Písma. Ve svém životním běhu si připravují tělesné utrpení, duševní a mravní oslabení.

- RH 8.9.1874

Povinnost sebeovládání

Tělo je nutno podřídit - mají mu vládnout vyšší síly bytosti. Vášně je třeba ovládat vůlí, která sama je pod Boží vládou. V našem životě má vládnout královská moc rozumu, posvěcená Boží milostí.

Do svědomí je třeba vštípit Boží požadavky. Muži i ženy si musí uvědomit, že jsou povinni ovládat se, že potřebují být čistí a že se musí osvobodit od všech zvrácených choutek a špatných návyků. Je třeba jim vštípit pravdu, že všechny jejich duševní i tělesné síly jsou Božím darem a že je mají uchovávat v nejlepším možném stavu pro jeho službu.

- Cesta ke zdraví... MH 130

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy