EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


65. Odměněné úsilí (MYP 210)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

65. Odměněné úsilí (MYP 210)

Mládeži, pamatujte na to, že svou nedbalostí můžete zavinit ztrátu neocenitelných zkušeností, které byste získali věrným plněním povinností každodenního života. Neteční a nevšímaví, zůstávající dobrovolně v nevědomosti, hromadí překážky na své cestě. Opovrhují vzděláním, které by si vyžádalo jejich námahu. Mnozí loupí Boha o duše, kterým odmítli podat pomocnou ruku. Vyhýbají se úkolu, jímž je Bůh pověřil. Po pravdě řečeno zanedbáváním užitečného využití sil podporujeme jen nižší sklony a tříštíme nejlepší síly své bytosti.

Tisíce lidí žije jen proto, aby využívala dobrodiní, která Boží milost tak šetrně uděluje. Bůh jim věnuje bohatství v darech a plodech země. Oni však zapomínají přinést Mu oběť vděčnosti. Zapomínají, že Bůh očekává rozumné využití hřiven, že chce, aby nebyli jen spotřebitelé, ale i spoluvýrobci. Kdyby porozuměli, co Pán od nich žádá v oboru dobročinnosti, nehledali by své štěstí v útěku od zodpovědnosti a nenechali by si sloužit.

Požehnání práce

Jen ten člověk, který je dobrý a činí dobro, může být skutečně šťastný. Nejčistší a nejvyšší radost okoušejí ti, kteří věrně plní svěřené jim povinnosti. Žádná poctivá práce není ponižující. Podlá lenost MYP 211 vede lidi k tomu, že shlížejí spatra na prosté, každodenní životní povinnosti. Kdo nechce tyto povinnosti plnit, pocítí jednou pořádně duševní a mravní ubohost. Později se ukáže lenivost v celé ošklivosti. V záznamu jejich činností je poznamenáno: "Spotřebitel, ale ne výrobce."

Z každého zaměstnání můžeme čerpat užitečné ponaučení pro duchovní život. Ti, kteří obdělávají půdu, mohou přemýšlet nad slovy: "Vy rolí Boží jste." Símě pravdy musí být zaseto do lidského srdce, aby mohl život přinést drahocenné ovoce Ducha svatého. Boží pečeť vtiskne lidské mysli půvabný soulad. Hrubá rozumová a fyzická síla musí být pro Mistrovu službu opracována...

Kristus svěřil všem dílo služby. On prohlásil jako Král slávy: "Syn člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil." On je majestát nebes, a přece ochotně souhlasil, že přijde na tuto zem a vykoná dílo, které Mu Otec svěřil. Povznesl práci. Aby nám dal příklad, pracoval manuálně v tesařské dílně. Již od útlého mládí pomáhal vydržovat rodinu. Cítil, že je její součástí a ochotně nesl svůj díl starostí.

Pomoc v domově

Jak děti tak i mládež by měli s radostí ulehčit břemena svým rodičům a projevit obětavý zájem o domácnost. Tím, že se radostně MYP 212 a odvážně podílejí na starostech, získávají také zkušenosti, které je uschopní k zastávání zodpovědnějších úkolů. Rok po roce mají spět kupředu, pomalu, ale jistě vyměňovat šat dětské nezkušenosti za zkušenost dospělých. Ve svědomitém plnění jednoduchých domácích povinností spočívá pro chlapce a děvčata základ dalšího rozumového, mravního a duchovního zdokonalení.

Tkanivo určení

Milí mladí přátele, nezapomeňte, že na každý den, na každou hodinu i v každý okamžik tkáte přízi vlastního osudu. Každým pohybem člunku vetkává se do příze niť, buď aby ji buď ozdobila, nebo znehodnotila. Jste-li nebalí a leniví, promarníte život, který má být podle vůle Boží zářivým a krásným. Dáváte-li přednost svým sklonům, záhy vás nekřesťanské zvyky spoutají železnými okovy. Vzdalujete se od Krista a pak se mnozí řídí vaším příkladem a pro váš špatný život nikdy nevejdou do nebeské slávy. Budete-li se statečně snažit překonávat sobectví a nezanedbáte-li žádnou příležitost ke konání dobra, přivede světlo vašeho příkladu jiné ke Kristu.

- The Youths Instructor 5.12.1901

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy