EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


6. Výšiny, které mohou být dosažené (MYP 36)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

6. Výšiny, které mohou být dosažené (MYP 36)

Drahá mládeži, jaký je cíl a záměr vašeho života? Chcete se vzdělávat pro nějaké jméno a postavení ve světě? Máte touhy, které se neodvažujete vyjádřit, že jednoho dne chcete stát na vrcholu rozumné velikosti, že chcete zasedat v soudních nebo zákonodárních shromážděních a rozhodovat o zákonech národa? V těchto touhách nemusí být nic zlého. Každý z vás může jít za svým předsevzetím. Neměli by jste se spokojit se žádnými malými cíli. Usilujte o to nejvyšší a nešetřete žádnou námahou, abyste toho dosáhli.

Náboženství je základem života

Bázeň Hospodinova je základem veškeré pravé velikosti. Poctivost, neochvějná poctivost je zásadou, kterou musíte vnášet do všech svých životních vztahů. Své náboženství berte sebou do svého studijního života, do svého školního domova a do všeho svého podnikání. Vaší důležitou otázkou je, jak si zvolit a zdokonalovat své studium, abyste si zachovali pevný, čistý a neposkvrněný charakter a všechny dočasné požadavky a zájmy měli podřízeny vyšším zájmům Kristova evangelia.

Nyní je potřeba, abyste budovali podle svých schopností a ke společnosti a k životu zaujali takový vztah, abyste splnili Boží záměr ve svém životě. I jako Kristovi učedníci nejste osvobozeni MYP 37 od toho, abyste se zapojili do každodenního života; měli byste však své náboženství brát vždy s sebou. Až se budete připravovat pro kterékoli zaměstnání, nikdy se nedomnívejte, že nemůžete být v něm úspěšní, bez obětování zásad.

Vysoká zodpovědnost

Život vyvážený náboženskými zásadami může být dobrým předpokladem pro jakékoli vysoké postavení. Rádi bychom vás viděli jak dosahujete ušlechtilého vysokého postavení, které Bůh pro vás připravil. Ježíš miluje vzácnou mládež. A nerad vidí, když roste v nevzdělanosti a nerozvijí své schopnosti. Mohou se stát silnými muži pevných zásad, dobře připravenými k tomu, aby jim byly svěřeny ty nejvyšší odpovědnosti a k tomuto cíli mohou zcela zákonitě napnout každý nerv.

Nikdy se však nedopusťte tak velikého zločinu, abyste obrátili Bohem vám dané schopnosti ke konání zla a zkáze jiných. Existují nadaní lidé, kteří svých schopností používají jen k tomu, aby šířili mravní zkázu a porušení; avšak všichni takoví rozsévají símě, které přinese žeň, při jejíž sklizni se nebudou mít čím pochlubit. Je strašné když používáme Bohem nám dané schopnosti takovým způsobem, že ve společnosti šíříme zkázu a bídu místo požehnání. Je také strašnou věcí, zabalit hřivnu nám danou do ubrousku a skrýt ji daleko ve světě; znamená to zavržení koruny života. Bůh požaduje naši službu. Každý z vás nese určité zodpovědnosti; a my můžeme naplnit veliké poslání života pouze když tyto odpovědnosti plně přijmeme a věrně a svědomitě splníme.

MYP 38 Vliv náboženství

Moudrý muž říká: "Pamatuj na Stvořitele svého ve dnech mladosti své." Ani na chvíli se však nedomnívejte, že náboženství vás učiní smutné a zamračené a bude vám překážkou na cestě k úspěchu. Kristovo náboženství neruší a neoslabuje ani tu nejmenší schopnost. Žádným způsobem vás nezbavuje radosti z kteréhokoliv štěstí, není určeno k tomu, aby zmenšilo váš zájem o život, anebo učinilo vás lhostejnými k požadavkům přátel a společnosti. Nepřiodívá život do pytloviny, nevyjadřuje se hlubokým vzdycháním a sténáním. Ne, ne; ti, kteří ve všem počítají s Bohem na prvním i posledním a nejlepším místě, jsou nejšťastnějšími lidmi na světě. Úsměvy a radost nemizí z jejich tváře. Náboženství nečiní člověka hrubým a neotesaným, nepořádným a nezdvořilým; naopak, pozvedá a zušlechťuje ho, očisťuje jeho vkus, posvěcuje jeho úsudek a uschopňuje ho pro společenství nebeských andělů a pro příbytek, který Ježíš šel připravit.

Nikdy bychom neměli ztrácet ze zřetele skutečnost, že Ježíš je pramenem radosti. Nemá zálibu v bídě lidí, nýbrž rád je vidí šťastné. Křesťané se mohou těšit z mnoha pramenů štěstí a s neomylnou přesností mohu říci, která z radostí je zákonitá a správná. Mohou se těšit z takových rekreací, které nerozptylují mysl a neponižují duši, které nikdy nezklamou a nenechají smutný vliv, který by ničil sebeúctu, nebo překážel v užitečné službě. Mohou-li Ježíše vzít sebou a zachovat si modlitebního ducha, jsou naprosto bezpečni...

MYP 39 Hospodaření s našimi schopnostmi

Mladí přátelé, bázeň Hospodinova je základem všeho pokroku; je počátkem moudrosti. Váš nebeský Otec na vás klade určité požadavky, neboť bez vašich proseb, nebo vašich zásluh, hojně o vás pečuje. A více než to: Skrze oběť svého milovaného Syna dal vám celá nebesa. Za tento nekonečný dar požaduje vaši ochotnou poslušnost. Jelikož jste koupeni za mzdu - převzácnou krev Syna Božího, žádá od vás, abyste správně použili předností z nichž se těšíte. Vaše rozumové a mravní schopnosti jsou Boží dary, vám svěřené hřivny, abyste je moudře použili a nemůžete je libovolně nechat dřímat v důsledku nesprávného vzdělávání anebo ochromovat nečinností. Musíte se rozhodnout, zda závažné zodpovědnosti, které na vás spočívají, splníte věrně nebo ne, zda vaše úsilí bude směřovat k vašemu blahu nebo ne.

Žijeme ve velkém nebezpečí posledních dnů. Celé nebe se zajímá o budování vašich charakterů. Všechno bylo učiněno pro vás, abyste byli účastníky božské přirozenosti a unikli porušení, které je na světě skrze žádostivost. Člověk není ponechán o samotě, aby přemáhal mocnosti zla svým vlastním, chatrným úsilím. Pomoc je blízko a každá duše ji obdrží, která po ní skutečně touží. Boží andělé vystupují a sestupují po žebříku, jež Jákob viděl ve snu, a pomohou každé duši, jejíž pohled směřuje do nebeských výšin. Střeží Boží lid a bdí MYP 40 nad každým jeho krokem. Ti, kteří šplhají jasnou stezkou, budou odměněni; vstoupí do radosti svého Pána.

- FE 82-86

Dosažení vysokých ideálů

"Boží ideál pro jeho dítky převyšuje nejvyšší dosah lidského myšlení. Svatost Božství - podobnost Bohu - je metou, jež má být dosažena. Před studentem se otevírá cesta neustálého pokroku. Má o co usilovat, má i dosažitelný vzor, který zahrnuje v sobě všechno dobré, čisté a vznešené. Nechť pokračuje tak rychle a tak daleko, jak je to jen možné v každém odvětví opravdového poznání, avšak celé jeho úsilí musí směřovat k mnohem vyšším předmětům, než jsou pouze sobecké a pomíjející zájmy, právě tak jako jsou i nebesa vyvýšena nad zemí."

- Ed 18-19

Potrubí Boží milosti

Každá duše má přednost, být živým potrubím, skrze které by mohl Bůh udílet světu poklady své milosti a nevyzpytatelné bohatství Kristovo. Kristus nejvíce touží po tom, aby měl nástroje, které by světu představovaly Jeho ducha a Jeho povahu. Světu není nic potřebnějšího, než zjevení lásky Kristovy skrze lidi. Celá nebesa touží po průlivech, kterými by mohl téci svatý olej, jenž by lidským srdcím sloužil k radosti a požehnání.

- COL 419

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy