EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


68. Různá odvětví činnosti (MYP 219)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

68. Různá odvětví činnosti (MYP 219)

Církev byla ustanovena k službě a jedním z prvních kroků v životě služby pro Krista je spojení s církví. Oddanost Kristu vyžaduje i ochotné plnění povinností k církvi. Je to důležitou součástí výchovy jedince a v církvi, která je proniknuta životem Kristovým, to povede přímo k činnosti pro vnější svět. Odvětví, ve kterých může mládež nalézt příležitost k užitečné činnosti, je mnoho.

- Výchova Ed 268-269

Každý na svém místě

V Božím plánu má každý své místo. Každý má spolupracovat s Kristem pro záchranu duší. Tak jako je jisté, že máme připravené místo v nebeských příbytcích, tak je také jisté, že nám Bůh na zemi určil místo, kde máme pro Něj pracovat.

- Kristova podobenství COL 326

Dílo sobotní školy

Pán vyzývá mládež, aby se připravila pro celoživotní službu v díle sobotní školy... Pán chce mít takové učitele v sobotní škole, kteří mu budou sloužit z celého srdce, svůj talent budou cvičením zdokonalovat a vylepšovat to, čeho již bylo dosaženo.

- Testimonies on Sabbath-School Work 53

MYP 220 Biblická práce

Myšlenka biblických hodin je myšlenka nebeského původu a otevírá cestu stovkám mladých mužů a žen aby vyšli do misijního pole a vykonali tak důležité dílo, které by jinak nebylo vykonáno.

Bible není spoutána. Může se dostat do každé domácnosti a její pravdy mohou být zvěstovány každému člověku. Jsou mnozí, kteří jako kdysi Berejští budou denně ve vlastním zájmu zkoumat Písmo, když je jim pravda zvěstována, aby viděli zda by ty věci tak byly. Kristus řekl: "Ptejte se na Písma; nebo vy domníváte se v nich život věčný míti, a tať svědectví vydávají o mně." Jan 5,39 Ježíš - Vykupitel světa, vyzývá lidi nejen číst, nýbrž "zkoumat Písmo." Je to veliké a důležité dílo a bylo svěřeno nám a budeme-li ho konat, budeme mít z něho veliký užitek, neboť poslušnost Kristových přikázání nezůstane bez odměny. Zvláštním požehnáním své přízně korunuje Bůh toto věrné následování světla, zjeveného v Jeho Slově.

- Testimonies on Sabbath-School Work 29-30

Kolportáž

Pán vyzývá naši mládež ke kolportérské a evangelizační práci, k dílu dům od domu, na těch místech, kde pravdu ještě dosud nebylo slyšet. Našim mladým lidem říká: "Nebo koupeni jste za mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem svým i duchem svým, kteréžto věci Boží jsou." 1.Kor 6,20 Ti, kteří jdou do práce MYP 221 pod Božím vedením, budou obdivuhodně požehnání.

- Svědectví pro církev 8T 229

Mladí lidé naleznou v kolportáži nejlepší příležitost k získání schopností pro kazatelskou službu. Nechť jde mládež do měst a vesnic a nabízet knihy s obsahem pravd pro přítomnou dobu. Tato práce otevře příležitosti promluvit o Slovu života a zasít símě pravdy, které vzroste a přinese své ovoce. Takovým způsobem se obohatí o zkušenosti, ke kterým by jinak nepřišli...

Všichni ti, kteří opravdu touží posvětit se pro službu Pána a cele se Mu oddat, najdou v kolportáži mnoho příležitostí k poslání týkajícího se budoucího života.

- Služebníci evangelia GW 96

Vyučování

Moudří muži, kteří mají znalost lidí, měli by být vybráni, neboť ta nejlepší nadání, která může mít člověk, jsou potřebná k výchově a vzdělávání mládeže a k úspěšnému plnění mnoha odvětví práce, jež musí být vykonány na školách našeho společenství...

Zvlášť pro děti potřebujeme učitele, kteří jsou klidní a vlídní, kteří ukazují shovívavost a lásku právě těm, kteří ji nejvíce potřebují... Naše církevní školy potřebují učitele s vysokými mravními vlastnostmi, učitele, kterým můžeme důvěřovat, kteří jsou zdraví ve víře, projevují takt a MYP 222 trpělivost, kteří trvale žijí s Bohem a vyhýbají se každému náznaku zla.

- Svědectví pro církev 6T 200-201

Životní povolání

Pán si přeje, aby v Jeho službě pracovali inteligentní lidé, kteří mají kvalifikaci pracovat v nejrůznějších odvětvích díla. Bůh potřebuje takové pracovníky, kteří promítají velké zásady pravdy do všech svých podnikatelských úkonů. Své hřivny mají zdokonalovat pečlivým studiem a vzděláním. Potřebují-li pracovníci v jakémkoli oboru lépe využívat své možnosti, aby mohli dosáhnout větší moudrosti a lepších výsledků, oč více to platí o lidech, kteří své nadání používají k rozšíření Božího království na zemi. Dovídáme se, že nepřátelé nenašli v činnosti Daniele sebemenší chybu nebo omyl, i když ji podrobili nejpřísnější kontrole. Je příkladem, čím má být každý pracovník nebo podnikatel. Jeho životní příběh svědčí o tom, co může dokázat člověk, který zasvětí službě Bohu síly svého mozku, těla, svalů, srdce i duše.

- Kristova podobenství COL 350-351

Lékařské dílo

Není významnější misijní pole, než to, na němž pracuje věřící, bohabojný lékař. Není pole, kde by člověk mohl vykonat více dobra anebo získat více pokladů, které budou jednou zdobit korunu jeho slávy. Může přinést Kristovu milost jako příjemnou vůni do každého příbytku nemocných, do něhož vstupuje. Může přinést pravý, MYP 223 léčivý balzám hříšné duši. Může poukázat nemocnému a umírajícímu na Beránka Božího, který snímá hříchy světa. Neměl by naslouchat našeptávání, že je nebezpečné mluvit o věčných zájmech těm, jejichž život je ohrožen, aby se jejich stav nezhoršil. V devíti případech z desíti, poznání Spasitele odpouštějícího hříchy, zotavuje tělo i duši. Ježíš může omezit satanovu moc. Každá, hříchem nemocná duše může důvěřovat, že toto je lékař, který uzdraví tělo stejně dobře, jako duši.

- Svědectví pro církev 5T 448-9

Skoro v každém společenství jsou mnozí, kteří nenaslouchají zvěstování Slova Božího, nebo nebývají přítomní náboženským shromážděním. Má-li se jim dostat evangelia, musí jim být přineseno domů. Často zmírnění jejich tělesných utrpení je jedinou cestou, kterou je možné se k nim přiblížit. Křesťanští ošetřovatelé, kteří pečují o nemocné a mírní bídu ubohých, si najdou mnohou příležitost, aby se s nimi pomodlili, prosili za ně. U těch, kteří nemají sílu vůle, mohou ovládat jejich náruživostí zvrácené sklony. Oni mohou vnést paprsek naděje do života zklamaných a skleslých. Jejich nesobecká láska, jež se jeví v jejich nezištném jednání, ulehčí trpícím, aby lásce Kristově uvěřili.

- MH 144-145

MYP 224 Kazatelské povolání

Službu evangelia nelze podceňovat. Žádnou akci bychom neměli konat tak, že bychom na službu Slova pohlíželi jako na podřadnější záležitost. Není tomu tak. Ten, kdo podceňuje službu, podceňuje Krista. Nejvyšším ze všech povolání je kazatelská služba ve svých různých odvětvích a měli bychom upozorňovat mládež na to, že není požehnanější práce pro Boha, než kázání evangelia.

Nezabraňujme naší mládeži, aby vstoupila do kazatelské služby. Je nebezpečí, že v důsledku nesprávného předvedení této věci, budou někteří odvedeni od následování Pána. Někteří byli povzbuzováni studovat lékařské odvětví, zatímco se měli připravit pro kazatelskou službu. Byla promluvena slova: „Posilněte přední stráže, postavte v každé části světa věrnou stráž.” Bůh nás volá, mladí lidé. Potřebuje celou armádu mladých, odvážných lidí širokého rozhledu, oživených hlubokou láskou ke Kristu a k Jeho pravdě.

- Svědectví pro církev 6T 411

Vnější misie

I v misijních polích je třeba mladé síly. Bůh je tam volá. Mladí mají přednost, protože na jejich ramenou nespočívá tíha starostí a zodpovědností, jež často tíží staré. MYP 225 Kromě toho se snadno přizpůsobují jinému podnebí, společenskému zřízení, nepohodě a různým těžkostem. S vytrvalostí a jemným taktem mohou se přiblížit k srdcím obyvatel mezi nimiž žijí.

- Svědectví pro církev 5T 393

Mladí lidé by si měli důkladně osvojit cizí jazyky, aby je Bůh mohl použít jako prostředníky zvěstující Jeho spásnou pravdu lidem jiných národností. Tito mladí lidé se mohou naučit cizím jazykům i v misijní práci pro záchranu hříšníků. Dovedou-li hospodařit se svým časem, mohou uplatnit své duševní schopnosti a připravit se pro rozsáhlejší dílo. Kdyby se mladé dívky, které nesly jen malou odpovědnost, cele posvětily Bohu, mohly by se připravit studiem cizích jazyků pro užitečnou službu. Mohly by se věnovat překladatelské práci.

- Svědectví pro církev 3T 204

Služba mladých

I děti mohou vykonat užitečné dílo v misijní činnosti v rodinném kruhu i ve sboru. Pán si přeje, abychom je od malička vedli k tomu, že na zemi nejsou pro zábavu, ale k službě. Ještě v rodině má začít usměrňovací práce k přípravě pro misijní činnost pozdějšího života. Rodiče, záleží na vás, aby jste dětem pomohli uskutečnit Boží úmysl.

- Review and Herald 8.prosince 1910

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy