EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


67. Kteří sejí na všech místech úrodných (MYP 217)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

67. Kteří sejí na všech místech úrodných (MYP 217)

Pán vyzývá svůj lid, aby ochotně pracoval v různých odvětvích misijní činnosti a rozséval na všelikém místě, při všech vodách. My konáme jen nepatrnou část díla, kterou si Pán přeje, abychom mezi svými sousedy a známými konali. Prokázané dobrodiní chudým, nemocným a zarmouceným může připravit cestu Boží pravdě do lidského srdce. Nikdy nemáme nechat uniknout takové příležitosti. Je to misijní činnost vyššího stupně. Přinášet pravdu dům od domu s dobrotivostí, znamená podřídit se pokynům, které Pán Ježíš uděloval svým učedníkům, když se vydávali na první misijní cestu.

Dar zpěvu

Jsou potřeba ti, kteří mají dar zpěvu. Zpěv je jedním z nejúčinnějších prostředků pro vniknutí duchovních pravd do srdce. Často slova duchovní písně připraví cestu pro víru a pokání. Mladí i staří členové sboru by se měli naučit hlásat světu poslední poselství. Budou-li to činit s pokorou, budou doprovázeni Božími anděly, kteří je naučí zvěstovat poselství evangelia pro tuto dobu zpěvem i modlitbou.

Mladí přátelé, vstupte ochotně do díla, ke kterému vás Pán povolává. On vás naučí, jak máte nejlépe využít své schopnosti ke správnému záměru. Když přijmete oživující vliv Ducha svatého MYP 218 a budete chtít vyučovat jiné, vaše mysl bude občerstvena a vy budete schopni představovat vašim posluchačům nová, neobyčejně krásná slova…

Lékařská misijní činnost

Pro lékařskou, misijní činnost je mnoho příležitostí. Příčina většiny nemocí tkví v přestupování přírodních zákonů a nejčastěji v přejídaní se. Bůh je tak olupován o čest, která Mu náleží od zdravých lidí. Mnozí z lidu Božího nemohou dosáhnout určeného duchovního stupně jen proto, že se nechtějí vzdát sami sebe. Musíme se naučit, že je lépe nemocem předcházet, než je léčit. Buďme moudrými vychovateli, varujme před jakoukoliv nestřídmostí. Můžeme se dívat na neštěstí, znetvoření a nemoci, které přišly na svět díky neznalosti a přitom neudělat nic z naší strany pro to, abychom poučili nevědomé a zprostili je utrpení?

Protože tyran - předsudek uzavřel cesty k mnoha duším, je mnoho lidí málo informovaných ve věci zdravého způsobu života. Prokážeme lidem dobrou službu, když je naučíme připravovat zdravé pokrmy. Toto odvětví činnosti je zrovna tak důležité, jako kterékoliv jiné.Ve větším počtu by měly být zřízeny školy vaření a do každého domu by mělo být přineseno ponaučení o přípravě zdravotních pokrmů. Mnozí, velmi mnozí budou uchráněni před tělesným, duševním a mravním úpadkem vlivem zdravotní reformy

- Review and Herald 6.června

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy