EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


5. Den naší příležitosti (MYP 33)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

5. Den naší příležitosti (MYP 33)

Ze zkušeností těch, kteří pracovali pro Boha v minulých pokoleních, máme mnoho ponaučení i pro naši dobu. Jen málo víme o zápasech, zkouškách a práci mužů, kteří se připravovali na střetnutí s vojskem nepřítele - satana. Oblékli však úplnou Boží zbroj a byli schopní zvítězit...

Tito mužové, kteří se v minulosti oddali Bohu, k povznesení Jeho díla, vytrvale lnuli k Božím zásadám. Byli to mužové, kteří neselhali, ani neklesli na mysli. Mužové typu Danielova, byli plní úcty a vážnosti k Bohu a horlivosti pro Něho, plní vznešených cílů a předsevzetí. Původně však byli stejně slabí a bezmocní jako kterýkoliv jednotlivec z těch, kteří mají podíl na díle dnes. Složili však celou důvěru na Boha. Jejich bohatství spočívalo především ve vyspělosti myslí a duše. Této přednosti se může těšit každý, kdo učiní Boha svou Alfou i Omegou. I když se nám nedostává moudrosti, vzdělanosti, schopnosti a moci, přece toho všeho můžeme dosáhnout, přijmeme-li od Krista ona ponaučení, jež znát, je naší výsadou.

Jakých pracovníků je třeba

Dnešní doba nám přináší příležitosti a přednosti, jaké nebylo možné v minulých generacích snadno dosáhnout. Nyní máme jasnější světlo, jehož se nám dostalo díky věrné práci Božích služebníků, kteří se spolehli na Boha a přijali od MYP 34 Něho nebeskou moc. Ta zazářila světu v jasných a čistých paprscích. Ve dnešních dnech nám září více světla k zušlechtění a vzdělání charakteru, než kolik dosáhli tito zbožní mužové a ženy minulých dob. Usilovali se, aby porozuměli ponaučením, jež se jim dostávalo. Neusilovali však nadarmo, jejich úsilí bylo odměněno. Dosáhli hlubšího, ucelenějšího pochopení věčných skutečností, aby mohli přednést lidstvu další poklady pravdy, tolik potřebné.

Dnes je zapotřebí pracovníků takového charakteru, kteří jsou v Božích očích opravdoví muži a jako takoví jsou zapsáni v nebeských knihách. Ti budou podobně jako Daniel - rozvíjet každou svou vlastnost a schopnost, aby mohli co nejlépe představovat království Boží světu, zabředlému do bezbožnosti. Pokrok ve vzdělání je nezbytný, neboť vzdělání použité ve věci Boží, stává se mocnou silou dobra. Svět potřebuje lidi moudré, lidi pevných zásad, jejichž soudnost a bystrost neustále vzrůstá. I tisk potřebuje muže, kteří by upevnili věčnou pravdu a přispěli k tomu, aby pravda rychle spěla ke všem národům, pokolením i jazykům.

Náš zdroj výkonnosti

Vážíme si takové mládeže, která se snaží pilně a poctivě pracovat a neleká se povinnosti. Taková mládež najde své místo kdekoliv, protože se nepotácí po cestě, ale nese božskou podobu v mysli a duši. Se zrakem upřeným vzhůru, se probíjí vpřed MYP 35 a nahoru, volajíce: „vítězství“. Neochotní, zbabělí, nevěřící, takoví, kteří nechtějí zapřít sebe sama pro věc Kristovou a všichni, kteří by zdržovali dílo od pokroku, nemají v něm místo...

Bůh volá takové pracovníky, kteří jsou ochotni být Jeho spolupracovníky. Lidská přirozenost se ve spojení s Kristem stává čistou a pravou. Kristus je zdrojem výkonnosti a člověk se stává silou k dobru. Pravdivost a neporušenost jsou charakteristické vlastnosti Boží a ten, kdo vlastní tyto vlastnosti, vlastní neviditelnou sílu.

- Review and Herald 10.březen 1903

Vnitřní spravedlnost

Spravedlnost uvnitř, je osvědčena spravedlností vnější. Ten, který je spravedlivý uvnitř, není tvrdého srdce a nesoucitný. Roste na každý den v podobu Krista jdouce od síly k síle. Ten, kdo je posvěcen pravdou, bude se ovládat a bude kráčet v Kristových šlépějích, až se prvotní věci ztratí ve slávě. Spravedlnost, kterou jsme ospravedlněni, je připočtena. Spravedlnost, kterou jsme posvěcení, je udělena. Jedna je naším oprávněním pro nebe, druhá naší způsobilostí pro nebe.

- Review and Herald 4.červen 1895

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy