EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


69. Přijatelná služba (MYP 226)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

69. Přijatelná služba (MYP 226)

Bůh nám daroval ve své nekonečné milosti a lásce světlo Svého Slova. Kristus praví: „Darmo jste vzali, darmo dejte.“ Nechejme zářit světlo, které jsme obdrželi od Boha těm, kteří dosud tápou ve tmě. Když tak učiníte, budou vám nebeští andělé ku pomoci abyste získali duše pro Krista...

Milí mladí přátelé, zapamatujte si, že není nutné být právě vysvěcenými kazateli, abyste mohli sloužit. Pro Krista je možno pracovat nespočetnými způsoby i když nás lidské ruce nevysvětily za služebníky Boží. Bůh vás však může uschopnit pro službu. Bůh ve vás může pracovat na záchraně duší. Jestliže jste se učili v Kristově škole být tichého a pokorného srdce, On vám vnukne slova jimiž byste měli o Něm mluvit…

Naše omyly

Vykonejte vše nač stačíte, abyste dosáhli dokonalosti. Nedomnívejte se, že kdyby jste se dopustili nějakého omylu, že již jste proto úplně vyloučení ze služby Boží. Pán zná svá stvoření. On ví, že jsme jen prach a popel. Když pilně rozvinete od Boha obdržené schopnosti, získáte další. Ale to poznání vás učiní nespokojenými se sebou samým. Uvidíte nutnost zanechat zlé zvyky, abyste špatným příkladem nenakazili jiné.

Pracujte pilně a rozdělte se s jiným o pravdy pro vás tak vzácné. Neb když se bude jednat o zastávání zodpovědnějších úkonů, uslyšíte slova: MYP 227 „Musíš vystoupit výše.“ Snad se s pocitem slabosti a méněcennosti zdráháte zastávat zodpovědnější povinnosti, avšak pravím vám: „Rozhojněte se u víře, vneste do díla Božího novou, svěží horlivost.“

Tajemství, jak získat duše, se můžeme naučit jen od velikého Učitele. Jako dopadá rosa a tiká déšť na vadnoucí kvítka, tak nechť působí naše pokorná a laskavá slova na srdce člověka, jehož duši chceme získat pro věčný život. Nečekejme až se nám naskytne příležitost, ale vyhledávejme ji sami; vysílejme k Bohu modlitby, pramenící v hloubi našich srdcí, aby nám pomohl „v čas příhodný mluviti ustálému slova.“ A když se nám naskytne příležitost, nevymlouvejme se dlouho, abychom ji nezameškali, neb správné využití takové příležitosti může zachránit jednu duši od smrti.

- 70. The Youths Instructor 6.února 1902

Nejvznešenější práce

Dílo nad všechny ostatní - povolání, které převyšuje všechny ostatní a zaměstná všechny duchovní síly - je dílem záchrany těch, za které umřel Spasitel. To poslání považujte za největší ve vašem životě. Spolupracujte s Kristem v tomto velkém ušlechtilém díle a buďte misionáři. Buďte hotoví, abyste mohli úspěšně pracovat doma anebo ve vzdálených zemích na záchraně duší. Konejte skutky Boží a dokažte, že věříte Spasiteli tím, že budete pracovat pro druhé. Ó, kéž by se mladí a staří dokonale obrátili k Bohu a chopili se nejbližších povinností. Kéž byste postřehli všechny příležitosti k práci, abyste se stali Božími spolupracovníky!

- The Youths Instructor 4.května 1893

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy